www.torun.pl

Konsultacje Trasy Wschodniej

Miasto
Data publikacji: 05 grudnia 2014
Autor: Bartłomiej Oleszek

Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 91: odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu.

Budowa Trasy Wschodniej na odcinku od placu Daszyńskiego do ulicy Grudziądzkiej w Toruniu jest naturalną kontynuacją inwestycji związanych z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 91 przez Toruń - istotnego elementu szkieletowego układu drogowego miasta. W latach 2010-2013 zrealizowano połączenie ul. Łódzkiej na lewobrzeżu z placem Daszyńskiego na prawym brzegu Wisły, wraz z budową nowego mostu drogowego (most Gen. Elżbiety Zawackiej). Kolejne odcinki to przebudowa ul. Łódzkiej od skrzyżowania z ul. Lipnowską do granic miasta oraz połączenie placu Daszyńskiego przez ul. Wschodnią z ul. Grudziądzką. Ta ostatnia inwestycja jest przedmiorem prowadzonych właśnie konsultacji społecznych.

I etap konsultacji - przedstawienie mieszkańcom koncepcji przebiegu trasy w 3 wariantach

W pierwszy etapie konsultacji, który odbył się na przełomie czerwca i lipca 2014 r. projektanci przedstawili mieszkańcom wstępna koncepcję przebiegu trasy oraz zebrali ich uwagi. Pełna informacja o przebiegu tej części konsultacji jest dostępna tutaj.

II etap konsultacji - ocena niezależnych ekspertów

Opracowane w dalszej kolejności projekty zostały skonsultowane z niezależenymi ekspertami. Główne wnioski z dokonanej przez nich oceny oraz rekomendacje:

 1) Na etapie koncepcji wstępnej zrealizowano dokumentację projektową w 3 wariantach o zróżnicowanym przebiegu oraz doborze szczegółowych rozwiązań w zakresie skrzyżowań i węzłów drogowych, na etapie koncepcji programowej dodatkowo zostały wykonane 2 warianty, które mają identyczny przebieg jak wariant 1, ale różnią się od niego prowadzeniem trasy względem terenu na odcinku początkowym.

 2) Weryfikacja dokumentacji pozwoliła na pozytywną ocenę pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, uwarunkowania realizacyjne zostały przyjęte poprawnie, zawartość dokumentacji i jej zakres odpowiada zapisom SIWZ.

 3) Na etapie projektu budowlanego należy uszczegółowić wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem inwestycji na środowisko naturalne, analizy i prognozy ruchu drogowego, oraz podjąć dalsze konsultacje społeczne w celu promocji rekomendowanego wariantu.

 4) Analiza poszczególnych wariantów nie daje podstaw do wykluczenia żadnego z nich, jako nie spełniającego odpowiednich norm, przepisów, czy też braku możliwości technicznej realizacji.

 5) Do analizy wielokryterialnej przyjęto 7 kryteriów podstawowych oceny poszczególnych wariantów oraz 53 podkryteria szczegółowe. Przyjęto ocenę ekspercką z dodatkowym zastosowaniem metody AHP, wspomagającej wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów.

 6) Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na wariant 1, jako optymalny wariant realizacyjny, należy jednak podkreślić, że różnica punktowa pomiędzy poszczególnymi wariantami nie była duża – wariant najlepszy i najgorszy dzieli  15%.

Pełna ocena ekspertów dostępna jest do pobrania tutaj.

W związku z powyższym jako preferowany wariant przebiegu trasy został uznany waiant nr 1. Opis poszczególnych wariantów oraz rysunki schematyczne dostępne są tutaj

III etap konsultacji - uzgodnienie z mieszkańcami szczegółowych ozwiązań projektowych dotyczących przebiegu Trasy

Przyszedł czas na przedstawienie projektów mieszkańcom, aby skonsultować szczegółowe rozwiązania przebiegu trasy.

Trasa Wschodnia w wariancie I ma swój przebieg od Placu Daszyńskiego ulicą Wschodnią, następnie tunelem pod ul. Skłodowskiej-Curie oraz pod torami linii kolejowych PKP, a dalej w nasypie projektowanej Trasy Średnicowej (na poziomie terenu), następnie w śladzie ul. Kanałowej, ul. Kociewskiej, a w rejonie pola golfowego skierowano ją na zachodnią stronę torów linii kolejowej Toruń-Malbork i włączono w istniejącą drogę krajową nr 91 w ul. Grudziądzkiej na wysokości planowanej drogi do osiedla Jar. Trasa Wschodnia jest w pełni skomunikowana (co oznacza, że możliwe są wszystkie relacje) z: Trasą Średnicową, ul. Polną, ul. Kociewską, docelowo z planowaną ul. Nową Polną oraz ul. Grudziądzką, natomiast krzyżuje się (bez możliwości zjazdu/wjazdu) z ul. M. Skłodowskiej-Curie; podłączenie ul. Żwirowej na prawe skręty (skomunikowanie tylko z jezdnią zachodnią). W przedstawionym wariancie brak jest skomunikowania Trasy Wschodniej z ul. Rydygiera, która to podłączona została do ul. M. Skłodowskiej-Curie. W ulicę Rydygiera włączono z kolei przedłużenie istniejącej drogi dojazdowej obsługującej budynki jednorodzinne, biegnącej równolegle do Trasy Wschodniej za ekranami akustycznymi. Ze względu na wymagania zawarte w warunkach technicznych dla założonej dla Trasy Wschodniej klasy G znacznemu ograniczeniu musi ulec ilość bezpośrednich zjazdów na jezdnie Trasy Wschodniej poprzez zapewnienie dojazdów z innych dróg niższych klas.

