Budżet obywatelski 2022 - wstępna lista projektów odrzuconych | www.torun.pl

Toruń

Budżet obywatelski 2022 - wstępna lista projektów odrzuconych

 

10 września 2021 r. zespół weryfikujący projekty złożone do Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2022 opublikował wstępną listę pojektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie (odrzuconych).

Na liście znajdują się projekty, które nie przeszły pomyślnie procesu weryfikacji - w sumie 57 pozycji, w tym:

 • 51 odrzuconych
 • 2 wycofane przez wnioskodawców
 • 4 już realizowanych lub zaplanowanych

Najczęstsze powody odrzucenia to niezgodność z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego, niezgodność z przepisami szczegółowymi, np. w zakresie odległości obiektów od budynków i dróg, kwestie bezpieczeństwa, własność terenów, propozycje niezgodne z już realizowanymi lub przygotowanymi do realizacji działaniami.

UWAGA!
Do 17 września 2021 r. włącznie torunianie mogą składać do Prezydenta Torunia odwołania od propozycji zespołu weryfikującego, który przygotował wstępną listę projektów odrzuconych. Odwołania można składać w formie pisemnej lub elektronicznie, przy czym w każdym przypadku konieczne jest podanie informacji umożliwiających identyfikację osoby wnoszącej odwołanie, danych kontaktowych i oczywiście numeru oraz tytułu projektu, którego dotyczy odwołanie.

Adresy, na które można składać odwołania:

 • Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
 • lub elektronicznie na adres: bo@um.torun.pl

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną opublikowane ostateczne listy projektów do głosowania i projektów odrzuconych. Głosowanie odbędzie się w październiku.


DO POBRANIA:

  

Zmiany na liście:

 • 13.09.2021 - dodano dodatkowe zdanie na końcu uzasadnienia dla projektu K0100

  

Numer projektusortuj malejąco Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
B0529 Bydgoskie Smerfny plac w nowej odsłonie - wymiana urządzeń zabawowych. Ul. Moniuszki 45. Odrzucone

Brak możliwości realizacji ze względu na niezachowane odległości od budynków / wiaty śmietnikowej.

B0535 Bydgoskie Razem: aktywnie i twórczo - doposażenie biblioteki w Klubie Kameleon Klub Kameleon, ul. Tuwima 9, Toruń Odrzucone

W projekcie nie wskazano konkretnego wykazu działań animacyjnych dla mieszkańców, które zostaną podjęte w ramach realizacji zadania.

B0537 Bydgoskie Ogród sąsiedzki - przestrzeń integrująca społeczność dzielnicy (w pobliżu skrzyżowania Sienkiewicza/Krasińskiego) Działka przy ulicy Krasińskiego 72 (obręb 8, nr 180), na zapleczu Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Młody Las" Odrzucone

Brak możliwości dokonania wyceny kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca zaplanował określenie zakresu przedsięwzięcia jako jeden z elementów projektu - nie można więc określić kosztów na etapie weryfikacji wniosku, a co za tym idzie poddać wniosku pod głosowanie.

B0539 Bydgoskie Różany zakątek na rogu Krasińskiego i Matejki Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Matejki, nr działki 376 Odrzucone

Wskazany w projekcie teren jest przeznaczony do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe.

B0541 Bydgoskie Monitoring ul. Fałata 33-35/37 i dalsze nr; chodzi o parking i okolice parkingu z uwzględnieniem pawilonów i punktów usługowych Odrzucone

Brak zgód właścicieli / zarządców terenu na instalację urządeń. Na wskazanym obszarze nie odnotowano znaczącej liczby zdarzeń uzasadniających zastosowanie systemu monitoringu miejskiego.

CH0512 Chełmińskie Plac zabaw "Mały Józio" Teren zadrzewiony przy ul. Osiedlowej pomiędzy przedszkolem Calineczka a parkingiem na tzw. Cyplu. Wycofane przez wnioskodawcę

Projekt został połączony z projektem CH0511.

CH0516 Chełmińskie Wybudowanie zatoki parkingowej dla pojazdu dla inwalidów, klientów i dostawców Poczty Polskiej na Szosie Chełmińskiej 140 Teren przed pocztą na Szosie Chełmińskiej 140 Odrzucone

Niewystarczająca ilość miejsca dla zatoki parkingowej dla inwalidów. Teren w strefie oddziaływania skrzyżowania. Grupa mieszkańców zgłosiła wcześniej chęć urządzenia i utrzymywania na tym terenie społecznego skweru z bylinami.

GB0075 Grębocin-Bielawy Quad ratowniczy z przyczepą ratowniczą działający w trudnym terenie. Pojazd stacjonowałby przy ul. Suwalskiej 55, a działałby na terenie miasta Toruń. Odrzucone

Stacjonująca w tej części miasta Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej dysponuje odpowiednim sprzętem do propwadzenia akcji w każdym terenie. Wydatek nieracjonalny.

GB0084 Grębocin-Bielawy Budowa toru rolkowego/wrotkowego i pumptrucku przy ul. Szczecińskiej Teren przy ul. Szczecińskiej (na przeciwko Kościoła) pomiędzy (do wyboru przez Urząd Miasta):; - ul. Rzeszowską a ul. Ostrołęcką (działka 326/10) ewentualnie ; - ul. Ostrołęcką a Skierniewicką (działka 326/11) lub; - ul. Skierniewicką a ul. Krynicką (działka 292/11). Odrzucone

Teren prywatny, brak możliwości realizacji. Koszt przekracza wartość dostępnej puli środków. Brak zgodności z mpzp - teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

GB0095 Grębocin-Bielawy Grunt to droga Ul. Tarnowska, działka nr 218/16, obręb 53. Droga wewnętrzna. Odrzucone

Zgodnie z mpzp - droga wewnętrzna na terenie prywatnym. Nie spełnia warunku ogólnodostępności. Nie spełnia warunków technicznych dla zawracania pojazdów.

JM0669 Jakubskie-Mokre Plac zabaw osiedle Winnica Ul. Winnica 35a-39, nr działki 105/2, obręb 57, lokalizacja - teren zielony przed budynkiem Winnica 37-37b (od strony balkonów). Odrzucone

Brak możliwości realizacji na wskazanym terenie ze względu na zbyt małe odległości od budynków mieszkalnych.

JM0670 Jakubskie-Mokre Remont ul. Świętopełka, czas najwyższy! Ul. Świętopełka oraz Pod Dębową Górą, działki: 325, 324, 225/5, 225/4, 314/4, 317/2, 319, 209/7, 211/1, 219/1. Odrzucone

Brak możliwości zrealizowania zadania w ciągu jednego roku - zgodnie z regulaminem BO.

JM0674 Jakubskie-Mokre Chodnik do osiedla Piernikowego Chodnik będzie zlokalizowany na działce nr 134/8, obręb 56 miasta Toruń. Odrzucone

Na wskazanym terenie jest urządzona droga - pieszojezdnia, w bardzo dobrym stanie technicznym. Wydatek nieracjonalny.

JM0676 Jakubskie-Mokre Rondo przy ul. Wojska Polskiego oraz zagospodarowanie przyległych terenów zieleni Działka 264, 267, 268 obręb 4; 195, 197, 196, 150/1, 123/3 obręb 11 ul. Bażyńskich 26 / Wojska Polskiego 24 w Toruniu. Odrzucone

Likwidacja istniejącej sygnalizacji świetlnej pogorszyłaby sytuację pieszych przekraczających jezdnię w rejonie skrzyżowania.

JM0678 Jakubskie-Mokre Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży bazą rozwoju brydża sportowego w Toruniu Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń. Odrzucone

Projekt przewiduje jedynie zakup sprzętu - bez żadnych działań na rzecz mieszkańców Torunia o charakterze ogólnodostępnym. Niemożliwy do realizacji w ramach procedury BO.

K0100 Kaszczorek Nagrody dla ludzi sportu i kultury Kaszczorka Całe osiedle. Odrzucone

Reguły nagradzania osób działających w sferach sportu i kultury na terenie Gminy Miasta Toruń są ustalone dokumentami przyjętymi przez Radę Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia i nie przewidują kryterium w postaci rejonu zamieszkania na terenie GMT. W świetle tych reguł projekt nie jest możliwy do realizacji. Rada Okręgu Kaszczorek oświadcza, że jej ewentualny udział w tym projekcie nie był z nią uzgadniany.

K0102 Kaszczorek Raport o stanie osiedla Kaszczorek Cały obszar dzielnicy Kaszczorek – punkt formularza nie jest do końca adekwatny do przedmiotu projektu. Odrzucone

Ze względu na wybiórczy i wyrywkowy zakres informacji proponowanych do ujęcia w raporcie, dokument zrealizowany wg projektu wnioskodawcy nie wykaże walorów przydatnych do efektywnego planowania i programowania rozwoju miasta. Dokumenty służące planowaniu strategicznemu muszą być poddawane systematycznej aktualizacji - natomiast w pocedurze BO zadania są realizowane w trybie jednorocznym i zapisanie środków na niezbędą cykliczną aktualizację nie jest możliwe w świetle regulaminu. W związku z powyższym wydatek byłby nieefektywny i nieracjonalny w kontekście zasad celowości i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

K0103 Kaszczorek Zajęcia całoroczne w Domu Kultury w Kaszczorku Mobilny Dom Kultury w Kaszczorku ul. Skierki 8, 87-100 Toruń. Odrzucone

Kontenery, w których miałyby sie odbywac zajęcia zostały przekazane do MOSiR jako zaplecze boiska sportowego. Statystyki wykorzystania obiektu funkcjonującego w trybie przewidzianym wnioskiem w poprzednim okresie wskazują na nikłe zainteresowanie mieszkańców tą formą funkcjonowania - w związku z czym kontynuacja nie ma uzasadnienia. Wnioskodawca nie odpowiedział na wezwanie o dostarczenie dodatkowych wyjaśnień i informacji do projektu.

O0725 Ogólnomiejskie Woda dla działek im. gen. Bema na Rudaku ROD im. gen. J. Bema przy ul. Rudackiej w Toruniu Odrzucone

Koszt realizacji przekracza dostępjną pulę środków. Niespełnione kryterium ogólnodostępności.

O0729 Ogólnomiejskie Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Toruń-Bielawy Pojazd stacjonowałby przy ul. Suwalskiej 55, a działałby na terenie miasta i Gminy Miasta Torunia. Odrzucone

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej dysponuje odpowiednim sprzętem do propwadzenia akcji w każdym terenie. Wydatek nieracjonalny.

O0730 Ogólnomiejskie Zielona Brama Podgórza Teren między ulicami gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, Józefa Hallera, Szczepana Waczyńskiego Odrzucone

Teren zarezerwowany pod budowę trasy staromostowej. Inwestowanie środków publicznych na tym obszarze byłoby wydatkiem nieracjonalnym.

O0751 Ogólnomiejskie Zielony Bulwar Filadelfijski Bulwar Filadelfijski lub jego wybrana część. Już realizowane lub zaplanowane, Odrzucone

Kompleksowe zagospodarowanie bulwaru jest realizowane w ramach odrębnego projektu.

O0760 Ogólnomiejskie Superdrzewa gdzie ich trzeba. Sadzimy drzewa przy ul. Żółkiewskiego Ul. Żółkiewskiego od wiaduktu nad torami kolejowymi do Mostu Gen. Zawackiej. Odrzucone

Gęstość sieci podziemnych uniemożliwia nasadzenia drzew, nawet z zastosowaniem nowoczesnych systemów.

