Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Tytuł projektu:
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi.

Program Operacyjny:
Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Priorytet VI. „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”,
Działanie 6.1 „Rozwój sieci drogowej TEN-T”.

Dane finansowe:
Wartość projektu z umowy o dofinansowanie: 676 540 823,98 zł.

Źródła finansowania:
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi jest na liście podstawowej projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z kwotą dofinansowania 467 293 423,89 zł.

Termin realizacji robót budowlanych:
2010-2013

Cele projektu:

 • połączenie prawo – i lewobrzeżnej części Torunia zwiększające dostępność ekonomiczną i komunikacyjną miasta,
 • skrócenie czasu podróży w transporcie pasażerskim i towarowym, czasu przejazdu dla służb ratowniczych i komunikacji miejskiej,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska,
 • ochrona krajobrazu kulturowego obejmującego Zespół Staromiejski Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO,
 • umożliwienie przeprowadzenia sprawnego tranzytu w kierunku Gdańska, Olsztyna, Łodzi i Warszawy,
 • likwidacja zatorów komunikacyjnych w rejonie istniejącego mostu im. J. Piłsudskiego,
 • umożliwienie sprawnej komunikacji pomiędzy terenami miejskimi znajdującymi się na lewym i prawym brzegu Wisły,
 • pobudzenie gospodarcze w skali makro.

Opis projektu:
Inwestycja stanowi nowy przebieg drogi krajowej Nr 91 w obrębie miasta Torunia na odcinku od skrzyżowania ulic: Lubickiej, Wschodniej i Żółkiewskiego do ul. Łódzkiej wraz z mostem drogowym na rzece Wiśle oraz estakadami nad terenami zalewowymi.

Projekt nowego mostu zakładał budowę przeprawy przez Wisłę na wysokości ul. Wschodniej. Głównym i najważniejszym elementem przedsięwzięcia była budowa mostu. Konstrukcja nowej przeprawy przez Wisłę nawiązuje do architektury istniejących mostów drogowego i kolejowego. Nowoczesna podwieszana konstrukcja sprawia, że przeprawa w niewielkim stopniu ingeruke w naturalne otoczenie, a pojedyncza centralna podpora mostu nie zakłóca pierwotnego biegu Wisły i zapewnia zachowanie żeglowności. Zamiast tradycyjnych nasypów wybudowano przyjazne zwierzętom estakady.

Główne parametry techniczne inwestycji:

 • długość trasy - 4100 m,
 • drogi serwisowe obsługujące tereny w otoczeniu - 2000 m,
 • klasa drogi - G2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu),
 • węzły i skrzyżowania:
  - plac Daszyńskiego, węzeł trzypoziomowy,
  - ulica Rypińska,
  - ulica Lipnowska,
  - rondo na ulicy Łódzkiej,
 • obiekty inżynierskie:
  - most o dł. 540m, dwa przęsła łukowe po 270m każde, wysokość łuku - 50 m, konstrukcja stalowa, z jedną podporą na wyspie centralnej w nurcie rzeki, ilość pasów ruchu: 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę), pełna infrastruktura: chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie, odwodnienie,
  - estakada na terenach zalewowych: nad ul. Winnica 600m, do ul. Rudackiej 830m,
  - estakada relacji ul. Żółkiewskiego - Szosa Lubicka 300m, 
  - tunel w ciągu ulicy Wschodniej pod Placem Daszyńskiego 120m,
  - wiadukt nad linią kolejową o rozpiętości 110m,
  - przejście dla pieszych w ciągu ul. Rypińskiej.

Najważniejsze wydarzenia:

 1. 23.10.2009 r. podpisano umowę z firma Link PR na przygotowanie i koordynacją kampanii promocyjno – informacyjnej oraz działania public relations dla projektu pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.

 2. 02.08.2010 r. podpisano z Inżynierem Projektu - konsorcjum firm: DHV Polska Sp. z o.o. i DRO-Konsult Sp. z o.o. z Warszawy umowę na nadzór nad realizacją inwestycji oraz przeglądy gwarancyjne.

 3. 06.10.2010 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski podpisał umowę na dofinansowanie budowy mostu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  - wysokość dofinansowania: 327,01 mln zł.

  25.05.2011 r. Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z Funduszu Spójności dla projektu.

 4. 14.10.2010 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą (konsorcjum firm: Strabag Sp. z o. o. z Polski, Strabag AG z Austrii) na roboty budowlane.

 5. 19.10.2010 r. przekazano Generalnemu wykonawcy teren budowy

 6. 03.11.2010 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group na ubezpieczenie inwestycji.

 7. 04.11.2010 r. rozpoczęto roboty budowlane

 8. 05.11.2010 r. „wbito pierwszą łopatę” symbolizującą rozpoczęcie robót budowy nowej toruńskiej przeprawy. Z generalnym wykonawcą łopatę wbili przedstawiciele władz miasta i województwa, mieszkańcy oraz dziennikarze.

 9. 28.03.2013 r. rozpoczęto transport i montaż pierwszego łuku mostu. W dniu 30.03.2013 r. północny łuk mostu oparto na jego wezgłowiach.

 10. 09.12.2013 r. nowy most drogowy w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi został oddany do użytku. O godz. 14:00 tego dnia w kierunku mostu ruszyły pierwsze samochody.

 11. 04.12.2014 r. podpisano dokument zwiększający dofinansowanie projektu.


Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w ramach realizowanej inwestycji:

Umowy zawarto m.in. z:

 • Biurem Obsługi Inwestycji z Wrocławia na świadczenie kompleksowych usług saperskich,
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z Torunia oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy na prowadzenie programów naukowo – badawczych oceniających skuteczność przyjętych rozwiązań technicznych minimalizujących wpływ budowy na środowisko,
 • firmą BARG M.B. z Gdańska na przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych betonu, nasypów, podbudowy, nawierzchni oraz elementów ulic, 
 • Instytutem Badawczym Dróg i Mostów z Warszawy na usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych.

Nagrody i wyróżnienia:

„Top Inwestycje Komunalne 2014”
Nowy most drogowy gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu został wyróżniony w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2014”. Wręczenie statuetek odbyło się 8 maja 2014 r. podczas uroczystej gali w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W imieniu Gminy Miasta Toruń nagrodę odebrał zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz i kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego Barbara Tyrankiewicz.

Konkurs „Top Inwestycje Komunalne 2014"” to inicjatywa organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji Portalusamorządowego.pl mająca na celu wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Głównym kryterium oceny, którymi kierują się członkowie Rady Konsultacyjnej konkursu są m.in. efekt prorozwojowy inwestycji oraz  rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie majątkiem.



Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko –Pomorskiego – czerwiec 2014 r.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
Gmina Miasta Toruń – za budowę mostu drogowego im. gen. Elżbiety Zawackiej. To największa inwestycja mostowa w województwie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Polskie Drogi XXI”

Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi” wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa przyznali po raz czternasty prestiżowe nagrody „Polskie Drogi XXI” w czterech kategoriach: rozwiązanie służące poprawie bezpieczeństwa ruchu, multimodalny system zarządzania ruchem drogowym, administracja samorządowa i osobowość w drogownictwie. Toruński most został nagrodzony w kategorii administracja drogowa. Doceniono wysiłek organizacyjny i finansowy miasta, znaczenie inwestycji dla społeczności lokalnej, a także nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane przy realizacji inwestycji.

Statuetki oraz dyplomy wręczone zostały podczas uroczystości w dniu 14 maja 2014 r. podczas otwarcia targów budownictwa drogowego w Kielcach. W imieniu Gminy Miasta Toruń nagrodę odebrała Barbara Tyrankiewicz, kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego.

 

„Dzieło Mostowe roku 2013”

Toruński most drogowy gen. Elżbiety Zawackiej otrzymał nagrodę „Dzieło Mostowe roku 2013” w ramach konkursu organizowanego przez Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Kapituła uznała, że toruński most jest najlepszy w kategorii „obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych, dobrze wpisujący się w otoczenie”.

Statuetka została wręczona w dniu 17 września 2014 r. podczas 60. Jubileuszowej Konferencji Naukowej w Krynicy, której tematem przewodnim było Budownictwo na obszarach zurbanizowanych - nauka, praktyka, perspektywy.


