Opłaty za przejazdy

Ceny urzędowe
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz zasady korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu

Obowiązują od 1 września 2016 roku

  


I. Bilety jednoprzejazdowe i czasowe:

 1. Bilet jednoprzejazdowy - ważny na liniach dziennych lub nocnych w jednej strefie (I lub II), od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy:

  - normalny: 2,80 zł
  - ulgowy: 1,40 zł (½ ceny biletu normalnego)

 2. Bilet czasowy - ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II, w określonym niżej czasie od momentu skasowania:

  - 30 minut normalny: 2,80 zł
  - 30 minut ulgowy: 1,40 zł (stosuje się bilet jednoprzejazdowy)

  - 60 minut normalny: 4,00 zł
  - 60 minut ulgowy: 2,00 zł

  - 90 minut normalny: 5,00 zł
  - 90 minut ulgowy: 2,50 zł

II. Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe:

 1. Karnet 8 przejazdowy
  Uprawnia do jednego przejazdu na liniach dziennych lub nocnych w jednej strefie (I lub II) oraz do jednego przejazdu linią sezonową w strefie I i II - od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy.

  - normalny: 20,10 zł
  - ulgowy: 10,05 zł

 2. Bilet krótkookresowy:

  dobowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe
  - normalny: 11,20 zł
  - ulgowy: 5,60 zł

  tygodniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II od dnia skasowania biletu do godz. 23.59 siódmego dnia terminu ważności biletu
  - normalny: 41,50 zł
  - ulgowy: 20,75 zł

  rodzinny jednodniowy - (14,00 zł) - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1-4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na liniach dziennych w strefie I w dniu skasowania biletu

  rodzinny weekendowy - (16,00 zł) - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1-4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na liniach dziennych w strefie I w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

  weekendowy - (20,00 zł) - uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów na liniach dziennych i nocnych w strefie I w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

  grupowy - (30,00 zł) - uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na liniach dziennych w strefie I i II w dniu skasowania biletu

Dodatkowe informacje:

 • Strefy biletowe obejmują odpowiednio:
   • I strefa - terytorium Gminy Miasta Toruń
   • II strefa - terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przystanki ograniczające strefę I oznaczone są na rozkładach jazdy jako "gr. adm.".

    Jeżeli pasażer posiada ważny bilet obowiązujący w jednej strefie zobowiązany jest do skasowania biletu obowiązującego w drugiej strefie najpóźniej w momencie przekraczania przystanku granicznego.

 • Na liniach sezonowych ważne są wyłącznie bilety jednoprzejazdowe lub 30 minutowe oraz bilety wieloprzejazdowe (karnety 8 przejazdowe).

 • Przewóz bagażu nie podlega opłacie.

 • Opłacie za przewóz podlegają zwierzęta inne niż małe trzymane na rękach. Cenę za przewóz zwierząt, innych niż małe zwierzęta trzymane na rękach, ustala się w wysokości odpowiadającej cenie biletu normalnego za przewóz jednej osoby na danej linii.

W środkach Komunikacji Miejskiej w Toruniu dokonuje się sprzedaży biletów:

 • jednoprzejazdowych lub 30 minutowych, 60 minutowych i 90 minutowych - przez kierowców i motorniczych pojazdów pod warunkiem, że nie zakłóca to czasu odjazdu pojazdu

 • jednoprzejazdowych i czasowych, krótkookresowych, rodzinnych i weekendowych, grupowych - w automatach biletowych w pojazdach wyposażonych w takie automaty.

Zakup biletu u kierowcy lub motorniczego powinien nastąpić na przystanku, na którym pasażer wsiadł do pojazdu. Pasażer zamierzający kupić bilet u kierowcy lub motorniczego zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami.

Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.


