Toruń chce być Europejską Stolicą Kultury | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń chce być Europejską Stolicą Kultury

Kultura, Miasto
Data publikacji: 29 czerwca 2023
Autor: Marcin Pryka

Europejska Stolica Kultury to prestiżowy tytuł przyznawany przez Unię Europejską. W 2029 r. zostanie przyznany jednemu miastu w Polsce i jednemu miastu w Szwecji. Realizacją aplikacji konkursowej dla Torunia zajmie się Lokalna Organizacja Turystyczna. - Toruń ma naprawdę pełny i głęboko zakorzeniony potencjał kultury, który możemy zaprezentować w tej aplikacji - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Celem inicjatywy Unii Europejskiej, której nadano nazwę Europejskie Stolicy Kultury jest podkreślenie bogactwa i różnorodności, a także wspólnych aspektów kulturowych w Europie, przyczyniając się do zbliżenia narodów Europy i poprawy wzajemnego zrozumienia. Miasto, które zostanie wybrane Europejską Stolicą Kultury powinno dążyć do zwiększenia europejskiego wymiaru jego oferty kulturalnej, w tym poprzez współpracę transnarodową, w celu poszerzenia dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, wzmocnienia potencjału sektora kultury i podniesienia jego międzynarodowego znaczenia poprzez kulturę.

Każdemu miastu oprócz tytułu przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 1,5 mln euro imienia Meliny Mercouri, która zostanie wypłacona w trakcie 2029 r. Europejska Stolica Kultury to zatem szansa na realizację ambitnych i rozwojowych projektów, skierowanych do mieszkańców oraz osób z kraju i zagranicy, odwiedzających miasto.

Miasta kandydujące powinny zgłosić na piśmie zamiar złożenia wniosku najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 r. Następnie wszystkie miasta kandydujące wypełniają formularz wniosku, który należy złożyć nie później niż 15 września 2023 r. Na etapie preselekcji wersja angielska zgłoszeń nie może przekraczać 60 stron formatu A4.

Procedura wyznaczenia jednego miasta na Europejską Stolicę Kultury składa się z dwóch etapów tj. preselekcji i selekcji ostatecznej. Podczas oceny wniosku aplikacyjnego będzie brany pod uwagę czynnik zaangażowania lokalnej społeczności w przygotowanie wniosku, dlatego też przeprowadzone zostało postępowanie w celu wyłonienia podmiotu, który przygotuje aplikację konkursową - nie będąc jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń. Przyjęcie takiego rozwiązania daje możliwość oddolnego zaangażowania w proces przygotowania wszystkich twórców i animatorów, organizatorów działających w kulturze w Toruniu.

Podczas postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 3 w Toruniu, a wynagrodzenie za zamówienie gwarantowane zostało określone na kwotę 190 000 zł. Lokalna Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie, którego celem jest promowanie Torunia jako miasta o bogatych walorach historycznych i turystycznych, zwiększanie turystyki przyjazdowej, a także wspieranie podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego. W jej skład wchodzą jednostki samorządowe, jak Gmina Miasta Toruń, Gmina Łubianka, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ale także hotele, muzea, restauracje, obiekty sportowe i in.

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Umowę z wykonawcą aplikacji podpisano w czwartek 29 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury Dwór Artusa. Jak podkreślił na konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski: - Niełatwym zadaniem będzie zebranie wszystkich pomysłów, rozwiązań, aspektów, ale wyjątkowo ważnym aspektem jest to, aby dotrzeć jak najszerzej z informacjami dotyczącymi aplikacji, z prośbami o uzupełnienie aplikacji, o wniesienie własnego wkładu do organizacji pozarządowych, do prywatnych i publicznych podmiotów, które w sferze kultury mają swoje oddziaływanie w naszym mieście. To będzie naprawdę bardzo ważne i - jak się spodziewamy - również wysoko oceniane w późniejszej procedurze. Jestem przekonany, że Lokalna Organizacja Turystyczna poradzi sobie z tym wyzwaniem, a nasza oferta zyska uznanie.

