Rozbiórki na Szosie Chełmińskiej

Trwa rozbiórka budynków na Szosie Chełmińskiej. Ma to związek z przygotowaniami do rozbudowy tej ulicy, która będzie realizowana na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej.

W sumie na całej trasie rozebranych zostanie 13 budynków. Do tej pory rozebrano pięć, a dwa są w trakcie rozbiórki - wylicza Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD. - Zanim plac budowy przejmie wykonawca inwestycji, chcemy, aby teren był już oczyszczony. W grudniu ub.r. zostały wycięte drzewa kolidujące z nowo planowanym przebiegiem ul. Szosa Chełmińska.

Na wybór wykonawcy robót budowalnych nadal trwa postępowanie przetargowe.

Warto wiedzieć:  

Inwestycja będzie obejmowała  rozbudowę odcinka Trasy Staromostowej (ul. Szosa Chełmińska) od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej, o całkowitej długości ok. 1050 m. Po przebudowie powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z dodatkowymi pasami na skrzyżowaniach do skrętów. W ramach rozbudowy zaplanowano wykonanie drugiej jezdni (zachodniej), przebudowę jezdni istniejącej, rozbudowę skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Długą oraz budowę całej infrastruktury towarzyszącej (chodniki, droga rowerowa). Oprócz tego w zakresie projektu jest wykonanie rozbiórek starej nawierzchni, rozbudowa uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie i remont przejazdu kolejowego istniejącego w relacji Toruń Wschodni - Unisław. W ramach zadania przewidziane są roboty budowlane  i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej związanej z przebudową sieci: wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej, ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia. Zaprojektowano 5 skrzyżowań (poza skrzyżowaniem z ul. Polną i Trasą Średnicową Północną), w tym jedno główne skrzyżowanie ul. Szosa Chełmińska z ul. Długą z obsługą wszystkich relacji w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną.

Dzięki realizacji projektu zostanie osiągnięta poprawa płynności i przepustowości ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 – Infrastruktura drogowa, Schemat - budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich  (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16).

 

 

Data publikacji: 2017-01-27