III. Bilety okresowe imienne i na okaziciela

 1. Bilet 15 dniowy - ważny na wszystkich liniach dziennych w I strefie

  - normalny: 50,00 zł
  - ulgowy: 25,00 zł

 2. Bilet miesięczny na 1 linię autobusową - ważny na wskazanej linii autobusowej w I strefie

  - normalny: 75,80 zł
  - ulgowy: 37,90 zł

 3. Bilet miesięczny na 1 linię autobusową w strefie I i II - ważny na wskazanej linii autobusowej w strefie I i II

  - normalny: 82,00 zł
  - ulgowy: 41,00 zł

 4. Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe - ważny na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

  - normalny: 70,00 zł
  - ulgowy: 35,00 zł

 5. Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne - ważny na wszystkich liniach dziennych w I strefie

  - normalny: 89,20 zł
  - ulgowy: 44,60 zł

 6. Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne w strefie I i II - ważny na wszystkich liniach dziennych w strefie I i II

  - normalny: 120,00 zł
  - ulgowy: 60,00 zł

 7. Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne - ważny na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I strefie

  - normalny: 100,00 zł
  - ulgowy: 50,00 zł

 8. Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie - ważny na wszystkich liniach dziennych w I strefie

  - normalny: 160,00 zł

 9. Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie - ważny na wszystkich liniach dziennych w strefie I i II

  - normalny: 180,00 zł

  

Dodatkowe informacje:

 • Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca.
 • Bilety miesięczne i 15-dniowe ważne są wyłącznie na liniach dziennych. Na liniach nocnych ważne są bilety miesięczne oznaczone jako „ważne na linie miejskie dzienne i nocne".
 • Bilety miesięczne można nabyć na kolejne 30 dni niezależnie od miesiąca kalendarzowego lub na okres danego miesiąca kalendarzowego.
 • Bilety miesięczne ulgowe wystawia się wyłącznie w oparciu o dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów ulgowych, z wyłączeniem biletu miesięcznego ulgowego nabytego systemem płatności przez telefon komórkowy.
 • Bilety miesięczne nabyte systemem płatności przez telefon komórkowy ważne są z dokumentem tożsamości.
 • Posiadający bilety miesięczne na oznaczone linie autobusowe - mogą korzystać z innych linii autobusowych na odcinkach ściśle pokrywających się z linią oznaczoną na bilecie, przy czym linia ściśle pokrywająca się z linią oznaczoną na bilecie obejmuje również pierwszy przystanek zlokalizowany za skrzyżowaniem ulic, z których jedną przebiega linia oznaczona na bilecie.
 • Pasażerowie odbywający przejazdy środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletu miesięcznego imiennego są zobowiązani do korzystania ze znaczka, na którym numer legitymacji został wpisany przez pracownika dokonującego jego sprzedaży lub biletu miesięcznego nabytego systemem płatności przez telefon komórkowy.

IV. Bilety aglomeracyjne BiT City

 1. Bilety aglomeracyjne jednorazowe normalne i ulgowe - BiT City wystawione przez przewoźnika kolejowego na trasę Bydgoszcz-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu" ważne są wyłącznie na liniach w strefie I przez 60 minut licząc od godziny wskazanej na bilecie.

 2. Bilety aglomeracyjne miesięczne imienne - BiT City normalne i ulgowe wystawione przez przewoźnika kolejowego na trasę Bydgoszcz-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na linii autobusowej nr..." ważne są na wybranej linii dziennej autobusowej, a te z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na wszystkich liniach tramwajowych" ważne są na wszystkich liniach tramwajowych.

V. Bilety regionalne WiT

 1. Bilety regionalne jednorazowe normalne i ulgowe - WiT wystawione przez przewoźnika kolejowego na trasie Włocławek-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu" ważne są wyłącznie na liniach w strefie I przez 60 minut licząc od godziny wskazanej na bilecie.

 2. Bilety regionalne miesięczne imienne normalne i ulgowe - WiT wystawione przez przewoźnika kolejowego na trasie Włocławek-Toruń i bilety powrotne z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na linii autobusowej nr..." ważne są na wybranej linii dziennej autobusowej, a te z dopiskiem "ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na wszystkich liniach tramwajowych" ważne są na wszystkich liniach tramwajowych.

UWAGA !!!


Warto przeczytać!