Mniejszy deficyt | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Mniejszy deficyt

Drogi, Inwestycje, Miasto, MZK, Sport
Data publikacji: 13 grudnia 2012
Autor: Sylwia Derengowska

O 13,8 mln zł zmniejszy się tegoroczny deficyt Torunia to efekt zmian w budżecie miasta na 2012 r. Decyzję o ich wprowadzeniu radni przyjęli 13 grudnia, na 35. sesji Rady Miasta.

Zmniejszenie deficytu jest możliwe dzięki  m.in. uzyskaniu w tym roku  4,7 mln zł oszczędności w postępowaniach przetargowych i tańszej realizacji inwestycji, przy pełnym zrealizowanym zakresie rzeczowym, dzięki pojawieniu się pod koniec roku dodatkowych dochodów ze źródeł zewnętrznych oraz uzyskaniu 5,5 mln oszczędności w wydatkach bieżących. Najważniejszą jednak zmianą, która wpłynie na obniżenie deficytu budżetowego Torunia w tym roku i latach kolejnych, będzie powierzenie trzech dużych inwestycji do realizacji i finansowania miejskim spółkom. Projekt BIT CITY i projekt modernizacji sieci tramwajowej zostaną przekazane Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Spółka ta przejęła już część tych zadań, powierzenie jej całości projektów pozwoli obniżyć deficyt miasta o 4,2 mln zł.  

Z kolei z 36 mln zł, zaplanowanych w tym roku na budowę sali koncertowej na Jordankach, do tej pory wydano jedynie 6 mln zł na prace projektowe i przygotowawcze. Wiadomo już, że budowa nie rozpocznie się w tym roku. Po pierwszym unieważnionym przetargu na wykonawcę trwa kolejny, dlatego 30 mln zł zdjęto z tegorocznego budżetu. Jeśli radni się zgodzą, inwestycję przejmie spółka celowa, powołana do wybudowania, a następnie zarządzania obiektem. Wówczas w następnych latach w budżecie Torunia pojawią się jedynie środki na wsparcie tej spółki w spłacie kredytów zaciągniętych przez nią na wkład własny. To w długoletniej prognozie finansowej miasta pozwoli obniżyć zadłużenie Torunia o 152 mln zł.

Na budowę hali widowiskowo-sportowej miasto otrzyma w tym roku dodatkowo 10,39 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Kwota będzie przekazana w całości na opłacenie wykonawcy, który w tej chwili prowadzi prace wykończeniowe i  zabezpieczające halę przed zimą. Dzięki przejęciu inwestycji przez spółkę Toruńska Infrastruktura Sportowa, z zaplanowanych na budowę hali 44 mln zł miasto wyda w tym roku ostatecznie niespełna 30 mln zł na płatności dla poprzedniego i obecnego wykonawcy.

Hala widowisko-sportowa w grudniu 2012 r.

Deficyt Torunia mógłby zmniejszyć się jeszcze bardziej, gdyby do kasy miasta spłynęło oczekiwane 14 mln zł funduszy unijnych z końcowego rozliczenia projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia". Procedury unijne są jednak długotrwałe, w całej Polsce trwa audyt zakończonych projektów i nie zanosi się, by pieniądze trafiły do Torunia do końca 2012 r. Ale nie przepadną - zasilą budżet w latach kolejnych.       

Prezydent Torunia przedłożył także radnym do zatwierdzenia projekt uchwały z wykazem tzw. wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Taką możliwość daje samorządowi  ustawa o finansach publicznych. W Toruniu w 99 proc. wydatki te dotyczą już rozpoczętych lub przesuniętych w czasie inwestycji miejskich, na które zaplanowano w tegorocznym budżecie kwoty większe niż ostatecznie zostały wydane. Łącznie takich niezrealizowanych jeszcze wydatków jest 50,9 mln zł. Pieniądze te zostaną przelane na specjalny rachunek i wykorzystane zgodnie z planem w pierwszej połowie 2013 r.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE w 2012 to:

 • Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Z zarezerwowanej na ten rok ogólnej kwoty 196, 8 mln zł nie zostało niewydane ponad 21 mln zł, przewidzianych na ewentualne roboty dodatkowe. Cały zakres rzeczowy inwestycji zaplanowany na ten rok został przez generalnego wykonawcę wykonany.

 • 6,8 mln zł - Budowa Trasy Średnicowej Północnej w gł. szkieletowym układzie drogowym miasta - etap I: odc. od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska

Z przewidzianej kwoty 7 mln zł wydano do tej pory jedynie 196 tys. zł na odszkodowania za grunty, operaty szacunkowe dla Polskiego Związku Działkowców i aktualizacje kosztorysów. Tu problemem był przedłużający się, z powodu rozpatrywania odwołań,  proces uzyskania decyzji środowiskowej wojewody (decyzja z 27 maja 2010 r. - odwołanie rozpatrzone 8 lutego 2012 r.) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja z 7 kwietnia 2011 r. - odwołanie rozpatrzone 28 czerwca 2012 r.). Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wszczęto procedury zamówienia publicznego. Podpisanie umów nastąpi w grudniu 2012 r. i inwestycja wreszcie będzie mogła ruszyć.

 • 3,9 mln zł - Toruński Inkubator Technologiczny i Centrum Nowoczesności

Na kontynuację rozpoczętej w 2011 roku adaptacji obiektu dawnych Młynów Toruńskich zaplanowano w 2012 r. odpowiednio: 3,99 mln zł i 9,09 mln zł. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac wynosi ok. 70 proc. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy – konieczności zmiany technologii przeprojektowania sieci ppoż. i zwłoki w demontażu urządzeń operatora sieci telefonii komórkowej roboty są opóźnione o 3 miesiące, a tym samym – część płatności za nie.

 • 666 773 zł - Centrum Nowoczesności

Poza pracami budowlanymi w dawnych młynach, w kasie miasta przewidziano w tym roku 800 tys. zł na wyposażenie Centrum Nowoczesności, jednak wydane zostaną tylko  132,2 tys. zł na koncepcje i dokumentacje wystaw. Zamówione 33 eksponaty do wystawy "O obrotach"(w tym wahadło Foucalta), 27 eksponatów do wystawy "Rzeka" oraz wyposażenie laboratoriów i pracowni - będą montowane dopiero po zakończeniu prac budowlanych, płatności za nie zostaną więc uregulowane w przyszłym roku.

 • 6,8 mln zł - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży

Na zadanie w 2012 r. zaplanowano 7 938 800 zł. Rozliczono 60 proc. kosztów opracowania dokumentacji projektowej, tj. 1,11 mln zł. Pozostałe prace projektowe, obejmujące dokumentację wykonawczą, zakończą sie w marcu 2013 r. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane równolegle, w miarę postępu prac projektowych. Planowane zakończenie całości to IV kwartał 2013 r.

 • 2,8 mln zł - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013

Z planowanych  4, 665 mln zł  nie wydano 2, 8 mln zł w związku z przedłużaniem się procedur formalnych (przewidywany termin uzyskania od wojewody decyzji o pozwoleniu na budowę to początek 2013) oraz koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej dla modernizacji pętli Olimpijska.

 • 1,94 mln zł - Przebudowa ul. Nieszawskiej

Ponieważ jest to droga wojewódzka nr 273, termin rozpoczęcia inwestycji miasto uzależniło od pozyskania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozytywna dla Torunia decyzja o dofinansowaniu przebudowy drogi zapadła 19 września 2012 r., a w październiku miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę i jeszcze w grudniu chce z nim zawrzeć umowę. Z zaplanowanych na ten rok w budżecie Torunia 2 mln zł na tę inwestycję wydano do tej pory 52,5 tys. zł na studium wykonalności oraz pomiary natężenia ruchu. Reszta, czyli 1,947 mln zł przejdzie na rachunek wydatków niewygasających.

