Prezydent Torunia w sprawie "Listu otwartego" | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Prezydent Torunia w sprawie "Listu otwartego"

Miasto
Data publikacji: 19 sierpnia 2022
Prezydent Torunia Michał Zaleski

Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia w sprawie "Listu otwartego do społeczności Torunia i organów władzy państwowej", opublikowanego w dniu 12.08.2022 r. w mediach lokalnych.

1. Realizacja projektu pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu" była poprzedzona konsultacjami społecznymi pod hasłem "Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego", przeprowadzonymi w 2011 r. na zlecenie miasta przez podmiot zewnętrzny "GRA W MIASTO Monika Komorowska". Mieszkańcy mogli wziąć udział w badaniach ankietowych, spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach ngo i spacerach terenowych lub przysłać swoje uwagi drogą e-mail.  W konsultacjach uczestniczyło 769 osób. Spośród nich 33% wskazało na brak na bulwarze infrastruktury typu toalety, ławki, mała architektura, a 20% uznało, że nie lubi tego miejsca ze względu na "niezagospodarowanie, brak infrastruktury i pomysłu". W ankiecie internetowej aż 89% uczestników wskazało jako zdecydowanie potrzebną lub potrzebną "poprawę infrastruktury, która pozwoliłaby lepiej korzystać z tego miejsca".

2. Koncepcja zagospodarowania nabrzeża nie jest wynikiem cyt. "bezpardonowej i arbitralnej interwencji prezydenta miasta Michała Zaleskiego w materialną tkankę bulwarów", lecz efektem ogłoszonego przez miasto w 2014 r. międzynarodowego konkursu architektonicznego z udziałem bezstronnej komisji konkursowej, złożonej z architektów i urbanistów z Krakowa, Warszawy, Katowic, Torunia, i Bydgoszczy. Zwycięską koncepcję pracowni Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o. z Katowic doceniono za jednorodną formę terenu zieleni podbudowującą miejski krajobraz starówki i dającą szanse mieszkańcom na samodzielne wprowadzanie różnych form aktywności. Rola Prezydenta Miasta Torunia w tej sprawie to przyjęcie wyników konkursu do wiadomości i realizacji, czyli przygotowanie zadania i jego wykonanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz konieczne zgody i zezwolenia, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę (wydaną przez osoby dysponujące stosownymi kwalifikacjami i uprawnieniami).

Atakowanie imiennie mnie jako rzekomego autora i sprawcy realizowanej na bulwarze koncepcji zagospodarowania uważam za całkowicie nieuprawnione i niemające potwierdzenia w faktach! Moim obowiązkiem było i jest dołożenie wszelkich starań, by remont i poprawa wizerunku Bulwaru Filadelfijskiego odbyły się w drodze dobrze przygotowanej, skonsultowanej i przedyskutowanej procedury, z maksymalnym udziałem wszystkich wymaganych podmiotów, a także informowanie i wyjaśnianie, że w tej chwili jest już za późno na sugerowanie naruszenia prawa, w tym zmarnowania kilku milionów złotych (wskutek ewentualnej rozbiórki pawilonów). Na marginesie – osoby będące sygnatariuszami "listu otwartego" powinny być świadome procedur oraz zasad obowiązujących w postępowaniach administracyjnych i odstąpić od bezpodstawnego piętnowania mojej osoby.

3. Jak stwierdza Narodowy Instytut Dziedzictwa w swoim oświadczeniu z 8.08.2022 r., cyt.: "W 2017 r. K-P WKZ wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu", nie występując o opinię NID". A zatem Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wojewódzki organ ochrony zabytków nadrzędny wobec toruńskich służb konserwatorskich, mając wiedzę o zamiarach realizacji i parametrach inwestycji na nabrzeżu, w sąsiedztwie starówki, nie uznał za konieczne przyjrzenia się sprawie i uzyskania w tej sprawie opinii NID, jednostki podległej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niezależnie od tego, czy opiniowanie to miałoby mieć związek z obecnością Zespołu Staromiejskiego na Liście UNESCO czy też wpisu Torunia na listę pomników historii. Jednocześnie, jak zauważa NID w tym samym piśmie, wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków (GKZ) z 2015 r. dotyczą wydawania rozstrzygnięć konserwatorskich inwestycji realizowanych w granicach miejsca światowego dziedzictwa, zaś ulica Bulwar Filadelfijski i nabrzeże wiślane leżą poza granicami miejsca objętego wpisem UNESCO.

4. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, uczestnicząc w kolejnych etapach przygotowania inwestycji, nie wniósł uwag ani zastrzeżeń dotyczących możliwości negatywnego wpływu planowanych pawilonów na panoramę Torunia.

5. Nabrzeże wiślane, co podkreślają toruńskie autorytety historyczne, nie  trwa w niezmienionym kształcie od pokoleń, jakby wynikało z tez autorów "listu otwartego". Przez stulecia było to miejsce tętniące życiem gospodarczym, z panoramą przysłoniętą częściowo różnego typu zabudową portowo-rzeczną o wielokrotnie większych kubaturach.

6. Realizowane ostatecznie 2 proste pawilony z punktami widokowymi i przeszkleniem odbijającym otoczenie, każdy wysokości około 4 m i szerokości 8 m, mają zapewnić podstawową obsługę ruchu turystycznego na najbardziej obleganym odcinku bulwaru (toalety, sprzęt rekreacyjny, miejsce edukacji wiślanej). Docelowo budynki te będą obłożone drewnem i obsadzone roślinnością, przez co wtopią się harmonijnie w krajobraz panoramy.

7. Budowa przebiega zgodnie z prawem, na mocy starannie przygotowanej dokumentacji oraz uzyskanych niezbędnych kilkudziesięciu uzgodnień i pozwoleń, w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne. Zadanie jest zaawansowane w około 50 proc., a zaangażowane środki publiczne sięgają 2,6 mln zł. W obecnej sytuacji nie ma podstaw prawnych odstąpienia od realizacji projektu ze względu na prawomocność decyzji, na podstawie których inwestycja jest realizowana i finansowana ze środków publicznych.


Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

/-/

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni rzeki Drwęca od Rypienicy do ujścia, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (przepływu średniego niskiego).
 • Biegacze z Torunia, którzy uczestniczyli i zostali nagrodzeni w biegu Nocna Dycha Kopernika, już wkrótce wezmą udział w XXXXVIII Kisuckim Maratonie.
 • Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Od poniedziałku 24 czerwca 2024 r. ruszy konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • W piątek 21 czerwca od godz. 19:00 do godz. 8:00 w sobotę 22 czerwca 2024 r. na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm - informuje Toruńskie...
 • Na sesji 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Torunia udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia za rok 2023. Decyzję poprzedziła dyskusja, po której przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres.