Zieleń Torunia | www.torun.pl

Zieleń Torunia

Eko, Miasto
Data publikacji: 17 czerwca 2021
Autor: Magdalena Winiarska

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dodatkowych dokumentów pn. „Zieleń Torunia”, które rozszerzają Program ochrony środowiska dla Torunia.

Prace nad Programem ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028, rozpoczęły się w 2020 r. Wtedy to konsultowaliśmy wspólnie z mieszkańcami treści, które odnosiły się do działań w zakresie ochrony środowiska, w tzw. obszarach interwencji, tj.:

 1. ochrona klimatu i jakości powietrza,
 2. zagrożenia hałasem,
 3. pola elektromagnetyczne,
 4. gospodarowanie wodami,
 5. gospodarka wodno-ściekowa,
 6. zasoby geologiczne i gleby,
 7. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 8. zasoby przyrodnicze,
 9. zagrożenia poważnymi awariami,
 10. edukacja ekologiczna.        

Dla każdego z tych obszarów określono kierunki działań zmierzające do redukcji zagrożeń i poprawy jakości środowiska.

>> tutaj sprawdź jak wyglądały konsultacje w 2020 r.

Teraz w ramach konsultacji uzupełniających chcemy przedyskutować dodatkowe dokumenty zawierające wytyczne i standardy dotyczące: ochrony, kształtowania oraz pielęgnacji zieleni na terenie miasta -  funkcjonujące pod wspólnym tytułem „Zieleń Torunia”.

Działanie odbywa się w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).


Na czym polega rozszerzenie programu powstałego w 2020 r.?

Program ochrony środowiska, opracowany w 2020 r., został rozszerzony w 2021 r. o opracowanie zawierające wytyczne i standardy dotyczące: ochrony, kształtowania oraz pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Nadano mu wspólny tytuł „Zieleń Torunia”.
„Zieleń Torunia” realizuje założenia Krajowej Polityki Miejskiej w odniesieniu do projektów rozwoju i ulepszania systemów zieleni miejskiej w Toruniu. Opracowanie składa się z trzech części: „Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych”, „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie GMT” oraz „Charakterystyka terenów zieleni w Toruniu”. Stanowią one załączniki do „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”. Ich celem jest stworzenia podstaw do spójnej, planowej i długotrwałej polityki miasta w zakresie ochrony, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni.

Dodatkowo, treści zawarte w opracowaniu „Zieleń Torunia” będą na bieżąco modyfikowane oraz uzupełniane w oparciu monitoring wprowadzanych rozwiązań. Ważnym elementem w tym zakresie będzie również inwentaryzacja terenów zieleni.
 Co znajdziemy w poszczególnych załącznikach?

1.  Załącznik nr 1: „Ochrona drzew i krzewów w procesach inwestycyjnych”

Ideą powstania załącznika nr 1 była konieczność wypracowania i popularyzacji reguł dotyczących skutecznej ochrony drzew na placach budowy. Główne założenia zawarte w tym opracowaniu to:

 • każdą inwestycję w mieście powinna poprzedzać głęboka analiza możliwości racjonalnego wykorzystania zielonego potencjału miejsca,
 • w obliczu zmieniającego się klimatu oraz zmian w sposobie patrzenia na zieleń - w pierwszej kolejności należy spróbować dostosować inwestycję do warunków naturalnych,
 • należy poszukiwać technologii bardziej przyjaznych zieleni,
 • ważne jest wyeliminowanie tzw. „ochrony pozorowanej”, polegającej na niewłaściwym typowaniu drzew do wycinki,
 • najważniejszym narzędziem współpracy pomiędzy inwestorem a urzędnikiem jest prawidłowo przygotowany i dostosowany do warunków środowiskowych projekt ochrony drzew i krzewów na placu budowy oraz bieżący nadzór przyrodników w trakcie realizacji inwestycji.

2. Załącznik nr 2: „Kształtowanie i pielęgnacja zieleni”

Tereny zieleni są ważnym elementem przestrzeni publicznej, wpływającym na warunki życia w mieście, dlatego istotne jest utrzymanie ich w jak najlepszym stanie. „Kształtowanie i pielęgnacja zieleni” to taki miejski zbiór wskazówek jak należy postępować z terenami zieleni w Toruniu. Zawierają one, m.in. progowe wymagania formalne stawiane firmom zajmującym się pielęgnacjom zieleni w mieście.

3. Załącznik nr 3: „Charakterystyka zieleni na terenie Torunia”

W nowym „Programie…” oprócz działań wpływających na poprawę jakości powietrza podkreślona została rola zieleni w ochronie środowiska naszego miasta.

Zieleń stanowi nieodłączny element krajobrazu miasta. Do niedawna jej główną funkcją było zaspokajanie potrzeb estetycznych. Dzisiaj jest to niezbędny element prawidłowo funkcjonującego systemu, który pomaga zmniejszyć intensywność miejskiej wyspy ciepła, spowalnia spływ wody opadowej, pozwala na redukcję szkodliwych gazów i pyłów atmosferycznych, przyczynia się do wytwarzania tlenu. Aktualne badania wyraźnie podkreślają wpływ terenów zieleni na redukcję odczuwanego napięcia i stresu, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka pojawienia się depresji. Dodatkowo, zieleń miejska sprzyja uprawianiu sportu oraz rekreacji, co ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne mieszkańców miasta.

