Kwalifikacja wojskowa 2014

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Od 3 marca do 18 kwietnia 2014 r w Klubie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sobótka” przy ul. Wojska Polskiego 43/45 w Toruniu w godz. 7.15 - 15.30 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w 2014 roku wezwanych zostało 1009 mężczyzn, którzy ukończą w tym roku 19 lat oraz około 20 kobiet oraz 202 mężczyzn roczników 1990-1994. Łącznie około 1230 osób.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dotyczy:

1) mężczyzn urodzonych w 1995 roku

2) mężczyzn urodzonych 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

3) osób urodzonych w latach 1993-1994, które:

   a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

   b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4  i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek  o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 4) kobiet urodzonych w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko - dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 5) osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W roku 2014 do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostanie 1009 mężczyzn rocznika 1995, ok. 20 kobiet oraz 202 mężczyzn roczników 1990-1994, łącznie ok. 1230 osób. W skład osobowy Powiatowej Komisji Lekarskiej wchodzi lekarz, będący jednocześnie przewodniczącym tej komisji, sekretarz oraz pracownik średniego personelu medycznego. Dziennie do stawienia się przed komisją lekarską wzywane będą ok. 32 osoby. Obsługa administracyjna komisji zapewniona będzie przez 5 osób.

Orzeczenia komisji lekarskiej są decyzjami administracyjnymi, od których służy odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.

Osoby stawiające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowe w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, aktualną fotografię  o wymiarach 3 cm x 4 cm (bez nakrycia głowy), posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej  przedstawiają: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym     w wezwaniu nie było możliwe, książeczkę wojskową, dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, a także posiadaną  dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).

Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik Wydziału Spraw Administracyjnych UMT pod nr tel. 56 61-18-346 w godz. 11.30-15.30 (do 28.02.2014 r.) i pod nr tel. 56 62-308-72  w godz. 7.15- 15.30 (od dnia 03.03.2014 r.).

Data publikacji: 2014-01-30