Budżet partycypacyjny Torunia

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

6,4 mln zł będą mieli mieszkańcy Torunia do rozdysponowania w 2014 roku. Radni ustanowili regulamin budżetu partycypacyjnego.

- Poprzez budżet partycypacyjny oddajemy mieszkańcom prawo do bezpośredniej decyzji, jaka kwota, na jaki cel zostanie wydana z budżetu miasta. Zwiększamy w ten sposób udział mieszkańców w procesie zarządzania miastemmówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Projekt regulaminu budżetu partycypacyjnego przygotował interdyscyplinarny siedemnastoosobowy zespół, powołany przez Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. W grupie roboczej pracowali przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad okręgów, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Rady Miasta Torunia i Urzędu Miasta Torunia.

- Niezwykle istotny jest fakt, że regulamin budżetu partycypacyjnego powstał z wykorzystaniem narzędzi konsultacji społecznych - wyjaśnia dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT Paweł Piotrowicz. - Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy bezpośrednio współdecydują o tym, co się w mieście dzieje oraz są współodpowiedzialni za funkcjonowanie miasta.

Czym jest Regulamin budżetu partycypacyjnego?

"Regulamin budżetu partycypacyjnego w Toruniu" to spis reguł, które będą obowiązywać przy wykorzystywaniu w ten sposób pieniędzy publicznych w naszym mieście.

Regulamin określa krok po kroku wszystkie elementy procedury budżetu partycypacyjnego, m.in. odpowiada na pytania:

 • co i w jakim czasie może być realizowane oraz ile pieniędzy miasto przeznaczy na budżet partycypacyjny
 • w jaki sposób dzielone są pieniądze na poszczególne części miasta
 • kto i w jaki sposób może zgłaszać propozycje do budżetu partycypacyjnego
 • kto i w jaki sposób będzie weryfikować złożone propozycje
 • czy można będzie poprawiać błędy w zgłoszeniach
 • czy wynik weryfikacji zgłoszeń będzie jawny
 • kto dokona wyboru zadań do realizacji
 • w jaki sposób zostanie dokonany wybór
 • ile projektów możemy poprzeć w głosowaniu
 • jakie są zasady liczenia głosów
 • co się stanie z niewykorzystaną pulą pieniędzy
 • jakie są terminy na zgłaszanie i weryfikację propozycji oraz na głosowanie

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA REGULAMINU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W TORUNIU W ROKU 2014

Jaką kwotę Toruń przeznacza na budżet partycypacyjny w 2014 roku?

Proponowana pula środków wydzielona z budżetu Torunia dla budżetu partycypacyjnego na rok 2014 ma stanowić nie mniej, niż 6% podatku od nieruchomości za rok 2012, tj. 6 440 000 zł. Stanowi to 0,61% dochodów miasta ogółem.

Jakie zadania można realizować w ramach budżetu partycypacyjnego?

W ramach budżetu partycypacyjnego może być realizowane dowolne przedsięwzięcie należące do katalogu zadań własnych  gminy lub powiatu. Czas realizacji tego przedsięwzięcia to jeden rok budżetowy, z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Jakie są zasady podziału środków?

Całość środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny proponuje się podzielić na dwie pule:

 • lokalną, w wysokości 70% środków;
 • ogólnomiejską, w wysokości 30% środków.

Przeznaczając 6 440 000 zł z puli ogólnej na 2014 r., pula lokalna wyniesie 4 508 000 zł, a pula ogólnomiejska 1 932 000. Na potrzeby podziału puli lokalnej Zespół zaproponował podział miasta na 13 części (tzw. okręgi - wyznaczone zgodnie z uchwałą nr 372/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 6.09.2012 w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń), według zasad:

 • 50% puli lokalnej zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy wszystkie okręgi;
 • 25% puli lokalnej zostanie podzielona pomiędzy okręgi proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych okręgów ustalonej wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym obliczana jest pula;
 • 25% puli lokalnej zostanie podzielona pomiędzy okręgi proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych okręgów ustalonej wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym obliczana jest pula.

Zgłaszanie propozycji zadań i głosowanie

Propozycje zadań, które mogą być zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą zgłaszać mieszkańcy Torunia, którzy ukończyli 16 lat (mieszkaniec Torunia to osoba, dla której Toruń stanowi centrum interesów życiowych, tj. miejsce gdzie przebywa ponad 183 dni w roku, uczy się, pracuje lub prowadzi działalność - art. 25-27 kodeksu cywilnego i art. 3 ust 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgłaszany wniosek musi mieć poparcie co najmniej 15 osób.

Termin zgłaszania wniosków do budżetu na 2014 r.: 26.11.2013r. – 16.12.2013r.

Weryfikacja wniosków: do 21.01.2014 r. Weryfikacji dokonują właściwe merytorycznie działy Urzędu Miasta Torunia lub miejskie jednostki organizacyjne. Z zadań oznaczonych jako „przyjęte” utworzona zostanie lista projektów, które poddane będą pod głosowanie. Odrzucenie projektów będzie wymagało uzasadnienia.

Publikacja list nastąpi do 22.01.2014 r.

Jeden mieszkaniec może zgłosić 1 projekt ogólnomiejski oraz 2 lokalne, przy czym zadania lokalne mogą zgłaszać jedynie mieszkańcy okręgu.

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie trzy projekty z jednej listy lokalnej dotyczącej okręgu, w którym mieszka oraz trzy projekty z listy ogólnomiejskiej.

Głosowanie potrwa od 24.01.2014 r. do 03.02.2014 r.

Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 14.02.2014 r.

W kolejnych latach cała procedura związana z budżetem partycypacyjnym rozpocznie się już 25 lutego i zakończy do 25 lipca.


>>> Czytaj też TUTAJ

Data publikacji: 2013-11-22