Toruń stawia na komunikację miejską

Budowa linii tramwajowej na JAR, zakup kolejnych tramwajów niskopodłogowych i autobusów niskoemisyjnych, modernizacja kolejnych linii tramwajowych – o dofinansowanie na to wszystko ubiega się Toruń w ramach projektu zwanego roboczo BiT City II.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II” wraz z kompletem załączników został złożony 30 grudnia 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Projekt ten znajduje się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych stanowiącym załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), co oznacza, że jest to projekt pozakonkursowy i został wstępnie zaakceptowany do realizacji w zakresie rzeczowym i kwotowym. Całkowita szacowana wartość przedsięwzięcia to 400,28 mln zł, w tym szacowane wydatki kwalifikowane to 326,00 mln zł. Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 195,6 mln zł.

Obecnie wniosek o dofinansowanie  podlega obecnie ocenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący POIiŚ.

Projekt obejmuje następujące zadania:

  1. Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap I.
  2. Modernizacja torowisk tramwajowych:

a)      Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej;

b)     Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego;

c)      Modernizacja torowiska tramwajowego na trasie linii nr 2 na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Reja;

d)     Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od ronda bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.

  1. Zakup taboru tramwajowego (5 szt.).
  2. Zakup pojazdów technicznych.
  3. Zakup autobusów niskoemisyjnych (20 szt.)

 

Data publikacji: 2017-03-09