WARIANT I (mapa do pobrania)

Uwzględniając uwagi mieszkańców wniesione w I etapie konsultacji, do projektu wprowadzono następujące modyfikacje:

- Trasa Wschodnia – ul. Wschodnia

Zrezygnowano z dojazdu do budynków ZDZ oraz salonu Autosar od zaplecza terenów ZDZ. Zapewniono utrzymanie dojazdów do firmy FAPO oraz AUTOSZLIF z łącznicy Trasy Wschodniej, ponadto zapewniono szereg miejsc postojowych przed budynkami ww. przedsiębiorstw. Rozbudowie uległ również układ połączenia jezdni zachodniej Trasy Wschodniej z ul. Żwirową. Z Trasy Wschodniej wyodrębniono pas do prawoskrętu w ul. Żwirową, ponadto zaprojektowano układ drogowy zapewniający obsługę przeniesionej w nowe miejsce stacji paliw, Energohandlu oraz salonu Autosar oraz wyjazd z ul. Żwirowej na Trasę Wschodnią krótkim pasem włączania. Drogę dojazdową do Eltel Networks odsunięto od budynku.

 - Trasa Wschodnia – skrzyżowanie z Trasą Średnicową

Ścieżkę rowerową wprowadzono na nasyp Trasy Średnicowej a następnie wprowadzono na estakadę nad torami linii PKP nad projektowaną łącznicą wjazdową Trasy Wschodniej, dzięki czemu uzyskano mniejsze pochylenie podłużne oraz zlikwidowano dwa punkty kolizji trasy rowerowej z układem drogowym.

 - Trasa Wschodnia – ul. Kanałowa

Na odcinku od węzła z Trasą Średnicową do ul. Polnej zmieniono przebieg Trasy Wschodniej przesuwając jej lokalizację w kierunku wschodnim. Dzięki takiemu odsunięciu się od osiedla domków jednorodzinnych po zachodniej stronie Trasy Wschodniej nie zachodzi potrzeba wyburzenia 3 budynków mieszkalnych przedstawiona w pierwszej prezentacji wariantu I. W zamian za to likwidacji ulegnie zakład HYDROSERWIS.

 - Trasa Wschodnia – ul. Kociewska

Do łącznicy Trasy Wschodniej podłączono zamkniętą w pierwotnej wersji drogę dojazdową na przedłużeniu ul. Mlecznej w celu umożliwienia dojazdu do działek po wschodniej stronie Trasy Wschodniej (w tym do firmy Patio), ponadto zachowano dwa zjazdy do hurtowni KOP EL oraz do składu budowlanego.

Znacznemu przesunięciu uległo skrzyżowanie Trasy Wschodniej z ul. Kociewską w kierunku terenów oczyszczalni, które to przesunięto o ok. 140m w kierunku południowym w stosunku do pierwotnej wersji. Przy takim układzie dojazd do Tatfort oraz terenów RUG Riello Urządzenia Grzewcze odbywać się będzie z ul. Kociewskiej. Przystanek autobusowy zlokalizowano przy Trasie Wschodniej, a na zlikwidowanej pętli autobusowej zlokalizowano szereg miejsc postojowych.

Przejazd ul. Kociewskiej odbywać się będzie pod torami linii 207 Toruń – Malbork (jak w wersji pierwotnej wariantu I).

 - Trasa Wschodnia – od ul. Kociewskiej do skrzyżowania z ul. Grudziądzką

Na tym odcinku przebieg Trasy Wschodniej nie ulega zmianie w stosunku do wersji prezentowanej w I części konsultacji społecznych.

 - ul. M. Skłodowskiej – Curie

Skrzyżowanie ul. M. Skłodowskiej-Curie z drogą dojazdową w kierunku ul. Piotra Curie oraz ul. Apatora przeprojektowano tak, aby zapewnić na nim wszystkie relacje (w zamian za skrzyżowanie tylko na prawe skręty pokazane w pierwotnej wersji).

Projektowaną drugą jezdnię ul. Skłodowskiej-Curie od skrzyżowania z ul. Rydygiera do skrzyżowania z Trasą Wschodnią odsunięto w kierunku południowym w celu usunięcia kolizji ze słupami linii wysokiego napięcia oraz podporami estakady drogowej realizowanych w trakcie budowy Trasy Średnicowej.

