Nagrody dla uczniów - nabór wniosków | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nagrody dla uczniów - nabór wniosków

Miasto
Data publikacji: 24 czerwca 2022
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: teczka z herbem Torunia, w której znajduje się decyzja o przyznaniu stypendium

Od 1 do 14 lipca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia mogą ubiegać się o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 do 14 lipca 2022 r.

Nagrody są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Nagrodę za rok szkolny 2021/2022 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:

 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
 • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

W przypadku ucznia ubiegającego się o nagrodę za:

 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia artystycznego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady artystycznej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

>>> Przejdź do komunikatu kuratorium oświaty

W komunikacie został udostępniony link do wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół – kliknij, aby wejść w link.

Nagrodę w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2000 zł przyznaje w formie decyzji administracyjnej Prezydent Miasta Torunia.


 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego  na formularzu „Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielanego na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.”;
 • Kopia świadectwa szkolnego (kopia potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem), a w przypadku ucznia szkoły artystycznej, w której nie jest realizowane kształcenie ogólne - kopie świadectw szkolnych  za rok szkolny, za który ma być przyznana nagroda;
 • Kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez ucznia znaczących sukcesów edukacyjnych w roku szkolnym, za który ma być przyznana nagroda(kopie potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem).

 

Termin i sposób złożenia wniosku:
Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie od dnia 1 do dnia 14 lipca 2022 r.  do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wydział Edukacji – wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia dla ucznia", na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30;
 • złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (parter), w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30;
 • przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); w przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uczniom klas młodszych w roku szkolnym 2022/2023 przypominamy, że w terminie od 3 do 17 września 2022 r. będzie  prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, o których mowa w uchwale nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia. W związku z faktem, że w 2022 roku 17 września wypada w sobotę, nabór przedmiotowych wniosków będzie prowadzony do dnia 19 września 2022 r.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: białe nadmuchiwane i podświetlone figury Anooków podczas Bella Skyway Fesival
  Kultura, Miasto
  Rozpoczęła się 13. edycja Bella Skyway Festival – od 16 do 20 sierpnia 2022 r. w Toruniu będzie można podziwiać zaskakujące instalacje świetlne rozmieszczone w trzech strefach znajdujących się w centrum miasta.
 • Na zdjęciu: stulatek Józef Jakubaszek
  Miasto
  W dniu 15 sierpnia 2022 r. setne urodziny obchodził Pan Józef Jakubaszek. Z tej okazji jubilata odwiedzili najbliżsi, a także przedstawiciele samorządu.
 • Dziewczyna rozmawiająca przez telefon komórkowy przy oknie z żaluzjami
  Toruń dla Ukrainy
  Obywatele Ukrainy mogą skorzystać w Toruniu z bezpłatnej, doraźnej pomocy psychologicznej, oferowanej przez MOPR.
 • Na zdjęciu: donice z zielonymi roślinami i czerwonymi pelargoniami na ul. Podmurnej
  Eko, Miasto
  Przed wejściem do Urzędu Miasta Torunia podziwiać można kompozycje kwiatowe. Również tuż obok budynku, przy ulicy Podmurnej, powstał uroczy zielony zakątek.
 • Na zdjęciu: cerkiew w kolorze błękitnym przy ul. Podgórnej
  Miasto
  Dekanalny Kujawsko-Pomorski Ośrodek Miłosierdzia rozpoczął działalność przy toruńskiej Prawosławnej Parafii św. Mikołaja.
 • Na zdjęciu: prace remontowe związane z nowym torowiskiem na Bydgoskim Przedmieściu
  Miasto, MZK
  Od środy 17 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 ul. Konopnickiej zostanie udostępniona dla ruchu kołowego.
 • W klasach pierwszych toruńskich szkół ponadpodstawowych są jeszcze wolne miejsca. Poniżej znajduje się wykaz szkół i klas.
 • 15 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Toruńskie uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele garnizonowym św. Katarzyny.
 • Największy zlot tradycyjnych łodzi i statków rzecznych w Polsce ponownie zawitał w Toruniu! Kultowa impreza z sześcioletnią tradycją odbyła się 14-15 sierpnia 2022 r.
 • Swoje święto obchodziło 12 sierpnia 2022 r. toruńskie Kolegium Jagiellońskie. Podczas uroczystości uczelni nadano status akademii.
 • 15 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Toruńskie uroczystości tradycyjnie rozpoczną się od mszy świętej w kościele garnizonowym św. Katarzyny.
 • Miasto Toruń i Stowarzyszenie GoSport! zapraszają na drugą edycję wydarzenia „Dzień Sportu 2022”. Podczas imprezy na toruńskich Stawkach możecie liczyć na treningi, sportowe animacje i konkursy z najlepszymi toruńskimi sportowcami.
 • Dłużej niż pierwotnie planowano zamknięty będzie odcinek Szosy Chełmińskiej od ul. Grudziądzkiej do pl. NOT. Przejazd nie będzie możliwy do 21 sierpnia 2022 r.
 • 14 sierpnia 2022 r. odbędzie się 57. edycja Długodystansowych Regat na Wiśle. Wydarzenie jest częścią Festiwalu Wisły.