O0761 Ogólnomiejskie Budowa boiska tymczasowego na osiedlu mieszkaniowym Glinki w Toruniu Ul. Poznańska 296, Toruń; nr działki 44/10, obręb 77. Odrzucone

Dla wskazanego terenu opracowywany jest dopiero miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o powstaniu obiektów będą mogły byc podejmowane po opracowaniu i przyjęciu planu. Budowa boiska tymczasowego byłaby nieracjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.

O0767 Ogólnomiejskie Rubinkowo też chce mieć swoją Martówkę . Etap 3 Park Na Skarpie między placem Cyrkowym a ulicą winną. Las przy Forcie 1 im. Jana III Sobieskiego. Obręb 0058. Działki nr 19, 18/7, 21, 22, 25/2, 28, 29. Odrzucone

Projekt przewiduje znaczną ingerencję w drzewostan terenu parkowo-leśnego, co jest niezgodne z obecnie akceptowanymi społecznie wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego w przestrzeni miejskiej.

O0772 Ogólnomiejskie Uczuś - mobilna świetlica dla dzieci Autobus dostosowany i wyposażony będzie kursował na wszystkie toruńskie podwórka, do szkół, przedszkoli oferując swoją ofertę edukacyjno-animacyjną. Odrzucone

Projekt przewiduje jedynie wydatkowanie środków na zakup sprzętu i wyposażenie pojazdu, bez zaplanowania konkretnego zestawu działań na rzecz mieszkańców. Brak gwarancji dopuszczenia pojazdu do ruchu - ryzyko nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych.

O0775 Ogólnomiejskie Zamkowy mostek Teren rekreacyjny przy Zamku Dybowskim Już realizowane lub zaplanowane, Odrzucone

Teren zalewowy, brak możliwości uzyskania pozwolenia Wód Polskich na zlokalizowanie obiektu na stałe związanego z gruntem. W ramach remontu mostu Piłsudskiego powstaje zejście z pomostu zapewniające dostęp do plaży. Dodatkowo istnieje kładka sezonowa, pozwalająca na swobodny dostęp do plaży.

O0777 Ogólnomiejskie Kowid-19 czyli uśmiechnij się i zapomnij o pandemii (osiedlowe imprezy plenerowe w Toruniu) Miejsca w plenerze, w zależności od obostrzeń. Odrzucone

Brak informacji niezbędnych do oceny projektu, możliwości realizacyjnych i wyliczenia kosztów. Brak potwierdzenia ustaleń ze stacją krwiodawstwa w zakresie dostępności sprzętu. Brak ustaleń z organizacją zajmującą się prowadzeniem bazy dawców szpiku.

O0778 Ogólnomiejskie Odłownie dzikich zwierząt w Toruniu Działka nr 33/2 obręb 51 ul. Buszczyńskich 9, działka nr 59/19 obręb 59, ul. Bolta 14, działka nr 210/2 obręb 67, ; ul. Rudacka 36 w Toruniu Odrzucone

Projekt przewiduje podejmowanie działań niezgodnych z prawem. Zgodnie z przepisami dotyczącymi walki z ASF odłowienie dzików jest możliwe wyłącznie w celu eliminacji odłowionych zwierząt.

O0779 Ogólnomiejskie Rowerowe lewobrzeże Sieć ścieżek rowerowych miałaby łączyć nowy ciąg pieszo rowerowy na starym moście z przejazdem na wprost lub w lewo umożliwiając płynny i bezkolizyjny przejazd w kierunku ul. Łódzkiej, do Andersa, a także Łódzkiej w kierunku Strzałowej i Okólnej, a dalej Włocławskiej. Odrzucone

Koszty realizacji przekraczają dostępną pulę środków. Brak możłiwości wykonania projektów i realizacji zadania w okresie jednego roku budżetowego, zgodnie z regulaminem BO.

