www.torun.pl

Warto segregować śmieci

Eko, Miasto
Data publikacji: 04 września 2020
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu widać pojemniki do segregacji odpadów w kolerach: żółtym, białym, niebeskim

4 września 2020 r. weszła w życie kolejna istotna zmiana prawna związana z przepisami regulującymi gospodarowanie odpadami. Za niepłacenie za odbiór odpadów albo ich niesegregowanie grozi mandat wysokości do 500 zł.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1420), wskazuje, jakie obowiązki właścicieli nieruchomości, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku, są zagrożone karą w przypadku ich niewykonywania. Do wykroczeń tych należą przede wszystkim:
•    niewykonywanie obowiązków dotyczących zapewnienia utrzymania czystości i porządku (niewyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, brak przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, niezbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów);
•    brak realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie czystości i porządku;
•    niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
•    wbrew złożonej deklaracji, nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów.
Nowe przepisy przewidują, że strażnik miejski (gminny) ma prawo nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie wykonuje obowiązków określonych powyżej.

Przypomnijmy, że od 7 stycznia 2020 r. w naszym mieście obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Podkreśla on obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W połączeniu z nową uchwałą Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat - wdrożony zostanie w pełni zakaz nieselektywnego gromadzenia odpadów. Uchwała ta będzie przedmiotem obrad Rady na najbliższej sesji w dniu 10 września 2020 r., a początek jej obowiązywania planowany jest na styczeń 2021 roku.

W sumie na terenie Torunia nie deklaruje selektywnej zbiórki ok. 7% gospodarstw domowych. Wśród domów jednorodzinnych odsetek niesegregujących stanowi ok. 12%, natomiast w zabudowie wielorodzinnej ok. 6%. Po wejściu w życie kompletu uchwał wszystkie te nieruchomości, aby uniknąć opłaty podwyższonej, będą musiały prowadzić selektywną zbiórkę. W obecnym brzmieniu regulamin w pełni definiuje właścicielowi nieruchomości jego zadanie związane z selektywnym zbieraniem odpadów.

Selektywną zbiórkę odpadów kontroluje przede wszystkim firma odbierająca odpady. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady niewłaściwej selektywnej zbiórki będzie on zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Gminę. W oparciu o otrzymane od przedsiębiorcy zawiadomienie Urząd Miasta będzie wszczynał postępowanie podatkowe zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście zasady selektywnej zbiórki zostały naruszone i czy istnieją przesłanki do określania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podkreślić trzeba, że niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym, dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.

Dane statystyczne o deklaracjach złożonych na terenie Gminy Miasta Toruń (dane na dzień 30.06.2020 roku):
•    Liczba osób objętych gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi (zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości), wynosiła w 2020 r. średnio: 179,7 tys. osób;
•    Osoby te tworzyły gospodarstwa domowe, których średnia liczba w 2020 r. wyniosła: 84,5 tys. gospodarstw domowych;
•    Liczba deklaracji, które zostały złożone od początku obowiązywania systemu gminnego, to: 15,6 tys. deklaracji (plus 46,3 tys. korekt);
•    Liczba zamieszkałych budynków, które obejmowały złożone deklaracje: 12,5 tys. budynków.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

 • Prezydent Michał Zaleski w obiektywie kamery telewizyjnej przed mikrofonami dziennikarzy.
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski odpowiada na publikację Gazety Wyborczej „Wstrzymane podwyżki, obcięte premie. Tak miasto "troszczy się" o toruński DPS” (23.10.2020, www.torun.wyborcza.pl).
 • Na zdjęciu widać autobus miejski, w tle budynek Urzędu Miasta Torunia
  Miasto, MZK
  Od wtorku 27 października 2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w szkołach podstawowych dla klas 4-8 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii autobusowych.
 • Grafika obrazująca sytuację epidemiczną w Toruniu w dniu 24.10.2020
  Koronawirus, Miasto
  Z piątku na sobotę (23/24 października) liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła o 100 osób. Niepokojące informacje napłynęły z DPS-u przy ul. Szosie Chełmińskiej oraz od sióstr Serafitek.
 • Portret prof. jana Hanasza, przewiązany kirem, stoi w kościele pw. Ducha Świętego, w tle widać poczet sztandarowy miasta
  Miasto
  Wieczorną mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego w dniu 23 października Toruń pożegnał prof. Jana Hanasza, Honorowego Obywatela Miasta. Uroczystości pogrzebowe odbęda się w dniu 24 października w Strzelnie.
 • Most im. J. Piłsudskiego nocą, na nim widoczne maszyny
  Drogi, Miasto
  W weekend 24-25 października 2020 r. oraz w kolejnym tygodniu prowadzone będą kolejne prace nocne na moście. Wykonawca wykorzystuje każdy moment dobrej pogody i dodatnie temperatury w nocy. Wszystko po to, aby do końca listopada 2020 r. uporać się z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego nad...
 • Koronawirus, Miasto
  Podczas konferencji prasowej, 23 października 2020 r. prezydent Torunia przedstawił nowe obostrzenia epidemiczne. Przedstawiono również zmiany w organizacji ruchu na placu Niepodległości.
 • Od 24 października do 8 listopada 2020 r. zostaną uruchomione dodatkowe połączenia autobusowe w celu rozładowania tłoku na cmentarzach.
 • Od piątku 23 października 2020 r. czynny jest nowy punkt pobrań materiału biologicznego w celu wykonania testu diagnostycznego na obecność wirusa SARS-Cov-2 w specjalnie ustawionych namiotach na Motoarenie.
 • W związku z pracami przy sieci trakcyjnej w rejonie pl. Rapackiego w nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek (25/26 i 26/27 października 2020 r.) nie będą kursowały nocne tramwaje.
 • Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie epidemii.
 • Toruńscy drogowcy rozpoczęli przegląd lamp w rejonie toruńskich cmentarzy. Uszkodzone latarnie zostaną niezwłocznie naprawione.
 • Do odwołania zamknięte są od 23 października 2020 r. dwa oddziały Muzeum Okręgowego: Muzeum Podróżników i Kamienica pod Gwiazdą.
 • Od poniedziałku, 26 października 2020 r. zmieni się organizacja ruchu w rejonie pl. Niepodległości. Ma to związek z pracami torowymi na jezdni południowej ul. Kraszewskiego (od strony hotelu Mercure Toruń).
 • W dniach 21–23 października 2020 roku po raz kolejny odbywa się w Toruniu Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To już VII edycja jednego z najważniejszych w Europie Środkowej kongresów naukowo-biznesowych, jednak z powodu pandemii COVID-19 realizowana jest całkowicie w formie zdalnej.