www.torun.pl

Załatw sprawę przez Internet [13.03.2020]

Miasto
Data publikacji: 13 marca 2020
Autor: Paweł Piotrowicz
Urząd Miasta Torunia

Zachęcamy, aby osoby, które mają do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Torunia lub innych jednostkach miejskich, robiły to za pośrednictwem Internetu, telefonicznie bądź korespondencyjnie. Wszystko po to, aby ograniczyć pojawianie się w miejscach, w których są większe skupiska ludzi.

Wiele usług urzędowych możliwych jest do zrealizowania bez potrzeby przychodzenia do urzędu. Szczegółowej informacji o sposobach postępowania można zasięgnąć za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie:


Informacje o sposobie bieżącego funkcjonowania poszczególnych działów Urzędu Miasta Torunia:

  

PIUM-y w galeriach handlowych nieczynne
Od soboty, 14 marca 2020 r., nieczynne są dwa Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia: w CH Plaza oraz w CH Copernicus. Decyzja o zamknięciu PIUM-ów zlokalizowanych w centrach handlowych wynika z wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych.


Wydział Ewidencji i Zezwoleń – ul. Szosa Chełmińska 27

Wszystkich zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej jak i już działających przedsiębiorców informujemy, iż osoby posiadające podpis elektroniczny kwalifikowany lub profil zaufany moga prowadzić sprawy związane z rejestracją działalności i zmianami poprzez systemy online.

Natomiast osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego informujemy, że:

 • działalność można założyć z datą wsteczną o ile nie będzie konieczności zgłoszenia podatku VAT i o ile zainteresowany nie wybierze formy podatkowej w postaci karty podatkowej,
 • zmiany we wpisie, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia w CEIDG można zgłaszać z datą wsteczną (w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia).

Pozostałe wnioski realizowane w wydziale mogą być złożone online przez platformę obywatel.gov.pl.

Wszystkie sprawy realizowane przez wydział mogą być konsultowane telefonicznie z pracownikami wydziału.

Przyjęcia interesantów odbywają się w okienku podawczym na parterze. Proszę umawiac sie telefonicznie: 56 611 87 00 lub email: weiz@um.torun.pl.


Wydział Podatków i Windykacji – ul. Grudziądzka 126 b
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 430, telefonicznie 56 6118 574 lub email: wpiw@um.torun.pl.

Wpłaty z tytułu opłat podatku od nieruchomości należy dokonywać przelewem, korzystając z bankowości elektronicznej. Bez prowizji także w placówkach Banku Millennium.


Urząd Stanu Cywilnego – ul. Bydgoska 5

Drogą elektroniczną mogą być zgłaszane:

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 3 oraz pok. 8. Najlepiej umówic sie telefonicznie: 56 6118 394, 56 6118 395 lub email: usc@um.torun.pl


Wydział Edukacji – ul. Fałata 39
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 27. Telefon: 56 6118 8820 lub email: we@um.torun.pl


Wydział Sportu i Rekreacji – ul. Fałata 39
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 33. Telefon 56 6118 8360 lub email: wsir@um.torun.pl


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – ul. Fałata 39
Przyjęcia interesantów po umówieniu telefonicznym: 56 6118 8454 lub email: wzips@um.torun.pl


Wydział Promocji i Turystyki – ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Wykaz spraw, które można załatwić drogą mailową lub telefoniczną:

 • wsparcie finansowe w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców  (osoba do kontaktu - Małgorzata Hoffmann, m.hoffmann@um.torun.pl, tel. 56 611 86 76)
 • wnioski dot. wyróżnień Prezydenta Miasta Torunia, w tym zgłoszenia do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2019, osoba do kontaktu - Tomasz Kunert, t.kunert@um.torun.pl, tel. 56 61 18 671
 • wnioski dot. współpracy z uczelniami wyższymi, osoba do kontaktu - Agnieszka Rudewicz, a.rudewicz@um.torun.pl, tel. 56 611 85 45
 • wnioski dot. współpracy zagranicznej, osoba do kontaktu - Małgorzata Lewandowska, m.lewandowska@um.torun.pl, tel. 56 611 87 48
 • dot. współpracy Gminy z NGO oraz sprawy związane z turystyką w Toruniu (osoba do kontaktu - Magdalena Piotrowska, m.piotrowska@um.torun.pl tel. 56 611 83 61)
 • wnioski dot. użycia Herbu Miasta Torunia, akceptacje materiałów z użyciem Herbu Miasta Torunia oraz grafiką promocyjną Miasta Torunia, osoba do kontaktów - Paweł Czyża, p.czyza@um.torun.pl, tel. 56 611 87 08
 • wnioski dot. przyznawania Patronatów PMT, wydawanie materiałów promocyjnych, wydawanie rollup- ów oraz ewidencja obiektów innych niż hotelarskie, osoba do kontaktów - Sandra Bańkowska, s.bankowska@um.torun.pl, tel. 56 611 87 02
 • propozycje działań promocyjnych dla miasta należy kierować na adres Wydziału tj. wpit@um.torun.pl