O0781 Ogólnomiejskie Zagospodarowanie terenu wokół Portu Drzewnego Na działkach, które bezpośrednio przylegają do Portu Drzewnego. Odrzucone

Brak możliwości realizacji zadania w procedurze rocznej, tj. w okresie wymaganym regulaminem BO - ze względu na skomplikowane i długotrwałe procedury formalno-prawne.

O0782 Ogólnomiejskie Ginące miasto Rynek Staromiejski Odrzucone

Kwestie związane z dokumentowaniem i publicznym prezentowaniem materiałów dotyczących historycznego dziedzictwa miasta, w tym także dotyczące obiektów już nieistniejących, są przedmiotem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, ukazujących sie w postaci książek, broszur, artykułów prasowych, w formie drukowanej, a także w internecie. Realizacja projektu byłaby powielaniem działań już realizowanych - nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.

O0789 Ogólnomiejskie Retencja "Kaszczorek" Ul. Turystyczna, działka nr 414/3, naprzeciwko cmentarza w Kaszczorku. Odrzucone

Teren zalewowy. Konieczność uzyskania zgód wodnoprawnych - proces długotrwały. Brak możliwości realizacji w jednym roku, zgodnie z wymogami BO.

O0791 Ogólnomiejskie Nie dokarmiaj dzikich zwierząt - ekologiczna kampania informacyjna Park Miejski przy ul Bydgoskiej, Park Tysiąclecia, Park Glazja, Staw przy Kaszowniku, stawy Mokrzańskie (przy trasie średnicowej), mostki na Baszce, Park na Jarze. Inne miejsca, w których występuje problem dokarmiania, między innymi: Przy Kaszowniku 27, Głowackiego 16a-34 i inne wskazane przez mieszkańców. Odrzucone

Brak możliwości określenia pełnego zakresu i kosztów projektu, a także formalnej możliwości ustawienia tablic ze względu na nieokreślone lokalizacje, w których dokarmiane są zwierzęta (z wyjątkiem kilku wskazanych przykładowo miejsc).

O0792 Ogólnomiejskie Doposażenie Parku Tysiąclecia Park Tysiąclecia - Toruń Odrzucone

Park Tysiąclecia został kompleksowo zrewitalizowany wg projektów wypracowanych wspólnie z mieszkańcami, w procesie nieloetapowych konsultacji społecznych. W okresie trwałości projektu zrealizowanego za środki zewnętrzne nie ma możliwości wprowadzania kolejnych zmian.

O0796 Ogólnomiejskie Stop SMOG - czujniki i wyświetlacze jakości powietrza na zanieczyszczonych osiedlach Zaproponowane przez mieszkańców danego osiedla lokalizacje znajdują się w miejscach centralnych dla danego osiedla lub często odwiedzanych, w okolicy sklepu osiedlowego, przedszkola, czy często uczęszczanej trasy dojazdowej, aby informacje wyświetlane na wyświetlaczu jak najpełniej służyły mieszkańcom danego osiedla oraz informowały jak największą liczbę osób, co stanowi myśl przewodnią tego projektu. Odrzucone, Wycofane przez wnioskodawcę

Projekt został włączony do zakresu projektu O0774, w uzgodnieniu z wnioskodawcami.

O0800 Ogólnomiejskie Zamykane schowki na rowery dla mieszańców Torunia Ul. Fałata 51, Witkowskiego 1D, Kołłątaja 16a, Kaliskiego 47e, Freytaga 3, Łąkowa 11, Gołębia 16a/ Konopackich 18, Rydygiera 11a, Jamontta 1, Bolta 1. Odrzucone

Projekt przewiduje najem dzierżawę boksów - nie spełnia warunku ogólnodostępności wymaganego regulaminem BO.