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Zbigniew Derkowski powiedział, że start w tym konkursie jest dużą szansą dla kultury toruńskiej: - Mamy duży potencjał instytucjonalny i indywidualny, mamy bazę kulturalną, możemy realizować projekty o dużej skali. Wybór Lokalnej Organizacji Turystycznej był strzałem w dziesiątkę, bo ona łączy potencjały wszystkich sił, które funkcjonują nie tylko w kulturze, ale również w biznesie i turystyce. Dzisiaj w Toruniu w tej materii nie mamy obaw i możemy z podniesionym czołem podjąć rękawicę i wystartować o ten tytuł. Czasookres rozstrzygnięcia będzie zależał od tego ile miast się zgłosi. Jesteśmy pełni nadziei, że to będzie wspólne dzieło nas wszystkich. Zadbamy, żeby ta aplikacja była na wysokim poziomie.

Jak zapowiedział prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ryszard Kruk, podczas tworzenia aplikacji będą brani pod uwagę nie tylko członkowie LOT-u, ale również instytucje i firmy, które nie są jej członkami. - Będzie to oparte na szerokiej współpracy i na tą współpracę bardzo liczę. Większość torunian dobrze wie, że Toruń zasługuje na miano Europejskiej Stolicy Kultury, natomiast trzeba dobrze napisać ten wniosek. My mamy duże doświadczenie w pisaniu wniosków, osiągamy sukcesy i podchodzimy do tego profesjonalnie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę kulturalną Torunia to jest ona coraz bardziej imponująca, powstają u nas inwestycje największe w Polsce. Toruń jest miastem, które bardzo mocno inwestuje w kulturę. Czasu mamy mało, zabieramy się do pracy i mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy ogłaszać, że jesteśmy w kolejnym etapie, a naszym celem jest zdobycie tego tytułu - dodał prezes LOT-u Ryszard Kruk.

A jak krok po kroku będzie wyglądała procedura wyznaczenia jednego miasta na Europejską Stolicę Kultury? W ramach etapu preselekcji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizuje w Warszawie spotkanie preselekcyjne (dokładna data i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie na stronie Ministerstwa w okresie od października do grudnia 2023 r.) zapraszając wszystkie miasta kandydujące, które złożyły wniosek do wysłania delegacji na spotkanie z członkami panelu zespołu ekspertów.

Zespół ekspertów oceni każde miasto kandydujące na podstawie wniosku i przesłuchania pod kątem celów działania „Europejska Stolica Kultury” i kryteriów naboru. Po tym spotkaniu Zespół ustali listę miast kandydujących, które zostaną zaproszone do uzupełnienia i doprecyzowania swojego wniosku na potrzeby selekcji ostatecznej. Sprawozdanie ze wstępnej selekcji za-wierające ogólną ocenę wszystkich wniosków, krótką listę miast kandydujących, które przechodzą do kolejnego etapu, a także zalecenia dla tych miast zostanie opublikowane na początku 2024 r.

Miasta kandydujące, które znalazły się na krótkiej liście będą zobowiązane do uzupełnienia i poszerzenia swoich wniosków pod kątem spełnienia kryteriów przyznawania tytułu, a także uwzględnienia zaleceń zawartych w raporcie z selekcji wstępnej. Zespół oceni każde miasto kandydujące znajdujące się na krótkiej liście na podstawie zrewidowanego wniosku i przesłuchania w odniesieniu do celów działania Europejskiej Stolicy Kultury, a następnie uzgodni rekomendację jednego miasta do otrzymania tytułu i powiadomi o tym Parlament Europejski, Radę, Komisję i Komitet Regionów nie później niż na cztery lata przed 2029 r.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania aplikacji konkursowej miasta Torunia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, a także do przygotowania i przedstawienia prezentacji Torunia jako miasta kandydującego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w Warszawie podczas postępowania selekcyjnego. Wniosek aplikacyjny powinien zostać zrealizowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dokumentami strategicznymi i programami rozwoju Gminy Miasta Toruń, w tym w szczególności Strategią Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do roku 2028 r.

W aplikacji ujęte zostaną m. in. obecne i planowane działania artystyczne realizowane przez instytucje kultury działające w Toruniu, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Toruń oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie, a także Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną o europejskim wymiarze.

Ponadto wniosek ma prezentować oryginalną wizję artystyczną i strategię programu kulturalnego miasta Torunia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. wykorzystującej w optymalny sposób wszystkie dostępne zasoby instytucjonalne i ludzkie operujące w obszarze sektora kreatywnego Torunia.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji Torunia jako miasta kandydującego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w Warszawie ma odbyć się w okresie wrzesień - grudzień 2023 roku lub innym, określonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku zakwalifikowania miasta Torunia do drugiego etapu selekcji Lokalna Organizacja Turystyczna otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 160 000 zł za przygotowanie rozszerzonej wersji aplikacji – czyli łącznie 350 000 zł brutto. Wówczas LOT przygotuje dokument finałowy wniosku aplikacyjnego miasta Torunia poszerzonego o dodatkowe informacje dotyczące planowanego programu kulturalnego Torunia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku, wizytę komisji ekspertów wyznaczonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezentację finałową Torunia jako miasta kandydującego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.


Przejdź na stronę: https://esk2029.pl/pl/


Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Drogi, Miasto
  Gmina Miasta Toruń w porozumieniu z wykonawcą prac, firmą Balzola Polska Sp. z o.o., podjęła decyzję o przeanalizowaniu możliwości wprowadzenia do projektu korekt uwzględniających postulaty zgłaszane przez mieszkańców i kupców.
 • Miasto
  Statuetką "Za zasługi w zawodzie" wyróżniono 23 pielęgniarki i położne. – Sprawy pielęgniarek i położnych są nam bardzo bliskie. Jako samorząd Torunia zawsze będziemy stali u boku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i służyli pomocą - zapewnił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Biurowiec przy ul. Olsztyńskiej - wizualizacja
  Biznes, Miasto
  Jest już prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego z dwóch biurowców w rejonie ul. Olsztyńskiej. Dokument wydał Wydział Architektury i Budownictwa UMT, co oznacza, że inwestor współpracujący z Centrum Wsparcia Biznesu może rozpoczynać prace budowlane.
 • Na zdjęciu: alejki w parku, wokół wysokie drzewa
  Eko, Miasto
  Jak co roku w wielu lokalizacjach w Toruniu – łącznie na powierzchni ok. 80 ha - wykonywane będą opryski przeciwko meszkom.
 • Toruńskie firmy na Liście 500 "Rzeczpospolitej"
  Biznes, Miasto
  "Rzeczpospolita" opublikowała 26. listę 500 największych polskich przedsiębiorstw. Wśród wyróżnionych znalazło się 7 firm z Torunia.
 • Na zdjeciu: jarmark hanzeatycki, osoby są przebrane w stroje z epoki
  Kultura, Miasto
  W sobotę 25 maja 2024 r. na Zamku Krzyżackim czeka moc atrakcji z okazji Międzynarodowego Dnia Hanzy.
 • 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza 23 maja 2024 r. na Rynek Nowomiejski, gdzie w godz. 11:00-16:00 odbędzie się Akcja Profilaktyczna "Zdrowie na Tak".
 • Gmina Miasta Toruń w porozumieniu z wykonawcą prac, firmą Balzola Polska Sp. z o.o., podjęła decyzję o przeanalizowaniu możliwości wprowadzenia do projektu korekt uwzględniających postulaty zgłaszane przez mieszkańców i kupców.
 • Rada Okręgu nr 10 zaprasza na spotkanie, podczas którego poruszony zostanie temat wniosków, które warto złożyć do planu ogólnego dla całego miasta i poszczególnych dzielnic. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 maja 2024 o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9.
 • Laskarze HK Pomorzanin Toruń wracają z rozgrywanego w Chorwacji Euro Hockey Club Trophy II z brązowym medalem.
 • Jest już prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego z dwóch biurowców w rejonie ul. Olsztyńskiej. Dokument wydał Wydział Architektury i Budownictwa UMT, co oznacza, że inwestor współpracujący z Centrum Wsparcia Biznesu może rozpoczynać prace budowlane.
 • Rusza 7. edycja projektu pn. „Cyfrowe fotowakacje – warsztaty komputerowo-fotograficzne”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami w wieku 50+, interesujących się fotografią.
 • Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o gwałtownych wzrostach stanów wody na małych ciekach wodnych i strumieniach na terenie Torunia i powiatu toruńskiego.
 • - W poniedziałek 20 maja 2024 r. od godz. 12:00 do północy na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.