Działania Torunia związane z adaptacją do zmiany klimatu, przyczyniły się do zwrócenia szczególnej uwagi na zieleń w mieście, jako ważnej składowej środowiska. Wpisują się one w 11 cel  zrównoważonego rozwoju ONZ i Agendy 2030, który brzmi: „uczynić miasta bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Dbałość o środowisko naturalne leży u podstaw zrównoważonego rozwoju”.

Do pobrania:
•    PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021- 2024 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2024
•    Załącznik nr 1
•    Załącznik nr 2
•    Załącznik nr 3
•    Prognoza oddziaływania na środowisko


Z treścią Koncepcji można zapoznać się:
•    w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, w godzinach 9.00-17.00
•    na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia – przejdź do strony

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:
•    w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
•    listem elektronicznym na adres e-mail: wsie@um.torun.pl z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia”

W ramach konsultacji odbędzie się także otwarte spotkanie konsultacyjne 23 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w CKK Jordanki (zespół sal konferencyjnych ABC - wejście z tyłu budynku).

Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu, zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl - w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 czerwca 2021 r., do godz. 15:00. Obowiązuje limit miejsc – do 80 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Uwaga!
Zasady bezpieczeństwa: uczestnicy spotkania zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. Mają również obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 16.06.2021 roku, na okres 21 dni.

Konsultacje prowadzi Wydziad Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Wydziałem Środowiska i Ekologii.


Najczęściej czytane aktualności

 • Prezydent Michał Zaleski wręcza list gratulacyjny odchodzącemu komendantowi Centrum szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofowi Leszczyńskiemu
  Miasto
  W dniu 29 lipca 2021 roku prezydent Michał Zaleski pożegnał odchodzącego ze stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu płk Krzysztofa Leszczyńskiego.
 • Na zdjęciu żółto-niebieski tramwaj stoi na przystanku
  Miasto, MZK
  Od niedzieli 1 sierpnia 2021 r. na Szosę Lubicką wracają tramwaje linii nr 1 i 1N. W związku z tym, zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku od al. Solidarności do pętli „Olimpijska” (autobusy linii nr 51 i 51N) oraz tramwajowa na odcinku od Alei Solidarności do pętli „Uniwersytet” (tramwaj linii nr 8 i 8N) zostaje zawieszona. Komunikacja...
 • fontanna flisaka, w tle Dwór Artusa
  Kultura, Miasto
  Wydarzenia związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, kolejne imprezy Artus Festivalu, nowy seans w Planetarium, a dla miłośników sportu Wielka Koszykarska Feta u Kopernika – tak zapowiada się toruński weekend wyznaczający połowę wakacji.
 • Na zdjęciu żółta kamienica - siedziba Centrum Wsparcia Biznesu
  Biznes, Miasto
  Od 2 do 31 sierpnia 2021 r. zawieszone zostają konsultacje związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
 • Prezydent Zaleski węcza list gratulacyjny i kwiaty Jolancie Swinarskiej
  Miasto
  Na emeryturę odchodzi z Urzędu Miasta Torunia duża grupa długoletnich pracowników. 29 lipca 2021 r. pożegnał ich prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • baner koncertu chopinowskiego
  Kultura, Miasto
  Muzyka Chopina zabrzmi 1 sierpnia 2021 r. z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To nie jedyny przygotowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną na ten weekend akcent trwającego całe lato Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”.
 • Odurzeni sukcesem Kasi Zillmann na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio gotowi jesteśmy na kolejne wyzwania! 28 sierpnia 2021 r. zapraszamy na bicie Rekordu Guinnessa w 24-godzinnej jeździe na ergometrze wioślarskim.
 • Dla upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w Toruniu zabrzmią syreny.
 • Siedmiokrotni Mistrzowie Polski seniorów w tańcu na lodzie, Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev oraz popularny aktor Piotr Głowacki zachęcają do korzystania z toruńskiej komunikacji miejskiej. To druga edycja kampanii społecznej „Podróżuj razem z nami”.
 • Przypominamy, że do 30 listopada 2021 r. złożyć można wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia. Zrobić to można wyłącznie elektronicznie.
 • Od 9 sierpnia do 12 października 2021 r. zostanie przeprowadzona na terenie miasta Torunia kwalifikacja wojskowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
 • Prawie stu zawodników i zawodniczek wzięło udział w 18. edycji Mistrzostw Polski w Rzutach Nietypowych, które odbyły się 24 czerwca 2021 r. na toruńskim Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego. Imponująca była nie tylko frekwencja, ale i wyniki.
 • To będzie już V edycja wielkiego koszykarskiego święta, które od 2017 roku gości na toruńskich Błoniach Nadwiślańskich. 31 lipca i 1 sierpnia Toruń będzie miastem koszykówki.
 • Polskie wioślarki zdobyły pierwszy medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich w Tokio. W składzie czwórki podwójnej jest torunianka Kasia Zillmann.