Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Miasto
Data publikacji: 08 maja 2024
Autor: Paula Gałązka
Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

13 maja 2024 r. rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń na rok szkolny 2024/2025 realizowana będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

System elektronicznej rekrutacji do czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia będzie prowadzony za pośrednictwem strony https://torun.edu.com.pl/kandydat, dostępnej od 8 maja 2024 r. Bezpłatne webinarium jak korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji,  w tym jak przeglądać oferty szkół, założyć konto i złożyć wniosek do szkół średnich odbędzie się 10 maja 2024 roku o godz. 17:00. Link do wydarzenia podany zostanie tego samego dnia na ww. stronie!

Na kandydatów czeka ogółem 2050 miejsc w klasach pierwszych, w tym:

 • 150 miejsc w 4 branżowych szkołach I stopnia,
 • 690 miejsc w 8 technikach,
 • 1210 miejsc w 11 liceach ogólnokształcących.

Terminy składania wniosków:

1. Od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 – prowadzony będzie nabór wniosków do:

 • oddziałów ogólnodostępnych w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia,
 • oddziału integracyjnego w VII Liceum Ogólnokształcącym,
 • oddziałów sportowych – po jednym w II Liceum Ogólnokształcącym i  VIII Liceum Ogólnokształcącym,
 • oddziałów mistrzostwa sportowego w XIII Liceum Ogólnokształcącym,
 • oddziałów przygotowania wojskowego – po 1 oddziale w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i w VI Liceum Ogólnokształcącym,
 • oddziałów dwujęzycznych w X Liceum Ogólnokształcącym,
 • oddziału wymagającego od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji w IV Liceum Ogólnokształcącym.

2. Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół. Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje, jest możliwa w terminie od 25 czerwca 2024 r. do:

 • 28 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału: sportowego, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego, dwujęzycznego, wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji,
 • 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00 w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego.

Wykaz oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego oraz wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, do których prowadzone będą postępowania rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025:

 • 2 oddziały mistrzostwa sportowego (hokej na lodzie, kolarstwo, piłka nożna, wioślarstwo) w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu, przy ul. Targowej 36/38,
 • 1 oddział sportowy (pływanie) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu, przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6,
 • 1 oddział sportowy (koszykówka, piłka nożna) w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35,
 • 1 oddział przygotowania wojskowego kształcący w zawodzie technik logistyk w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu, przy ul. Legionów 19/25,
 • 1 oddział przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, przy ul. Wojska Polskiego 47a,
 • 3 oddziały dwujęzyczne (język angielski) w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Toruniu, przy Placu św. Katarzyny 9,
 • 1 oddział wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Warszawskiej 1/5.

Próby sprawności fizycznej do oddziałów: mistrzostwa sportowego, sportowych i przygotowania wojskowego, sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji zostaną przeprowadzone od 17 czerwca 2024 r. do 20 czerwca 2024 r. (II termin: od 1 lipca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.).


Kompletna oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025 prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń  branżowych szkół I stopnia,  techników i liceów ogólnokształcącychpobierz tutaj


Sposób wypełnienia wniosku i miejsce jego złożenia

 1. Kandydaci korzystając z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, zapoznają się z ofertą edukacyjną szkół na stronie https://torun.edu.com.pl/kandydat, dokonują wyboru poszczególnych oddziałów w nie więcej niż trzech szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (ustalają listę preferencji).
 2. Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i własnoręcznie podpisać. Na wniosku wymagany jest podpis co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

System naboru elektronicznego umożliwia również podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP). Wniosku podpisanego w taki sposób, nie trzeba drukować.

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku odręcznie. Druk wniosku można pobrać z systemu lub uzyskać go w szkole, o przyjęcie do której kandydat się ubiega.


Dopuszczalne formy składania wniosku:

 1. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z dokumentami.
 2. Złożenie w systemie elektronicznego naboru wniosku opatrzonego podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP) wraz z dokumentami.

Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej umożliwi rodzicom/kandydatom śledzenie na bieżąco kolejnych etapów procesu rekrutacji  oraz niezwłoczne uzyskanie informacji o jej wynikach.


Dodatkowe dokumenty

Kandydat do oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa sportowego do wniosku dołącza orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o posiadaniu stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki w tym oddziale oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do tego oddziału. Wzór pisemnej zgody rodziców w plikach do pobrania w systemie elektronicznego naboru.

Kandydat do oddziału przygotowania wojskowego do wniosku dołącza orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki w tym oddziale oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do tego oddziału. Wzór pisemnej zgody rodziców w plikach do pobrania w systemie elektronicznego naboru.

Kandydat, który zaznaczy we wniosku, że spełnia dodatkowe kryterium brane pod uwagę w procesie rekrutacji, dołącza do wniosku odpowiedni dokument potwierdzający jego spełnianie.

Załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryterium, o którym mowa we wniosku:

 • Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na  stan zdrowia - wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
 • Wielodzietność rodziny kandydata - wymagane oświadczenie o wielodzietności kandydata. Wzór oświadczenia do pobrania ze strony elektronicznego naboru.
 • Niepełnosprawność kandydata - wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzica kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Wzór oświadczenia do pobrania ze strony elektronicznego naboru.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, dających uprawnienie do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności, do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza zaświadczenie o uzyskaniu tego tytułu.


Warto wiedzieć

1. Dwa etapy rekrutacji

Rekrutacja co roku odbywa się w dwóch etapach: zasadniczym i uzupełniającym. Jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej, choć wtedy dostępnych będzie już mniej miejsc i to raczej w szkołach mało obleganych przez kandydatów. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych reguł jak zasadnicza, ale na złożenie wniosku, zdanie dodatkowego testu, potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału jest mniej czasu.

2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratorów oświaty.

Zarządzenie nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół  podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół  ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i  publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim, zwane dalej harmonogramem rekrutacji przewiduje  początek składania wniosków o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na 13 maja 2024 r. Czas na to jest niemal do końca roku szkolnego - do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Ważne!

W dniach od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00kandydaci do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych będą mieli możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów, tzn. będą mogli wypełnić ponownie wniosek wybierając inne oddziały i inne szkoły. Taką możliwość mają również kandydaci do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego, wymagających szczególnych indywidualnych  predyspozycji, ale ponowny wniosek muszą złożyć od 25 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

3. Dodatkowe sprawdziany predyspozycyjne

Uczniowie, którzy chcą dostać się do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego lub innych, w których wymagane są szczególne indywidualne  predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne.

W 2024 roku sprawdziany te odbędą się od 17 czerwca do 20 czerwca 2024 r.  Zawsze przewiduje się także „zapasowy” termin dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w sprawdzianie lub podjęli decyzję o zmianie wniosku: od 1 lipca 2024 r. do 3 lipca 2024 r.

4. Przekazanie wniosku szkole

Wniosek o przyjęcie do szkoły będzie można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji.  Wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru  w terminie do 14 czerwca 2024 r.  do godz. 15:00. O możliwości ponownego złożenia wniosku – patrz pkt 2.

5. Ważna kolejność

W zależności od decyzji jednostki samorządu terytorialnego uczniowie mogą zdecydować się na różną liczbę szkół, w Toruniu – trzy szkoły. Wpisują je do wniosku w kolejności od tej klasy i szkoły, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma duże znaczenie. Kandydat dostanie się do tej klasy, do której ma wystarczającą liczbę punktów, ale klasy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku. Jeśli kandydat ma 140 punktów, a we wniosku wymieni po kolei klasy do których trzeba mieć 90, 120, 130 punktów, zostanie przez system przydzielony do pierwszej wymienionej (czyli tej stojącej otworem już dla uczniów z 90 punktami).  

6. Kluczowy moment

Po złożeniu wszystkich dokumentów, rozpatrzeniu ich przez komisje rekrutacyjne oraz ustaleniu list kandydatów, którzy znaleźli miejsce w wybranych oddziałach, szkoły ogłaszają listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia i listę tych, którzy się nie zakwalifikowali. W 2024 r. takie informacje będą publikowane 16 lipca 2024 r. o godz. 12:00. Nie oznacza to jeszcze listy przyjętych. Wkrótce należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.

7. Krótki czas na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły

Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne, nie można się spóźnić choćby o minutę. Wolę uczęszczania do danej szkoły należy potwierdzić do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00. Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na dostanie się do wybranej szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły zostaną ogłoszone w dniu 22 lipca 2024 r. o godz. 12:00

8. Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca dla tych kandydatów, którzy nie dostaną się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół rozpocznie się 22 lipca 2024 r.  od godz. 12:00 i potrwa do 29 lipca 2024 r.  do godz. 15:00. Do 23 lipca 2024 r. Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty opublikuje informacje o liczbie wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

9. Krótki czas na wzięcie udziału w procedurze odwoławczej

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. W rekrutacji zasadniczej ma na to czas do 25 lipca 2024 r., a w rekrutacji uzupełniającej do 12 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

Kategoria: 

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend szykuje się duża dawka dobrej muzyki i historii. Wszystko za sprawą tegorocznego VIII Festiwalu Muzykofilia i I Toruńskiej Nocy Muzeów. Miłośników teatru zapraszamy na 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Wystąpią znani aktorzy, m.in. Sławomir Holland, Sonia Bohosiewicz, Piotr Kondrat i Wiesław Komasa. Z kolei dla fanów...
 • Na zdjęciu: samochody - mercedesy
  Miasto
  W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Bulwar Filadelfijski otwarty na całej długości
  Drogi, Miasto
  Dobre wieści z Bulwaru Filadelfijskiego. Dziś (14 maja) o godzinie 17.00 zostanie udostępniony do ruchu drugi, ostatni odcinek tej ulicy.
 • Kultura, Miasto
  Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na I Toruńską Noc Muzeów, która odbędzie się w sobotę 18 maja 2024 r. w godz. od 18:00 do 00.00.
 • Na zdjęciu: ceramiczne czerwone maki, w tle Rynek Staromiejski
  Miasto
  80 ceramicznych maków w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino – tak Toruń uczcił wielki czyn polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
 • Na zdjęciu: przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego siedzą przy stołach w sali Ratusza
  Miasto
  W ramach podróży studyjnej attache wojskowi w Polsce odwiedzili Toruń. W kolacji wydanej przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, była gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego 17 maja 2024 r.
 • Karatecy z klubu Kimura Toruń wrócili z medalami z Międzynarodowych Mistrzostw Polish Open oraz WGKF w full contact karate.
 • Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i automatyzacją, wyniki najnowszego raportu Randstad oraz oferta działań probiznesowych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – to główne tematy spotkania dla przedsiębiorców z sektora BPO, na które zapraszamy 4 czerwca 2024 roku do restauracji Mio Piano w Toruniu.
 • W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapraszamy przedsiębiorców do udziału w "Polsko-Litewskim Forum Biznesowym na Kujawach i Pomorzu". Forum odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Toruniu i Bydgoszczy. Udział jest bezpłatny.
 • Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu zaprasza na niezapomnianą noc pełną sztuki, dźwięków i inspirujących spotkań. Przyjdźcie z rodziną i przyjaciółmi – każdy znajdzie coś dla siebie!
 • Prezydent Miasta Torunia ogłasza możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
 • W ramach forum uczelni partnerskich projektu YUFE odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni członkowskich, w tym UMK, w którym udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • W ten weekend szykuje się duża dawka dobrej muzyki i historii. Wszystko za sprawą tegorocznego VIII Festiwalu Muzykofilia i I Toruńskiej Nocy Muzeów. Miłośników teatru zapraszamy na 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Wystąpią znani aktorzy, m.in. Sławomir Holland, Sonia Bohosiewicz, Piotr Kondrat i Wiesław Komasa. Z kolei dla fanów...