„Osiągnięcia w technice i ochronie środowiska”

Gmina Miasta Toruń otrzymała wyróżnienie w konkursie „Osiągnięcia w technice i ochronie środowiska” za realizację inwestycji „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.

Organizatorem 50. edycji konkursu była Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Konkurs ma na celu popularyzację zastosowanych wdrożeń technicznych i organizacyjnych charakteryzujących się nowoczesnością oraz innowacyjnością opracowań i wdrożeń, oszczędnością zużycia materiałów i energii, a także poprawy organizacji pracy mającej wpływ na bezpieczeństwo pracy i środowiska oraz promocję miasta Torunia i miejscowych firm.

 


„Zielone Miasta – w stronę przyszłości!”

W dniu 4.11.2014 r. Minister Środowiska przyznał Miastu Toruń wyróżnienie w konkursie „Zielone Miasta – w stronę przyszłości!”, w kategorii transport ekologiczny i infrastruktura drogowa za realizację projektu pn.: „Most drogowy gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu”.


Szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych na rzecz budowy mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi znajdują się na następującej stronie internetowej: www.most.torun.pl.


Realizator:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Projekt zakończono pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Fundusz Spójności
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Typ projektu: 
Projekt kluczowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura drogowa
Realizator: 
Miejski Zarząd Dróg

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: mężczyźni w garniturach i krawatach podpisują umowę
  Drogi, Miasto
  Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu przejazdu, nowa infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, energooszczędne oświetlenie - tak najkrócej można powiedzieć o dwóch inwestycjach drogowych, których realizacja rozpocznie się już niebawem w Toruniu. Pierwsza z nich obejmie przebudowę drogi krajowej nr 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda...
 • Miasto
  21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Miasto
  Dodatkowy nabór dotyczy kandydatów do rady społecznej ds. konsultacji społecznych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Toruniu.
 • Miasto
  W środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzonych niedawno zmian tras przejazdu autobusów linii nr 20 na Podgórzu i nowo wprowadzonej linii nr 21.
 • Miasto
  - W nocy od godz. 21:00 18 kwietnia do godz. 8:00 19 kwietnia 2024 r. na terenie Miasta Torunia i powiatu toruńskiego prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1°C, przy gruncie do -4°C, lokalnie do -3°C i przy gruncie do -6°C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Kultura, Miasto
  Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • 21 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00-21:00 zagłosujemy w II turze wyborów samorządowych, w których wybierzemy Prezydenta Miasta Torunia. Przed głosowaniem warto upewnić się, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.
 • Dzięki IKEA Bydgoszcz uczniowie mogą przeprowadzać eksperymenty w zmodernizowanej sali warsztatowej w głównym budynku toruńskiego Młyna Wiedzy.
 • W rocznicę śmierci prof. Artura Hutnikiewicza i prof. Mariana Biskupa przedstawiciele miasta złożyli kwiaty na grobach honorowych obywateli Torunia.
 • Rusza konkurs fotograficzny pn. „Legendarny Toruń”. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich amatorów fotografii, chcących pokazać w swoich pracach legendarne oblicze miasta. Prace oceni jury pod przewodnictwem uznanego fotografa Jacka Kutyby. Konkurs jest częścią projektu „Park Kultury”, realizowanego przez Stowarzyszenie GoSport.
 • Do tej pory w 27 edycjach konkursu w Toruniu wyłoniono 145 laureatek i laureatów, a 8 spośród nich zostało laureatkami i laureatami na szczeblu ogólnopolskim. - To nasza toruńska duma i promocja. Wszystkim, którzy byli w grupie Ośmiu Wspaniałych serdecznie gratuluję i dziękuję za reprezentowanie naszego miasta – powiedział prezydent Torunia Michał...
 • Mieszkańcy Torunia będą mieli możliwość bezpłatnie założyć chip swoim pupilom – rusza akcja finansowana przez Gminę Miasta Toruń.
 • Powiększy się wolumen powierzchni usługowo-biurowej w Toruniu. Taką inwestycję zapowiada zwycięzca przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grudziądzkiej 194 firma Lem-Bud. Deweloper wpłaci do kasy Torunia 8,7 mln zł.
 • Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.