www.torun.pl

Rusza nabór do Żłobka Miejskiego nr 4

Miasto
Data publikacji: 30 czerwca 2020
Autor: Adrian Aleksandrowicz

Ruszają zapisy do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu. Nabór odbywa w dniach od 30 czerwca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: zlobek.um.torun.pl. Planowany termin rozpoczęcia działalności żłobka 1 września 2020 r.

Nabór do placówki realizowany jest w ramach zadania „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka -Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS”.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 1. Po zalogowaniu na stronie https://zlobek.um.torun.pl/login złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
 2. Dostarczyć komplet dokumentów do siedziby Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. W. Andersa 21 w Toruniu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji udział w projekcie mogą wziąć rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, będący osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają następujące warunki:

 1. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracują lub uczą się w systemie dziennym na obszarze Miasta Torunia;
 2. są osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 lub osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, w tym osobą, które przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywa na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 3. udokumentują sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 (kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci);

Pierwszeństwo naboru w rekrutacji mają rodzice/opiekunowie prawni powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Kryteria premiujące oraz liczba przyznawanych punktów:

 1. osoby pracujące przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3 / + 3 pkt (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim);
 2. niskie kwalifikacje zawodowe, brak kompetencji zawodowych / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia lub świadectwa ukończenia szkoły);
 3. brak doświadczenia zawodowego / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego);
 4. zarejestrowanie rodzica/ opiekuna prawnego w PUPdMT jako osoby bezrobotnej / + 1pkt (na podstawie zaświadczenia z PUPdMT lub kopii decyzji z PUPdMT);
 5. korzystanie z pomocy społecznej, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej / + 1 pkt (na podstawie kopii decyzji lub zaświadczenia wydanego przez MOPR)/;
 6. aktualne uczęszczanie rodzeństwa do żłobka / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego);
 7. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych przynajmniejw stopniu umiarkowanym / + 1 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego wydane przez uprawiony organ);
 8. niepełnosprawność dziecka / + 3 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka  wydanego przez uprawiony organ);
 9. dzieci z rodzin wielodzietnych min. 3 dzieci  w rodzinie / + 3 pkt (na podstawie aktów urodzenia dzieci/Karty Dużej Rodziny);
 10. samotne rodzicielstwo / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem sytuacji);
 11. dziecko na diecie eliminacyjnej, objęte opieką poradni specjalistycznej lub wymagające szczególnej opieki / + 1 pkt (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).
 12. kolejność zgłoszeń /dostarczenie kompletu dokumentacji rekrutacyjnej do siedziby Żłobka Miejskiego Nr 4/.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 24 lipca 2020 r.  Przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać  w każdy wtorek i czwartek w godzinach: od 7:00 do 9:00 oraz od. 15.:00 do 17:00.
W pozostałe dni dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej znajdującej się w Żłobku Miejskim nr 4 w Toruniu. Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 31 lipca 2020 r. na tablicach informacyjnych Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Andersa 21. W ciągu trzech dni roboczych   od umieszczenia list (3-5 sierpnia br. w godz. 9:00  -  12:00) rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka. Niedopełnienie tego obowiązku  skutkować będzie usunięciem dziecka z listy przyjętych.

W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, ostatecznie o pozycji na liście przyjętych lub liście rezerwowej zdecyduje kolejność zgłoszenia.

fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  O tym, jak bezpiecznie przetrwać pandemię, rozmawiamy z mgr Ewą Nowak - Wąsicką, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 • Drogi, Inwestycje
  Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego to obecnie jeden z większych placów budowy w Toruniu. Inwestycja zakończy się w listopadzie 2021 roku.
 • Eko, Miasto
  W lipcu zaplanowano pierwsze koszenie terenów zielonych na obszarze należących do Gminy Miasta Toruń. To pomoże w pielęgnacji „łąk kwietnych”, które na lato zostaną ubarwione typowymi dla tej pory roku kwiatami.
 • Miasto
  Podczas drugiej tury wyborów Prezydenta RP, w niedzielę 12 lipca 2020 roku, w Toruniu czynna będzie bezpłatna infolinia wyborcza.
 • Drogi, Inwestycje
  Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się budowana ścieżka rowerowa, która połączy Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce. Dlatego spieszymy z informacją, ścieżka będzie gotowa do końca lipca tego roku!Osada Leśna na Barbarce to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez rowerzystów. Całe rodziny obierają ten kierunek podróży jako...
 • Kultura, Miasto, Sport
  Najbliższy weekend zapowiada się teatralnie i filmowo! Na toruńskich ulicach i scenach plenerowych zobaczyć będzie można: "La La Land", spektakl "Morskie Opowieści" oraz "Pinokio", a w CSW przeniesiemy się nad Sekwanę podczas 11. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego.
 • Już 8 września 2020 r. kamienica na starówce idzie na sprzedaż. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Fosa Staromiejska 28 w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru im. Wilama Horzycy. Cena wywoławcza to 1 milion złotych.
 • Podobnie jak w pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby niepełnosprawne mogą w niedzielę 12 lipca 2020 r. skorzystać w Toruniu z bezpłatnego transportu.
 • Dezynfekcja, środki ochrony osobistej, dystans – to główne zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące podczas niedzielnych (12 lipca 2020 r.) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Na budowie w rejonie placu Rapackiego sporo się dzieje. Na al. św. Jana Pawła II, na jezdni od strony starówki, już niedługo pojawi się asfalt.
 • Ponad 25 mln zł wynosi wartość umów podpisanych w tym roku przez miasto Toruń z organizacjami pozarządowymi.
 • W drugiej turze wyborów Prezydenta RP torunianie oddadzą głosy w 123 obwodach do głosowania. Przypominamy, że tak jak w I turze, w 7 przypadkach będą to inne lokale wyborcze niż w poprzednich wyborach.
 • Toruńscy artyści fotograficy: Jadwiga i Marek Czarneccy wykonali nową fotograficzną panoramę Torunia od strony Wisły, o gigantycznej rozdzielczości. Zdjęcie można przeglądać w sieci internetowej.
 • Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji organizuje Rajd Samochodów Zabytkowych „Tylko dla zuchwałych”, podczas którego zawodnicy będą musieli zmierzyć się z interesującymi wyzwaniami, jakie dla nich przygotowano.