Dotacje na konserwacje

Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski na dotacje konserwatorskie do prac w obiektach zabytkowych.

Urząd Miasta Torunia ogłasza II nabór wniosków na rok 2017 o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, należących do osób prywatnych, instytucji, stowarzyszeń i wspólnot.

Formularze wniosków oraz informacje o zasadach przygotowania wniosków i rozliczania dotacji, można pobrać na stronie internetowej urzędu oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu przy ul. Podmurnej 2,2a, tel. 56 61 187 95.


Wniosek o dotacje na prace konserwatorskie

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie


Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Podmurna 2,2a lub w kancelarii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, w formie papierowej - osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu).