Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu.

Tytuł projektu:
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu

Projekt znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:
Priorytet 6. „Wsparcie rozwoju turystyki”
Działanie 6.2. „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”

Termin realizacji:
2010-2014

Dane finansowe:
Całkowita wartość projektu wynosi 23.928.000 zł, z czego 60% kwoty - 14.356.800 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków RPO WK-P, a pozostała kwota 9.571.200 zł (40%) będzie stanowiła wkład własny Gminy Miasta Toruń.

Główne działania:
W ramach projektu, po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych dwóch budynków kompleksu tzw. Młynów Toruńskich, planuje się stworzyć bazę noclegową, bazę gastronomiczną oraz zagospodarować teren pod kątem rekreacyjno-sportowym. Podstawową misją MCSM będzie prowadzenie aktywnej międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej z całego świata, wpieranie procesu integracji europejskiej, rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży, a także promowanie regionu jako miejsca spotkań różnych kultur i narodów.

W dniu 2 lipca 2008 r. dla Projektu „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu”, została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń pre-umowa. W dniu 30 czerwca 2010 r. został zawarty Aneks nr 1 do pre-umowy.

Dnia 29.06.2011 r. Gmina Miasta Toruń złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego wniosek o dofinansowanie dla projektu.

Zgodnie z uchwałą Nr 63/1328/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2011 r., projekt otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania inwestycji.

W dniu 29 listopada 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Realizator:
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
ul. Grudziądzka 126B
tel. 56 61 18 554