 • 1,78 mln zł - Modernizacja basenów szkolnych

Cała kwota była przeznaczona na modernizację basenu Zespołu Szkół nr 16. Ponieważ wykonawca nie przystąpił do prac, rozwiązano z nim umowę i dokonano wyboru kolejnego, z którym umowa została podpisana 4 września 2012 r. Termin zakończenia prac to marzec 2013 r.

Basen przy ZS nr 16 przed remontem

 • 1,38 mln zł - Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84  

Na zakończenie adaptacji budynku pokoszarowego na noclegownię (II etap) oraz kolejnego budynku na mieszkania chronione (III etap) zaplanowano w tym roku  1, 44 mln zł. Ponieważ wykonawca etapu II nie zrealizował prac, miasto odstąpiło od umowy i ogłosiło nowy przetarg. Wyłoniona w nim firma odstąpiła jednak od podpisania umowy. Ogłoszono kolejny przetarg - w grudniu br. ma być podpisana umowa.  Z tych samych przyczyn opóźniła się realizacja etapu III - przebudowy budynku koszarowego na 8 mieszkań chronionych.

 • 1,35 mln zł - Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych

Na ten cel było w tegorocznym budżecie 13,93 mln zł. Udało się zrealizować inwestycje w 28 lokalizacjach. Pozostałe 1,35 mln zł dotyczy trzech ulic: Szuwarów (I etap), Zdrojowej i Okopowej. Na ul. Szuwarów podczas robót ziemnych wykonawca natrafił na wysoki poziom wód gruntowych i musiał zmienić technologię odwodnienia. Na ul. Zdrojowej prace wydłużyło oczekiwanie na dokumentację sposobu odprowadzenia wód opadowych z sąsiednich ulic - Przy Torze i Łódzkiej - budowa kanalizacji deszczowej dla tych trzech ulic musi być skoordynowana. Z kolei na Okopowej prace przedłużyły się na skutek wysokiego poziomu wód gruntowych, a obecnie występujący mróz uniemożliwia kontynuację robót. W ramach środków niewygasających wykonane zostaną prace bitumiczne i brukarskie.

 • 525 000 zł - Termomodernizacja obiektów oświatowych

Na docieplenie szkół zaplanowano w tym roku 6,8 mln zł. Zakończono prace w ZS nr 28 i ZS nr 1, opłacono faktury końcowe za roboty wykonane w roku 2011 w ZSG-H, ZSE i ZS 16. Przeprowadzono również termomodernizacje w ZSMEiE, ZS Technicznych i ZS nr 7. Oszczędności realizacyjne wyniosły 523 tys. zł. Trwa jeszcze termomodernizacja Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 7, tu procedury odbioru zakończa się w pierwszym kwartale 2013 r.

 • 228 450 zł - Modernizacja boisk szkolnych  

1 mln zł był w tym roku zaplanowany na przebudowę boisk w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19 / 25 oraz Zespole Szkół Nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2. Obie inwestycje, rozpoczęte jesienią tego roku, jeszcze trwają. Dlatego 20 proc. płatności za prace, tj. 228 450 zł, zostanie przeniesiona na początek przyszłego roku, tak by wykonawcy mieli czas na dokładne wykończenie i ewentualne poprawki robót.

 • 227 969 zł - Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu

Z niespełna 2, 64 mln zł zaplanowanych na to zadanie wydano do tej 2,4 mln m.in. na uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną, remont placów zabaw, modernizację fontanny, remont groty i kaskady wodnej, budowę amfiteatru, boiska sportowego i rozbudowę oświetlenia. Prace postępują zgodnie z planem.  Do rozliczenia pozostało 227 969 zł, które zostaną przeznaczone na prace przyszłoroczne.

 • 300 tys. zł - Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych

Z zaplanowanych na ten cel 858 000 zł pozostało nieco ponad 300 tys. zł na opłacenie końcowe trwających jeszcze prac projektowych dla 9 zadań inwestycyjnych, m.in. docieplenia i przebudowy budynków SP Nr 26, przebudowy i adaptacji pomieszczeń w ZS Nr 3 oraz zaprojektowania windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PUP.

 • 258 700 zł - Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej 4 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

W obiekcie ma powstać Muzeum Świat Toruńskiego Piernika. Trwają poprawki do projektu, płatność nastąpi po zakończeniu prac.

 • 188 500 zł - Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 10 na cele biurowe dla organizacji pozarządowych

Z zaplanowanych 903 tys. zł opłacono już roboty modernizacyjne w obiekcie, trwa montaż windy - faktura za tą pracę zostanie rozliczona w 2013 r.

 • 60 tys. zł - Bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni

102 tys. zł były zaplanowane na konserwację tzw. murków Remerowskich na zieleńcu "Alpinarium" przy ul. Kopernika . Wykonawcę udało się wyłonić dopiero w listopadzie. Roboty ruszyły, ale ze względu na niskie temperatury zakończą się wiosną przyszłego roku. Do tej pory wydano 42 tys. zł.

 • 41 tys. zł - Prace konserwatorskie i remontowe przy murach miejskich.

Wykonano wszystkie zaplanowane w tym roku zadania, poza odprowadzeniem wody z zamku wysokiego i międzymurza, które planuje się wykonać w ramach wydatków niewygasających.

 • 70 tys. zł. – Remont kapitalny Garbatego Mostku

Część zadania wykonano, ale roboty betoniarskie przerwała kolizja z kablami energetycznymi, przez co pozostałe prace przesunęły się w czasie i z uwagi na wymagania technologiczne zostaną podjęte, gdy będzie odpowiednia temperatura i wilgotność.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: młoda dziewczyna śpiewa do mikrofony, gra na niebieskiej gitarze elektrycznej, w tle ceglany mur
  Kultura, Miasto
  Już w czwartek 20 czerwca 2024 r. rozpoczyna się coroczne toruńskie świętowanie – do 24 czerwca czeka nas masa atrakcji.
 • Kultura, Miasto, Sport
  W ten weekend Toruń świętuje! Szereg atrakcji z okazji Święta Miasta czeka na mieszkańców i gości w przestrzeni miejskiej. Do tego w sobotę drzwi do muzeów są otwarte w ramach II Toruńskiej Nocy Muzealnej. W Toruniu nikt się nie nudzi!
 • Kultura, Miasto
  Od 20 do 24 czerwca trwają Dni Torunia 2024. W programie plenerowe koncerty, warsztaty, Jarmark Zamkowy, Piernikowa Aleja Gwiazd, Intronizacja Króla Kurkowego i msza za miasto.
 • Miasto, Sport
  Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Miasto
  Najwyższą średnią ocen spośród wszystkich klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Miasta Toruń osiągnęła kl. IV B Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.
 • Miasto
  W siódmej edycji Ekokonkursu udział wzięło 47 placówek (21 przedszkoli, 19 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych, z czego 7 to placówki niepubliczne), a w zbiórce uczestniczyło łącznie 15 355 uczniów. We wszystkich placówkach oświatowych w trakcie trwania konkursu zebrano 822,803 ton papieru, tektury i puszek (w tym 821,780 ton makulatury...
 • 21 czerwca 2024 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 • - W nocy z 21 na 22 czerwca 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie miasta Toruń i powiatu toruńskiego mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni rzeki Drwęca od Rypienicy do ujścia, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (przepływu średniego niskiego).
 • Biegacze z Torunia, którzy uczestniczyli i zostali nagrodzeni w biegu Nocna Dycha Kopernika, już wkrótce wezmą udział w XXXXVIII Kisuckim Maratonie.
 • Od piątku 21 czerwca 2024 r. otwarte zostały baseny letnie prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.
 • Od poniedziałku 24 czerwca 2024 r. ruszy konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.
 • W piątek 21 czerwca od godz. 19:00 do godz. 8:00 w sobotę 22 czerwca 2024 r. na terenie miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 4 cm - informuje Toruńskie...
 • Na sesji 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Torunia udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia za rok 2023. Decyzję poprzedziła dyskusja, po której przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres.