Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I-II) | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I-II)

Tytuł projektu:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

EDYCJA II

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 687 290,51 zł
Kwota dofinansowania: 2 687 290,51 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
11.04.2016 r.

Opis projektu:

Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 383 osób młodych (212 kobiet i 171 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:

1.    Osoby długotrwale bezrobotne:

 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2.    Osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta prowadzili rozmowy w wyniku, których został opracowany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.

Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę.

W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.
Projekt realizowany był zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • 383 osoby bezrobotne rozpoczęły udział w projekcie (w tym 146 osób długotrwale bezrobotnych),
 • 383 osoby bezrobotne objęte zostały pośrednictwem pracy i/lub doradztwem zawodowym,
 • 47 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 63 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych grupowych,
 • 201 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 32 osoby uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 236 uczestników projektu uzyskało zatrudnienie lub rozpoczęło działalność gospodarczą z własnych środków,
 • 4 osoby uzyskały bony szkoleniowe,
 • 17 osób uzyskało bony na zasiedlenie.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.


EDYCJA I

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 454 317,64 zł
Kwota dofinansowania: 2 454 317,64 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
14.05.2015 r.

Opis projektu:
Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 390 osób młodych (200 kobiet i 190 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:

1. Osoby długotrwale bezrobotne:

 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzali rozmowy w wyniku, których był opracowywany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.

Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę. W zależności od rodzaju formy wsparcia uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.

Projekt był realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • 390 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie (w tym 142 osoby długotrwale bezrobotne),
 • 390 osób bezrobotnych objętych zostało pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym,
 • 20 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 62 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych grupowych,
 • 288 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 15 osób uzyskało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 57% uczestników projektu uzyskało zatrudnienie.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Najczęściej czytane aktualności

 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Baner 550-lecia Mikołaja Kopernika przed wejściem do sali sesyjnej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2023 r.
 • Piaskarka na zaśnieżonych Wałach gen. Sikorskiego
  Drogi, Kultura
  W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.
 • Przeciwdziałanie nałogom i patologiom społecznym to cele programu "Profilaktyka Uzależnień", prowadzonego przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu.
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na formy wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.