O0805 Ogólnomiejskie Ławki dla matek karmiących w Parku Tysiąclecia Park Tysiąclecia Odrzucone

Na terenie parku znajdują się 3 ławki do karmienia piersią, zlokalizowane w miejscach wskazanych przez mieszkańców w procesie konsultacji społecznych i projektowania parku. Stawianie dodatkowych byłoby wydatkiem nieracjonalnym.

O0806 Ogólnomiejskie Bezpieczne, zielone wiaty rowerowe z kontrolą dostępu i panelem słonecznym. Dokładne lokalizacje do ustalenia z autorką projektu i służbami miasta. Proponowane (wstępnie):; 1. u zbiegu ulic Bydgoskiej i Chopina; 2. ul. Kochanowskiego przy wyjazdem na ul. Bydgoską; 3. ul. Sienkiewicza przed skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego; 4. ul. Krasińskiego na wysokości numeru 114 (przy szczycie budynku) Odrzucone

Brak zgody konserwatora zabytków na ustawienie tego typu urządzeń w chronionej konserwatorsko przestrzeni Bydgoskiego Przedmieścia.

O0808 Ogólnomiejskie Ścieżkhaton - M(i)a sto pomysłów czyli zmieniamy Toruń Wybór lokalizacji np. w ramach konsultacji. Odrzucone

Brak możliwości dokonania wyceny kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca zaplanował określenie zakresu przedsięwzięcia jako jeden z elementów projektu - nie można więc określić kosztów na etapie weryfikacji wniosku, a co za tym idzie poddać wniosku pod głosowanie.

P0168 Podgórz Policjant leży na osiedlu "Letnia" - ruch jednokierunkowy Osiedle "Letnia": ul. Iwanowskiej, ul. Rajmunda Galona, ul. Leona Witkowskiego. Odrzucone

Organizacja ruchu na tej ulicy musi być rozpatrywana w kontekście układu drogowego na całym osiedlu. Ewentualne zmiany muszą być także poprzedzone konsultacjami społecznymi. Zagadnienie do rozpatrzenia w ramach bieżącej działalności miasta, poza procedurą budżetu obywatelskiego.

P0170 Podgórz Park dla psów z prawdziwego zdarzenia Teren przy ulicy Okólnej (naprzeciwko Targowiska Okólna), gen. W. Andersa i Drzymały. Odrzucone

Wybieg dla psów znajduje się w bezpośredniej bliskości od wskazanej w projekcie lokalizacji (ok. 200 m). Wydatek nieracjonalny.

P0171 Podgórz Bezpieczniejsza ulica 63. Pułku Piechoty Ul. 63 Pułku Piechoty od skrzyżowania z ul. gen. Józefa Hallera aż do skrzyżowania z ul. Okólną. Już realizowane lub zaplanowane, Odrzucone

Próg zwalniający zostanie zamontowany w roku 2021. Montaż słupków został negatywnie oceniony przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

P0172 Podgórz Rewitalizacja terenu tzw. Górki część II - wiata śmietnikowa Teren przy Poznańskiej 93, za przystankiem autobusowym. Odrzucone

Projekt nie spełnia kryterium ogólnodostępności, co jest wymagane regulaminem BO. Urządzenie wiaty śmietnikowej jest zadaniem administratora posesji.

P0185 Podgórz Plac zabaw przy ul. Bliskiej Teren przy lesie wzdłuż ul. Bliskiej. Odrzucone

Brak możliwości lokalizacyjnych. Niezachowane minimalne odległości od budynków mieszkalnych oraz oddziaływanie linii wysokiego napięcia.

P0190 Podgórz Słoneczny park zręczności na Polanie Ul. Kręta 73, działka nr 501/1 w obrębie 63, w bliskim sąsiedztwie obecnego placu zabaw osiedla Słoneczna Polana. Odrzucone

Ze względu na liczne protesty dotyczące tego projektu i konflikt sąsiedzki zadanie nie może być poddane pod głosowanie. W pierwszej kolejności lokalna społecznośc powinna rozwiązać spór związany z lokalizacją obiektu.

