www.torun.pl

Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności

Tytuł projektu:
Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”
 
Dane finansowe:
Koszt całkowity: 806 347,87 zł
Kwota dofinansowania: 806 347,87 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.03.2019 r.

Realizator:
Lider:
Gmina Miasta Toruń - Zespół Szkół Technicznych w Toruniu
Partner:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Katedra Logistyki

Termin realizacji:
1.03.2019 r. - 28.02.2021 r.

Opis projektu:
Projekt jest realizowany przez Gminę Miasta Toruń - Zespół Szkół Technicznych w Toruniu w partnerstwie z Katedrą Logistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb zmieniającej się gospodarki. W ramach projektu zaplanowano wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, w tym przykładowego programu nauczania dla zawodu technik logistyk, uwzględniającego w jego realizacji współpracę szkoły zawodowej z uniwersytetem.

Program obejmować będzie następujące warianty współpracy:
a) identyfikację i uszczegółowienie efektów kształcenia z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik logistyk, możliwych do realizacji w pełnym cyklu kształcenia w ramach współpracy szkoły z uczelnią,
b) program realizacji specjalizacji w danym zawodzie opracowany we współpracy z organizacją branżową lub pracodawcą właściwym dla zawodu technik logistyk.

Opracowana zostanie przykładowa organizacja zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły wyższej. Będzie ona uwzględniać:
a) wymiar godzinowy zajęć przeprowadzonych na uczelni,
b) formy zajęć na uczelni np.: wykłady, zajęcia, prelekcje, prezentacje, spotkania, konsultacje merytoryczne, doświadczenia, a także przykładowe formy zajęć w szkole,
c) metody i formy pracy z uczniem,
d) zasady opieki nad uczniami podczas zajęć na uczelni.

Podczas realizacji projektu wypracowane zostaną:
- działania mające na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w zawodzie technik logistyk zawierające m.in.: rodzaje przykładowych technik/technologii, sposoby włączania ich w proces kształcenia, stosowanie nowych technik/technologii z uwzględnieniem wzroku, słuchu, dotyku, wykonywania pewnych czynności;
- przykładowe formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego przy udziale kadry szkoły wyższej, z uwzględnieniem zasobów technicznych uczelni w odniesieniu do zawodu technik logistyk;

Przykładowe rozwiązania w zakresie współpracy szkoły z uczelnią zostaną pilotażowo wdrożone w ramach utworzonej przez uczelnie klasy patronackiej. Pilotaż zostanie przeprowadzony w roku 2019/2020 w klasie pierwszej technikum o specjalności technik logistyk. Podczas pilotażu zostanie zweryfikowana poprawność opracowanych rozwiązań.

W wyniku realizacji projektu powstanie przykładowy model współpracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uczelnią uwzględniający współpracę z organizacjami branżowymi lub pracodawcami.

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Technicznych w Toruniu
ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
www.zst.torun.pl
Koordynator projektu: Elwira Strzyżewska

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Zespół Szkół Technicznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  14 października 2019 roku w Dworze Artusa zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto całej społeczności szkolnej było idealną okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia dla nauczycieli.
 • Miasto
  16 i 17 października 2019 r. w Toruniu zostaną przeprowadzone miejskie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Kobra-19”. Wezmą w nich udział między innymi pracownicy Urzędu Miasta, miejskie służby, policja, straż pożarna i wojsko.
 • Miasto
  W wyborach parlamentarnych 13 października 2019 roku wzięło udział 66,62 procent torunian uprawnionych do głosowania.
 • Inwestycje, Miasto
  Zakończyły się prace w Centrum Innowacyjnej Edukacji, które powstało w dawnych Młynach Toruńskich. Nowy budynek został już przekazany w użyczenie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
 • Miasto
  15 października 2019 roku podpisano umowę na budowę Klubu Ucznia, który ma funkcjonować przy I Liceum Ogólnokształcącym.
 • Miasto
  Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znów będą rywalizować w zbiórce makulatury. Placówki, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 275 tys. zł. Nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy najaktywniej włączą się w zbiórkę.
 • Rozpoczęły się nowe nasadzenia w ramach projektu "Zielona Brama Gotyckiej Starówki". Nowym zagospodarowaniem objęte są skwery w rejonie Muzeum Etnograficznego i CKK Jordanki.
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu organizuje w dniach 18-19 października 2019 r. akcję „Na torach prawa”, podczas której radcowie prawni i aplikanci radcowscy z Izby będą udzielać bezpłatnych porad prawnych.
 • 14 października 2019 r. o godz. 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędą się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Torunia najlepszym pedagogom.
 • Rada Miasta Torunia na sesji 10 października 2019 r. wypełniając wymogi ustawy o ustroju sądów powszechnych dokonała wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 • Do 2025 roku w Toruniu ma powstać siedziba Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Będzie to wspólna inwestycja Skarbu Państwa i Gminy Miasta Toruń.
 • 13 października 2019 roku zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał umowę na remont i przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 57. Dawny budynek mieszkalny po zakończeniu prac będzie służyć społeczności lokalnej.
 • 1 października 2019 roku oficjalnie zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Przez dwa tygodnie torunianie mogą wziąć udział w kilkudziesięciu festiwalowych wydarzeniach i przyglądać się rywalizacji 22 młodych skrzypków z 13 krajów.
 • W środę 2 października 2019 r. na skrzyżowaniach ulic Kraszewskiego - Matejki, Kraszewskiego - Moniuszki nie będzie działała sygnalizacja świetlna.