Toruń chce być Europejską Stolicą Kultury | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruń chce być Europejską Stolicą Kultury

Kultura, Miasto
Data publikacji: 29 czerwca 2023
Autor: Marcin Pryka

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Europejska Stolica Kultury to prestiżowy tytuł przyznawany przez Unię Europejską. W 2029 r. zostanie przyznany jednemu miastu w Polsce i jednemu miastu w Szwecji. Realizacją aplikacji konkursowej dla Torunia zajmie się Lokalna Organizacja Turystyczna. - Toruń ma naprawdę pełny i głęboko zakorzeniony potencjał kultury, który możemy zaprezentować w tej aplikacji - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Celem inicjatywy Unii Europejskiej, której nadano nazwę Europejskie Stolicy Kultury jest podkreślenie bogactwa i różnorodności, a także wspólnych aspektów kulturowych w Europie, przyczyniając się do zbliżenia narodów Europy i poprawy wzajemnego zrozumienia. Miasto, które zostanie wybrane Europejską Stolicą Kultury powinno dążyć do zwiększenia europejskiego wymiaru jego oferty kulturalnej, w tym poprzez współpracę transnarodową, w celu poszerzenia dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, wzmocnienia potencjału sektora kultury i podniesienia jego międzynarodowego znaczenia poprzez kulturę.

Każdemu miastu oprócz tytułu przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 1,5 mln euro imienia Meliny Mercouri, która zostanie wypłacona w trakcie 2029 r. Europejska Stolica Kultury to zatem szansa na realizację ambitnych i rozwojowych projektów, skierowanych do mieszkańców oraz osób z kraju i zagranicy, odwiedzających miasto.

Miasta kandydujące powinny zgłosić na piśmie zamiar złożenia wniosku najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2023 r. Następnie wszystkie miasta kandydujące wypełniają formularz wniosku, który należy złożyć nie później niż 15 września 2023 r. Na etapie preselekcji wersja angielska zgłoszeń nie może przekraczać 60 stron formatu A4.

Procedura wyznaczenia jednego miasta na Europejską Stolicę Kultury składa się z dwóch etapów tj. preselekcji i selekcji ostatecznej. Podczas oceny wniosku aplikacyjnego będzie brany pod uwagę czynnik zaangażowania lokalnej społeczności w przygotowanie wniosku, dlatego też przeprowadzone zostało postępowanie w celu wyłonienia podmiotu, który przygotuje aplikację konkursową - nie będąc jednostką organizacyjną Gminy Miasta Toruń. Przyjęcie takiego rozwiązania daje możliwość oddolnego zaangażowania w proces przygotowania wszystkich twórców i animatorów, organizatorów działających w kulturze w Toruniu.

Podczas postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 3 w Toruniu, a wynagrodzenie za zamówienie gwarantowane zostało określone na kwotę 190 000 zł. Lokalna Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie, którego celem jest promowanie Torunia jako miasta o bogatych walorach historycznych i turystycznych, zwiększanie turystyki przyjazdowej, a także wspieranie podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego. W jej skład wchodzą jednostki samorządowe, jak Gmina Miasta Toruń, Gmina Łubianka, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ale także hotele, muzea, restauracje, obiekty sportowe i in.

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Umowę z wykonawcą aplikacji podpisano w czwartek 29 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury Dwór Artusa. Jak podkreślił na konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski: - Niełatwym zadaniem będzie zebranie wszystkich pomysłów, rozwiązań, aspektów, ale wyjątkowo ważnym aspektem jest to, aby dotrzeć jak najszerzej z informacjami dotyczącymi aplikacji, z prośbami o uzupełnienie aplikacji, o wniesienie własnego wkładu do organizacji pozarządowych, do prywatnych i publicznych podmiotów, które w sferze kultury mają swoje oddziaływanie w naszym mieście. To będzie naprawdę bardzo ważne i - jak się spodziewamy - również wysoko oceniane w późniejszej procedurze. Jestem przekonany, że Lokalna Organizacja Turystyczna poradzi sobie z tym wyzwaniem, a nasza oferta zyska uznanie.