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 9. Umawianie telefoniczne lub email: wpit@um.torun.pl


Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji – ul. Wały gen. Sikorskiego 8

 • Organizacje pozarządowe składają oferty i sprawozdania za pomocą platformy www.witkac.pl. Wersje papierowe można dostarczać zwykłą pocztą lub składać w kancelarii urzędu.
 • Kontakt dla redakcji mediów elektroniczny i telefoniczny plus konferencje prasowe.
 • Sprawy związane z konsultacjami społecznymi należy załatwiać za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wnioski dotyczące informacji publicznej można składać za pomoca poczty elektronicznej.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 9. Umawianie telefoniczne 56 611 87 47 lub email: wksii@um.torun.pl


Wydział Geodezji i Kartografii – ul. Grudziądzka 126 b

 • Każdy interesant  może na stronie mtorun.webewid.pl zalogować się na Portal interesanta i tam zamówić stosowna mapę, wypis z ewidencji gruntów, informacje z zasobu geodezyjnego. Również można pobrać wnioski o dane geodezyjne ze strony Urzędu Miasta i przesłać wniosek pocztą. Wszystkie sprawy mogą być załatwiane drogą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 106. Umawianie telefoniczne 56 611 84 70 lub email: wgik@um.torun.pl


Biuro Toruńskiego Centrum Miasta – ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Przyjęcia interesantów odbywają się w sekretariacie Biura – wejście od parkingu UMT, telefonicznie 56 6118 736 lub email: tcm@um.torun.pl


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – ul. Podmurna 2/2A

Sprawy do załatwienia za pomoca poczty elektronicznej:

 • udzielanie informacji o formach i sposobach ochrony konserwatorskiej,
 • wnioski o wydawanie pozwoleń (do pobrania na BIP Urzędu Miasta Torunia), prośby o uzgodnienie oraz wydanie warunków i opinii konserwatorskich,
 • projekty umów o dotacje na rok 2020 oraz ich akceptacje.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 24. Umawianie telefoniczn 56 6118 795 lub email: bmkz@um.torun.pl


Biuro Rewitalizacji – ul. Wały gen. Sikorskiego 25
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 12, telefonicznie 56 6118 344 lub email: br@um.torun.pl

Wydział Komunikacji – ul. Wały gen. Sikorskiego 25

Załatwiane elektronicznie - email: wk@um.torun.pl - mogą być następujące sprawy:

 • rejestracja pojazdu
 • czasowa rejestracja pojazdu
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • wydanie prawa jazdy

W Wydziale Komunikacji obowiązują rezerwacje wizyt online.

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu (wraz z kopią umowy lub faktury) można przesłać pocztą na adres Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 25 lub elektronicznie za pomocą platformy obywatel.gov.pl. Zgłoszenia należy dokonac w ciągu 30 dni od zbycia lub nabycia pojazdu.


Wydział Spraw Administracyjnych – ul. Batorego 38/40

Przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Wydziału.


Wydział Architektury i Budownictwa – ul. Grudziądzka 126b

Drogą telefoniczną i elektroniczną mogą być udzielane informacje dot. planów miejscowych, ogólne zasada o procedurze  prowadzonych postępowań administracyjnych, postępowań  toczących się z udziałem  społeczeństwa (o charakterze  celu publicznego, ocena oddziaływania na środowisko, ZRiD).

Przyjęcia interesantów odbywają się w Punkcie Informacyjnym. Kontakt telefoniczny: 56 6118 430 email: waib@um.torun.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej – ul. Legionów 220

Sprawy do załatwienia telefonicznie lub elektronicznie:

 • zapytania, wnioski, pisma, skany zatwierdzeń organizacji ruchu,
 • składanie deklaracji i korekt o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ePUAP lub pocztą,
 • informacje dotyczące zezwoleń na gospodarowanie odpadami,
 • zgłaszanie dzikich wysypisk, przepełnionych i uszkodzonych koszy ulicznych,
 • realizacja odbiorów odpadów (harmonogram i reklamacje),
 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady,
 • składanie reklamacji, skarg i wniosków,
 • informacje o zadłużeniu z tytułu opłat dodatkowych za brak ważnego biletu na przejazd komunikacją miejską,
 • zgłaszanie martwych zwierząt.

