Wsparcie inicjatyw lokalnych

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Do 30 maja 2017 roku można składać wnioski na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych, które będą się odbywały w drugim półroczu 2017 roku. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności mogą się starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i społeczeństwo obywatelskie.

Na podstawie art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., mieszkańcy Torunia mogą składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • turystyki i krajoznawstwa
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego

Co istotne, mogą to robić nie tylko za pośrednictwem organizacji pozarządowych czy innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także bezpośrednio. Wystarczy, że utworzą Grupę Inicjatywną, popartą przez osoby chcące się włączyć w pracę przy danej inicjatywie i wypełnią wniosek. Do wniosku należy załączyć listę z podpisami Grupy Inicjatywnej.

Wniosek dostępny jest w Wydziale Promocji przy ul. Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu lub na stronie dla organizacji pozarządowej www.orbitorun.pl w zakładce NGO "Wsparcie inicjatyw lokalnych".

Wnioski należy składać w  Kancelarii Urzędu Miasta Torunia lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Promocji.

Szczegółowych informacji udziela Członek Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, Małgorzata Hoffmann, nr tel. (56) 61-18-676

Data publikacji: 2017-05-09