RU0080 Rudak Rudak łapie deszczówkę Pojemniki na deszczówkę będą mogły być zamontowane przez mieszkańców Rudaka na terenie posesji i budynków użyteczności publicznej, np Szkoła, Dom Muz należących do gminy na terenie Rudaka. Odrzucone

Uchwała Rady Miasta Torunia ustala zasady dofinansowania tego typu przedsięwzięć. Nie można zmienić zasad ustalonych przez RMT w trybie procedury budżetu obywatelskiego.

RU0090 Rudak Stacja Roweru Miejskiego na Rudaku - ul. Okólna 169 Budynek przy ul. Okólnej 169. Odrzucone

Brak możliwości wykonania w roku 2022, ze względu na realizowaną umowę z operatorem systemu stacji rowerowych, obowiązującą do końca 2022 r.

RU0092 Rudak Modernizacja placu zabaw - Podgórska 14d/Strzałowa 7 i 9 Podgórska 14d a Gerwazego 7 i 9 Odrzucone

Brak możliwości formalno-prawnej realizacji projektu. Niezachowane minimalne odległości od budynków mieszkalnych.

RU0094 Rudak Zapory samochodowe do wjazdu na osiedle Osiedle Gerwazego - Rudak. Odrzucone

Niespełniony warunek ogólnodostępności.

RU0095 Rudak Kącik Rudakowych Przygód... Osiedle Rudak Odrzucone

Wskazany teren jest częściowo własnością osoby prywatnej, w pozostałej części przeznaczony na układ drogowy. Brak możliwości lokalizacji.

SM0437 Staromiejskie Modernizacja boiska do koszykówki i piłki ręcznej przy ul. Kołłątaja 22c Ul. Kołłątaja 22C, boisko przy parkingu, działka nr 122/40 ob.3. Odrzucone

Brak możliwości spełnienia wymogów formalno-prawnych i technicznych dotyczących odległosći od ulicy i parkingów.

SM0438 Staromiejskie Przebudowa zatok autobusowych wraz z nasadzeniami Przebudowa będą objęte trzy przystanki:; - przy Legionów 65, w kierunku centrum,; - przy skrzyżowaniu ulicy Legionów z ulicą Kilińskiego, w kierunku centrum.; - przy skrzyżowaniu ulicy Legionów z ulicą Dekerta, w kierunku osiedla Koniuchy. Już realizowane lub zaplanowane, Odrzucone

Przystanki są przewidziane do modernizacji w ramach programu modernizacji przystanków, jako przystanki zatokowe. W trakcie projektowania. Rezygnacja z zatok zmniejszyłaby znacząco płynność ruchu w ul. Legionów.

ST0129 Stawki Zakup składanej sceny wraz z zadaszeniem oraz ławeczek dla mieszkańców osiedle Stawki Różne lokalizacje – scena przenośna, składana – przykładowe lokalizacje – skwer Czapli/Tataraków, przyszły park kieszonkowy przy ul.Strzałowej/Artyleryjskiej lub Park Tysiąclecia. Odrzucone

Sceny przenośne różnej wielkości znajdują się w zasobach Toruńskiej Agendy Kulturalnej - są do wynajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wydatek nieracjonalny.

ST0130 Stawki Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz nowa infrastruktura na rzecz dzikich zwierząt z Parku Tysiąclecia Park Tysiąclecia na Stawkach w Toruniu. Odrzucone

Park Tysiąclecia został kompleksowo zrewitalizowany wg projektów wypracowanych wspólnie z mieszkańcami, w procesie wieloetapowych konsultacji społecznych. W okresie trwałości projektu zrealizowanego za środki zewnętrzne nie ma możliwości wprowadzania kolejnych zmian. Obszar parku, o znacznej różnorodności biologicznej, jest wystarczająco duży do zapewnienia pokarmu dla żyjących tam zwierząt. Nie ma też uzasadnienia dla tworzenia sztucznych warunków dla ptaków - istniejące enklawy niedostępne dla ludzi zapewniają odpowiednie warunki dla ich rozwoju. Analizy dot. drzewostanu zostały wykonane na etapie planowania rewitalizacji parku.

