Kontrola biletów

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. kontrolą biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Toruń zajmuje się Serinus Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Krasickiego 43/2, biuro w Toruniu: ul. Sienkiewicza 24/26.

Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:

  • kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu na wszystkich liniach kursujących  w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych;
  • nakładanie i pobieranie opłat dodatkowych i przewozowych za brak odpowiedniego dokumentu przewozu lub brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, za nie zapłacenie należności za zabrane ze sobą do pojazdu zwierzęta, bądź naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu pojazdu komunikacji miejskiej w Toruniu (w tym także naliczania odsetek ustawowych z tytułu nie zapłaconych należności), a także opłat manipulacyjnych za anulowanie opłat dodatkowych;
  • prowadzenie windykacji opłat, określonych w pkt. powyżej;
  • rozpatrywanie reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych;
  • wykonywanie dodatkowych czynności związanych z kontrolą biletów;
  • nabywanie wierzytelności niezapłaconych w całości lub w części.

Pracownicy Serinus Sp. z o.o. – lidera konsorcjum, podczas wykonywanych czynności służbowych kierują się obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:

  • uchwałą nr 883/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2981 z późn. zm.);
  • uchwałą nr 884/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do  bezpłatnych  i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów  o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 2982 z późn. zm.);
  • uchwałą nr 55/07 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu gminnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 43, poz. 638 oraz z 2014 r., poz. 2051 z późn. zm.).

Reklamacje od wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej prosimy składać pisemnie w biurze firmy Serinus Sp. z o. o. zlokalizowanym w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 24/26,
tel. 504 118 698.

Biuro Serinus Sp. z o.o. – lidera konsorcjum, czynne jest w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.00-16.00 oraz we wtorek w godz. 8.00-18.00.


Wzór identyfikatora
uprawniającego kontrolera do przeprowadzania kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu:

Wzór legitymacji służbowej kontrolera biletów

Kontrolerzy biletów posiadają upoważnienie do kontroli biletów we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Toruniu oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.


Co może kontroler zgodnie z przepisami prawa?
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915)

Art. 33a.
7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:
1) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;
2) w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;
3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu;
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.

Art. 87a.
Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

Art. 87c.
Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.