Opłata za psa zniesiona

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Wszystkim właścicielom psów przypominamy, że od tego roku w Toruniu nie trzeba uiszczać opłaty od posiadania czworonożnego pupila. Właściciel ma za to obowiązek na własny koszt zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z treścią ustawy z 12 stycznia 1991 r. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, lecz nie musi tego robić. W 2009 r. Rada Miasta Torunia wprowadziła taką opłatę i ustaliła wysokości stawek. W latach 2010-2011 było to 16 zł, a w 2012 r. - 24 zł. Obowiązywały jednak zwolnienia od opłaty. Miały do nich prawo osoby, które ukończyły 65 rok życia i prowadziły samodzielne gospodarstwo domowe oraz posiadacze psów adoptowanych z Miejskiego Schroniska dla Zwierząt, pod warunkiem dokonania zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez Wydział Podatków i Windykacji. Osoby, które uiściły opłatę od posiadania psa, miały prawo do darmowego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

W 2012 r. ewidencją podatkową objętych było 5,6 tys. psów, w tym 850 zwolnionych od opłaty. Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłaty od posiadania psów w latach 2008-2011 kształtowały się na poziomie: w 2008 r. - 85,6 tys. zł, w 2009 r. - 131,7 tys. zł, w 2010 r. - 70,8 tys. zł  w 2011 r. - 78 tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynikało, iż kwota, jaką Gmina Miasta Toruń pozyskiwała z tego tytułu, nie pokrywała kosztów ponoszonych przez miasto w związku z jej poborem. W stosunku do podatników, którzy nie uiścili w terminie opłaty od posiadania psów, prowadzone były bowiem z urzędu postępowania podatkowe i windykacyjno-egzekucyjne. W latach 2009-2012 odpowiednio prowadzonych było 1.255, 937, 1.012 i 866 postępowań podatkowych. Ponadto miasto corocznie pokrywało posiadaczom psów opłatę sanitarno-weterynaryjną pobieraną podczas obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Dlatego 22 listopada 2012 r., na 34. sesji Rady Miasta, radni zadecydowali, że psi podatek zostanie od 2013 roku zniesiony. Miasto nie będzie za to ponosiło kosztów związanych ze szczepieniami zwierząt. Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie spoczywa wyłącznie na  właścicielach psów.

 

 

Data publikacji: 2013-02-05