Rabaty dla dużych rodzin

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Już ponad 50 rodzin, co daje w sumie niemal 300 osób, zgłosiło się po kartę uprawniającą do zniżek w ramach Programu Promocji Dużej Rodziny "Jesteśmy Razem". Przedsięwzięcie jest inicjatywą Urzędu Miasta Torunia, a partnerem samorządu w realizacji jest Fundacja „Nadzieja dla rodzin”.

Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują - do 24 roku życia. Przystępujące do niego rodziny uzyskają ulgi w korzystaniu m.in. z oferty miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji czy łatwiejszego dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Decyzję o przystąpieniu do programu toruńscy radni podjęli 19 lipca 2012 roku, a 17 października prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę wybranym w konkursie partnerem - Fundacją „Nadzieja dla rodzin”.

Fundacja ma za zadanie pozyskiwanie rodzin do programu, weryfikację wniosków rodzin, wydawanie Karty Dużej Rodziny i przedłużanie jej ważności. Zajmuje się też diagnozowaniem i monitorowaniem rodzin w zakresie potrzeb wychowawczych i innych problemów rodzin wielodzietnych, pozyskiwaniem partnerów programu, naborem wolontariuszy i organizacją pomocy środowiskowej. Prowadzi stronę internetową.

Co istotne, Toruń jest pierwszym miastem w Polsce, które będzie realizować Program Promocji Dużej Rodziny przy wsparciu organizacji pozarządowej. Do tej pory podobne inicjatywy prowadzone były poprzez jednostki podległe samorządom, głównie przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie.

Rodziny wielodzietne w Polsce korzystają z następujących form wsparcia:

  • zasiłku rodzinnego z dotacji celowej budżetu państwa na trzecie i kolejne dziecko w wysokości 80 zł miesięcznie (Ustawa o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm., obecna stawka obowiązuje od 1.11.2009 r.)
  • ulg uchwalonych w kilkunastu miastach przez rady miejskie w ramach programów dla dużych rodzin.

Ponadto w Toruniu rodziny wielodzietne korzystają z następujących preferencji:

  • ubiegając się o mieszkanie z zasobów gminy mają pierwszeństwo w umieszczaniu ich na listach mieszkaniowych
  • rodzina składająca się z co najmniej 6 osób mieszkająca w lokalu powyżej 80 mkw. nie płaci podwyższonego czynszu (Uchwała Nr 777/10 RM Torunia z 15.04.2010 r.)
  • uczniowie z rodzin wielodzietnych (5 i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców do 20 roku życia) korzystają z biletu specjalnego za 1 zł na wszystkich liniach dziennych (Uchwała Nr 700/09 RM Torunia z 10.12.2009 r.).

- Celem Programu Promocji Dużej Rodziny jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, poprawa warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych. Program ma wzmocnić rolę rodziny w procesie wychowania dziecka oraz zwiększyć szanse rozwojowe dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnychmówi doradca prezydenta, Lidia Chamarczuk-Mazurek.

W toruńskim programie nie ma limitu Kart Dużej Rodziny. Nie wyznaczono także kryterium dochodowego. Karty mogą dostać wszystkie rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub w przypadku, gdy się uczą lub studiują - do 24 roku życia. Ponad 18-letnie dzieci musza tylko przedstawić zaświadczenie, że się uczą lub studiują.

Zainteresowanie jest spore. Jak dotąd do fundacji zgłosiły się 52 rodziny, czyli w sumie niemal 300 osób. Prowadzący program ciągle starają się pozyskać nowych uczestników.

Więcej Informacji na temat Programu znajdziesz na stronie http://duzarodzina.pl

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w siedzibie Fundacji „Nadzieja dla rodzin” przy ul. Kopernika 22. Pobrać można ze strony internetowej, w Fundacji i Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

 

Data publikacji: 2012-11-15