Przyjęcia interesantów odbywają się w sali konferencyjnej na parterze budynku. Kontakt: 56 6118 310 email: wgk@um.torun.pl\


Biuro Mieszkalnictwa – ul. Legionów 220

Sprawy związane z uzyskaniem informacji nt. pozyskania mieszkań z zasobu Gminy interesanci mogą uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Przyjęcia interesantów odbywają się w sali konferencyjnej na parterze budynku. Kontakt: 56 6118 373 email: bm@um.torun.pl


Wydział Ochrony Ludności – ul. Legionów 70/76

Sprawy, które mogą zostać załatwione drogą elektroniczną lub telefoniczną:

 • Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE ZWYKŁE)
 • Zgromadzenie - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE)

Przyjęcia interesantów są możliwe w sekretariacie – pok. 214. Umawianie telefoniczne: 56 6119 300 lub email: wol@um.torun.pl


Biuro Ogrodnika Miejskiego – ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 7. Umawianie telefoniczne: 56 6118 356 lub email: bom@um.torun.pl
Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną powinny być zeskanowane (z podpisem wnioskodawcy). Można również skorzystać z tradycyjnej poczty.


Wydział Środowiska i Ekologii - ul. Wały gen. Sikorskiego 12
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 2. Telefon: 56 6118 693 lub email: wsie@um.torun.pl


Biuro Rady Miasta – ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 9, telefonicznie 56 6118 727 lub email: brm@um.torun.pl


Miejski Rzecznik Konsumentów – ul. Wały gen. Sikorskiego 10
Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 15 - 16, telefonicznie 56 6118 640, 56 6118 641 lub email: mrzk@um.torun.pl


Wydział Kultury – ul. Wały gen. Sikorskiego 10

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 7. Kontakt: 56 6118 767 email: wku@um.torun.pl.

/-/

Najczęściej czytane aktualności

 • Sport
  O planach Żużlowej Reprezentacji Polski na kolejne miesiące 2020 r. była mowa 5 sierpnia 2020 r. na toruńskiej Motoarenie.
 • Zółto-niebieski tramwaj swing na przystanku przy Cinema-City
  MZK, Sport
  MZK uruchomi dodatkowy kurs tramwaju nr 5 w związku z czwartkowym meczem Apatora Toruń z TŻ Ostrovia.
 • Na zdjęciu fragment budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  Kultura, Miasto
  Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria 1920”. Dofinansowanie otrzymało Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, które w październiku zaprosi na dwudniowy festiwal nauki związany z militarną historią Torunia.
 • Parking przy ul. Skrzyńskiego od 1 października 2020 r. będzie płatny
  Drogi, Miasto
  Przypominamy, że od 1 sierpnia 2020 r. Strefa Płatnego Parkowania w Toruniu została poszerzona. Do SPP Podstrefy "B" zaliczono 238 dodatkowych miejsc parkingowych zbudowanych w 2019 roku.
 • Na zdjęciu laborantka bada próbki
  Miasto
  Woda dostarczana przez Toruńskie Wodociągi jest przydatna do spożycia - stwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.
 • Strona tytułowa ksiażki "Smak Gothicu"
  Kultura, Miasto
  Na pokaz kulinarny w wykonaniu Bogdana Gałązki zaprasza w piątek 7 sierpnia 2020 r. Muzeum Toruńskiego Piernika przy ul. Strumykowej. Początek o godz.17:00.
 • Centrum Wsparcia Biznesu, miejska jednostka zajmującą się promocją gospodarczą miasta i współpracą z inwestorami, przygotowało zaktualizowane portfolio gospodarcze Torunia.
 • Statki i łodzie rzeczne spłyną 15 i 16 sierpnia do Torunia w ramach czwartej edycji Festiwalu Wisły. Oprócz możliwości podziwiania jednostek pływających, publiczność weźmie udział m.in. jarmarku regionalnych produktów oraz pikniku przy Zamku Dybowskim.
 • W toruńskich szkołach i przedszkolach trwają wakacyjne remonty. Na prace w placówkach oświatowych miasto przeznaczyło w tym roku 4,5 mln zł.
 • Od soboty 8 sierpnia 2020 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie al. św. Jana Pawła II oraz pl. Niepodległości spowodowane pracami realizowanymi w ramach projektu BiT-City II.
 • Pod hasłem "Wielka tajemnica wiary" 4 sierpnia 2020 r. z Torunia ruszyła 42. Piesza Pielgrzymka z Torunia i 40. Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej na Jasną Górę.
 • W sobotę 15 sierpnia 2020 r. wystartuje kolejny z cyklu historycznych rajdów rowerowych „Śladem toruńskich dróg do wolności”. Na trasie wyprawy znalazły się miejsca, które pokażą wielowątkową historię Torunia. Wystartowały zapisy na to wydarzenie.
 • Gmina Miasta Toruń rozstrzygnęła konkurs na organizację i udział w imprezach sportowych w II półroczu 2020 roku. Na organizację imprez sportowych, które odbędą się w Toruniu miasto przeznaczyło 165 400 zł.
 • 15 sierpnia 2020 roku o godzinie 19:15 na toruńskiej Motoarenie Toruń im. Mariana Rosego odbędą się PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Poznaliśmy zawodników uprawnionych do startu w tych zawodach.