 - ul. Polna

Ze względu na przebieg Trasy Wschodniej w ul. Kociewskiej zaproponowano dojazd do przedsiębiorstwa NOMET od ul. Polnej 124/126.

W rejonie nieruchomości położonych przy ul. Polnej 115A w zamian za likwidację zjazdu z ul. Polnej w rejonie projektowanego tunelu pod torami linii kolejowej 207 Toruń – Malbork zaprojektowano drogę dojazdową o wysokich parametrach dla dużych zestawów ciężarowych, maszyn budowlanych oraz dźwigów prowadzącą wzdłuż ul. Polnej od zjazdu położonego obok placu należącego do Spółdzielni Produkcyjnej im. Śniadeckich do placu za budynkiem biurowo-handlowym.

Ze względu na umożliwienie dojazdu do terenów znajdujących się po wschodniej stronie ul. Kociewskiej z łącznicy Trasy Wschodniej zrezygnowano z poprowadzenia drogi dojazdowej do tych terenów od ul. Polnej.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

 • Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 grudnia 2014 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Toruniu, o godz. 17.00
 •  Weź udział w dyżurze konsultacyjnym10 grudnia (środa) w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, w godz. 9.00 - 14.00
 • Jeśli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym tematem, skorzystaj zindywidualnego dyżuru dla przedsiębiorców, który odbędzie się 9 grudnia 2014 roku (wtorek) w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu przyul. Grudziądzkiej 159, w godz. 13.30 - 15.00
 • Napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.plNa Twoje uwagi czekamy do 14 grudnia 2014 r.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Jesienna aura za oknami, ale receptę na nią znajdziemy w ten weekend w Toruniu! Zimne wieczory będziemy mogli spędzić w księgarniach podczas I edycji Nocy Księgarń. Na rozgrzanie polecamy również pełne emocji koncerty: Piazzola & Czajkowski oraz Mazolewski & Porter.
 • Miasto
  W ramach akcji „Sprzątanie świata” prezydent Michał Zaleski wraz z uczniami Szkół Salezjańskich porządkował otoczenie szkoły.
 • Miasto
  W piątek 20 września 2019 roku w ACKiS „Od Nowa” członkowie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa świętowali Dzień Budowlanych. Na obchodach obecny był także prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Miasto
  42 nauczycieli odebrało akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 19 września 2019 r. o godz. 16.00 w sali kominkowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” spotkał się z nimi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
 • Miasto, MZK
  Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Punktem kulminacyjnym tradycyjnie będzie "Europejski Dzień Bez Samochodu". Z tej okazji w sobotę 21 września 2019 r. wzajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 odbędą się drzwi otwarte.
 • Miasto
  Po raz kolejny miasto będzie finansować szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Torunia, którzy ukończyli 65 lat. Program realizowany będzie od 23 września 2019 r. do wyczerpania szczepionek.
 • W sobotę 21 września 2019 r. o godz. 18:00 w Dworze Artusa odbędzie się spotkanie jubileuszowe z okazji 30-lecia partnerstwa Toruń – Hameenlinna oraz 10-lecia Toruń – Novomesto.
 • W Toruniu 20 września 2019 r. rozpoczęło się VII Krajowe Spotkanie Reumatologiczne. Wydarzenie potrwa dwa dni.
 • 25 września 2019 roku na antenie TVN Turbo w programie "Wyburzacze" będzie można zobaczyć, jak wyglądały prace związane z budową Centrum Innowacyjnej Edukacji. Na początku grudnia br. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udostępni w nim wystawę dla nastolatków "Ścieżki dorastania".
 • Ekipa filmowa na Przedzamczu. W najbliższą sobotę (21 września 2019) od godziny 19.00 będą nagrywane kolejne sceny do filmu pt: „Nędzarz i madame”.
 • Podczas 21. edycja mistrzostw Europy w lekkiej atletyce masters aż trzy krążki w konkurencjach rzutowych wywalczył torunianin Wacław Krankowski.
 • 22 września 2019 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zainauguruje cykl koncertów „Czas dla Nas” w sezonie artystycznym 2019/2020. Zajęć i koncertów edukacyjnych przez kilka najbliższych miesięcy na pewno nie zabraknie.
 • W dniach 18-20 września 2019 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbywa się 22. Konferencja Opieki Długoterminowej. W Toruniu debatuje 1000 dyrektorów europejskich domów pomocy społecznej oraz profesjonalistów z zakresu opieki długoterminowej.
 • Kilkaset osób pożegnało we wtorek śp. Adama Holszańskiego, zmarłego 12 września 2019 r., w wieku 68 lat, zasłużonego toruńskiego przedsiębiorcę, prezesa Zakładu Usług Dźwignicowych „Dźwig”, członka Rady Prezydenckiej przy Prezydencie Miasta Torunia.