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia Zbigniew Derkowski powiedział, że start w tym konkursie jest dużą szansą dla kultury toruńskiej: - Mamy duży potencjał instytucjonalny i indywidualny, mamy bazę kulturalną, możemy realizować projekty o dużej skali. Wybór Lokalnej Organizacji Turystycznej był strzałem w dziesiątkę, bo ona łączy potencjały wszystkich sił, które funkcjonują nie tylko w kulturze, ale również w biznesie i turystyce. Dzisiaj w Toruniu w tej materii nie mamy obaw i możemy z podniesionym czołem podjąć rękawicę i wystartować o ten tytuł. Czasookres rozstrzygnięcia będzie zależał od tego ile miast się zgłosi. Jesteśmy pełni nadziei, że to będzie wspólne dzieło nas wszystkich. Zadbamy, żeby ta aplikacja była na wysokim poziomie.

Jak zapowiedział prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ryszard Kruk, podczas tworzenia aplikacji będą brani pod uwagę nie tylko członkowie LOT-u, ale również instytucje i firmy, które nie są jej członkami. - Będzie to oparte na szerokiej współpracy i na tą współpracę bardzo liczę. Większość torunian dobrze wie, że Toruń zasługuje na miano Europejskiej Stolicy Kultury, natomiast trzeba dobrze napisać ten wniosek. My mamy duże doświadczenie w pisaniu wniosków, osiągamy sukcesy i podchodzimy do tego profesjonalnie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę kulturalną Torunia to jest ona coraz bardziej imponująca, powstają u nas inwestycje największe w Polsce. Toruń jest miastem, które bardzo mocno inwestuje w kulturę. Czasu mamy mało, zabieramy się do pracy i mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy ogłaszać, że jesteśmy w kolejnym etapie, a naszym celem jest zdobycie tego tytułu - dodał prezes LOT-u Ryszard Kruk.

A jak krok po kroku będzie wyglądała procedura wyznaczenia jednego miasta na Europejską Stolicę Kultury? W ramach etapu preselekcji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizuje w Warszawie spotkanie preselekcyjne (dokładna data i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie na stronie Ministerstwa w okresie od października do grudnia 2023 r.) zapraszając wszystkie miasta kandydujące, które złożyły wniosek do wysłania delegacji na spotkanie z członkami panelu zespołu ekspertów.

Zespół ekspertów oceni każde miasto kandydujące na podstawie wniosku i przesłuchania pod kątem celów działania „Europejska Stolica Kultury” i kryteriów naboru. Po tym spotkaniu Zespół ustali listę miast kandydujących, które zostaną zaproszone do uzupełnienia i doprecyzowania swojego wniosku na potrzeby selekcji ostatecznej. Sprawozdanie ze wstępnej selekcji za-wierające ogólną ocenę wszystkich wniosków, krótką listę miast kandydujących, które przechodzą do kolejnego etapu, a także zalecenia dla tych miast zostanie opublikowane na początku 2024 r.

Miasta kandydujące, które znalazły się na krótkiej liście będą zobowiązane do uzupełnienia i poszerzenia swoich wniosków pod kątem spełnienia kryteriów przyznawania tytułu, a także uwzględnienia zaleceń zawartych w raporcie z selekcji wstępnej. Zespół oceni każde miasto kandydujące znajdujące się na krótkiej liście na podstawie zrewidowanego wniosku i przesłuchania w odniesieniu do celów działania Europejskiej Stolicy Kultury, a następnie uzgodni rekomendację jednego miasta do otrzymania tytułu i powiadomi o tym Parlament Europejski, Radę, Komisję i Komitet Regionów nie później niż na cztery lata przed 2029 r.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania aplikacji konkursowej miasta Torunia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, a także do przygotowania i przedstawienia prezentacji Torunia jako miasta kandydującego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w Warszawie podczas postępowania selekcyjnego. Wniosek aplikacyjny powinien zostać zrealizowany zgodnie z wymogami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także dokumentami strategicznymi i programami rozwoju Gminy Miasta Toruń, w tym w szczególności Strategią Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do roku 2028 r.