ST0134 Stawki Strzałowa mini fit-park Róg ul. Artyleryjskiej i Strzałowej, 046301_01/obręb 0066. Już realizowane lub zaplanowane, Odrzucone

Teren przeznaczony pod park kieszonkowy. Elementy wskazane w projekcie zostaną w miarę możliwości uwzględnione przy projektowaniu parku.

W0461 Wrzosy Park Naturalny Wrzosowisko dla torunian Projekt obejmuje teren zwany Parkiem Naturalnym Wrzosowisko przy ulicach: św. Jana Bosko, Storczykowa, Ugory, Szosa Chełmińska, pozostający w obrębie 32, zarówno w części leśnej, jak i polno-łąkowej. Odrzucone

Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wszelkiego rodzaju działania związane z jego wykorzystaniem będą mogły być prowadzone po zaakceptowaniu zmiany mpzp przez Radę Miasta Torunia. Przewidziana prawem procedura uchwalania planu nie może być zastępowana innymi mechanizmami.

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu biegacze dobiegają do mety na Rynku Staromiejskim
  Miasto, Sport
  Z Berlina do Kaliningradu – tak przebiega tegoroczna trasa Lions Charity Run. Na mapie charytatywnego biegu łączącego trzy państwa znalazł się także Toruń. Uczestnicy zawitali do naszego miasta 20 września 2021 r.
 • Na zdjęciu: fragment murów z odkrytymi kanałami deszczowymi
  Miasto
  Podczas prac prowadzonych na Bulwarze Filadelfijskim odkryto fragmenty XIX-wiecznych kanałów burzowych.
 • Na zdjęciu baner z uśmiechniętą kobietą i napisem Punkt Szczepień Toruń Plaza
  Koronawirus, Miasto
  Szczepienie podczas sobotnich zakupów? W Toruniu to możliwe! W każdy weekend września.
 • zdjęcie toruńskiego stoiska
  Biznes, Miasto
  Przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu prezentują portfolio gospodarcze Torunia podczas XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Największa impreza biznesowa Europy Centralnej odbywa się w Katowicach.
 • Pobierz regulamin strony “Mój Toruń” w serwisie Facebook.com
 • Grafika informująca o kampanii Złoty Wrzesień
  Miasto
  Miasto Toruń włącza się w kampanię „Złoty wrzesień”, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat nowotworów wieku dziecięcego.
 • W Toruniu w ciągu ostatniego tygodnia (13-19 września) potwierdzono 13 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Nie zanotowano zgonów w wyniku tej choroby.
 • Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach - w imieniu organizatorów akcji - zapraszamy do przystąpienia do tegorocznej edycji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 r.
 • W ramach VIII Kongresu Azjatyckiego odbędzie się panel energetyczny – udział w nim jest bezpłatny.
 • Po raz czwarty mieszkańcy Chełmińskiego Przedmieścia spotkali się na święcie swojego osiedla. Dzień Chełmionki obchodzony był 19 września 2021 r.
 • W niedzielę 19 września 2021 roku w SP nr 3 rozegrane zostały walki finałowe w jubileuszowym XXV Turnieju Bokserskim im. Zygmunta Krygiera.
 • Słynny Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej – Poznańskie Słowiki wystąpił 18 września 2021 r. w toruńskim Dworze Artusa.
 • Muzeum Twierdzy Toruń jest gospodarzem pikniku militarnego w weekend 18 i 19 września 2021 r.
 • W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na Rynku Nowomiejskim odbył się coroczny piknik ekologiczny.