DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT

Wraz z wprowadzeniem gminnego systemu gospodarowania odpadami przestały obowiązywać umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z nieruchomości. W zamian wprowadzony został instrument deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty, np.:

  • nowej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe,
  • innym sposobie zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny),
  • zmianie właściciela, adresu zamieszkania,

właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okoliczności, poprzez ponowne złożenie deklaracji.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 2 maja 2014 r.

Do pobrania:

 

 


UWAGA!

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami od kwietnia 2014 r. wiązała się ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta Torunia przyjęła nowy wzór deklaracji, który obowiązuje od 2 maja 2014 r., czyli od dnia wejścia w życie nowej uchwały.

Formularz deklaracji został nieco skrócony, dokonano w nim kilku zmian edycyjnych i usprawniających obsługę biurową. Pomocnicza tabela wyboru stawki opłaty została zaktualizowana.


Jeśli składasz pierwszą deklarację:
Zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany dołączyć do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kopię dotychczasowej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Kopii umowy nie załączamy już do kolejnych korekt deklaracji, składanych dla tej samej nieruchomości.

powrót na początek


powrót na początek