W aplikacji ujęte zostaną m. in. obecne i planowane działania artystyczne realizowane przez instytucje kultury działające w Toruniu, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Toruń oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie, a także Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną o europejskim wymiarze.

Ponadto wniosek ma prezentować oryginalną wizję artystyczną i strategię programu kulturalnego miasta Torunia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. wykorzystującej w optymalny sposób wszystkie dostępne zasoby instytucjonalne i ludzkie operujące w obszarze sektora kreatywnego Torunia.

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji Torunia jako miasta kandydującego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w Warszawie ma odbyć się w okresie wrzesień - grudzień 2023 roku lub innym, określonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku zakwalifikowania miasta Torunia do drugiego etapu selekcji Lokalna Organizacja Turystyczna otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 160 000 zł za przygotowanie rozszerzonej wersji aplikacji – czyli łącznie 350 000 zł brutto. Wówczas LOT przygotuje dokument finałowy wniosku aplikacyjnego miasta Torunia poszerzonego o dodatkowe informacje dotyczące planowanego programu kulturalnego Torunia jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku, wizytę komisji ekspertów wyznaczonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezentację finałową Torunia jako miasta kandydującego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.


Przejdź na stronę: https://esk2029.pl/pl/


Fot. Sławomir Kowalski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Na zdjęciu: biała strzałka zawieszona na płocie, na niej czerwony napis: do lokalu wyborczzego
  Miasto
  W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi z kilkorgiem nauczycieli, którzy trzymają teczki z aktami mianowania, za nimi portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  109 nauczycieli toruńskich szkół uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • Na zdjęciu: grupa młodzieży biegnie po zielonej murawie stadionu
  Miasto, Sport
  Uczniowie i przedszkolaki rozpoczęli zmagania w ramach Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół. Inauguracja wydarzenia odbyła się 26 września 2023 r. na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego.
 • Na zdjęciu: prezydent michał Zaleski wręcza przedstawicielom księgowych okolicznościową grafikę z panoramą Torunia
  Miasto
  Z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 26 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży odbyła się konferencja „Rachunkowość przyszłości”.
 • To kolejni laureaci znaku jakości Made in Toruń. Są wśród nich firmy zajmujące się produkcją urządzeń pokładowych w przemyśle stoczniowym, wytwarzaniem konstrukcji stalowych, recyklingiem odpadów, montażem systemów klimatyzacyjnych, czy też działają w branżach instalacji teletechnicznych, czy transportowych.
 • Rozstrzygnięty został konkurs ofert nr 53/2023 na promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprzez kluby sportowe prowadzące szkolenie drużyn seniorskich w ekstraklasie: koszykówki mężczyzn i kobiet, hokeja na lodzie, futsalu, hokeja na trawie, II lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz III lidze piłki nożnej mężczyzn. Dotacje...
 • W Toruniu rusza Green Lab, czyli Zielone Forum Torunia - pilotażowe narzędzie współpracy z mieszkańcami w zakresie zieleni i działań pro środowiskowych.
 • Po służbie przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie 16 nowych urzędników samorządowych złożyło 25 września 2023 r. ślubowanie na sztandar miasta Torunia.
 • 26 września 2023 roku o godzinie 11:00 na stadionie miejskim przy ul. Bema nastąpi inauguracja szkolnych rozgrywek sportowych w ramach Toruńskiej Olimpiady Przeszkoli i Szkół.
 • W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Wszystkich miłośników przygód, łamigłówek i zagadek zachęcamy do udziału w grze terenowej „Śladami Kopernika w Toruniu”. Zaczynamy w sobotę 30 września 2023 r. o godz. 11.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego!
 • Już po raz piąty w Toruniu rozegrany został Maraton Ósemek Wioślarskich „Run & Row”. 24 września 2023 roku Puchar Prezydenta Miasta Torunia trafił do AZS UMK Toruń. „Run & Row” to widowiskowy bieg z łodziami i wyścig wioślarski na Wiśle zakończony sztafetą na ergometrze. W tegorocznej edycji na wioślarzy czekały następujące etapy maratonu...