DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT

Wraz z wprowadzeniem gminnego systemu gospodarowania odpadami przestały obowiązywać umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z nieruchomości. W zamian wprowadzony został instrument deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty, np.:

  • nowej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe,
  • innym sposobie zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny),
  • zmianie właściciela, adresu zamieszkania,

właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Torunia w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okoliczności, poprzez ponowne złożenie deklaracji.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 2 maja 2014 r.

Do pobrania:

 

 


UWAGA!

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami od kwietnia 2014 r. wiązała się ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miasta Torunia przyjęła nowy wzór deklaracji, który obowiązuje od 2 maja 2014 r., czyli od dnia wejścia w życie nowej uchwały.

Formularz deklaracji został nieco skrócony, dokonano w nim kilku zmian edycyjnych i usprawniających obsługę biurową. Pomocnicza tabela wyboru stawki opłaty została zaktualizowana.


Jeśli składasz pierwszą deklarację:
Zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany dołączyć do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kopię dotychczasowej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Kopii umowy nie załączamy już do kolejnych korekt deklaracji, składanych dla tej samej nieruchomości.