Rejestracja niektórych roślin i zwierząt

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie


Prezydent Torunia przypomina mieszkańcom, że obowiązujące przepisy wymagają dokonania rejestracji trzymanych oraz uprawianych lub hodowanych roślin i zwierząt, należących do gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, objętych ochroną gatunkową.

Rejestr prowadzony jest przez Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Obowiązek zgłaszania do rejestru roślin i zwierząt należących do gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, objętych ochroną gatunkową, które są trzymane w domu, uprawiane lub hodowane wprowadza art.27e, znowelizowanej ustawy z dnia z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz.1079 z późn. zm.). Obowiązek powyższej rejestracji roślin i zwierząt bez względu na źródło ich zakupu upływa 2 listopada 2003 r. Po tym terminie rejestracji podlegają wyłącznie rośliny i zwierzęta posiadające specjalną zgodę ministra środowiska na wwiezienie przez granicę państwa okazu gatunku ginącego bądź zagrożonego (tzw. CITES).

Rejestracji roślin i zwierząt z gatunków chronionych należy dokonywać z chwilą nabycia rośliny lub zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę i dotyczy wszystkich podmiotów (osób fizycznych, przedsiębiorców, ogrodów botanicznych i zoologicznych, organizacji i instytucji, etc.). Lista roślin i zwierząt - ustanowiona w ramach tzw. Konwencji Waszyngtońskiej - objętych powyższym obowiązkiem stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002r. (Dz. U. Nr 39 z 2002 roku, poz. 357) dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: www.mos.gov.pl./cites-ma (pod odsyłaczem "Rozporządzenie w sprawie CITIES") oraz w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Rejestr prowadzi Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 38/40, w którym dostępne są informacje o procedurze rejestracji i wyrejestrowywania. Wniosek o zarejestrowanie na odpowiednim formularzu - gotowy do pobrania z niniejszej strony internetowej - należy złożyć w terminie 14 dni od daty zakupu, wwozu, wywozu. W tym terminie obowiązkowe jest również wyrejestrowanie na skutek zbycia lub obumarcia rośliny czy zbycia lub śmierci zwierzęcia.

Za dokonanie wpisu do rejestru pobierana jest opłata skarbowa w wysokości: 5 zł - wniosek, 0,50 zł - każdy załącznik do wniosku oraz 11 zł - za wypis z rejestru.

Adres wydziału prowadzącego sprawę:

Urząd Miasta Torunia

Wydział Środowiska i Zieleni

ul. Batorego 38/40

87-100 Toruń

tel. 0-56 658-39-80 w.29.

Prezydent Miasta Torunia apeluje do wszystkich mieszkańców naszego miasta by wystrzegali się kupowania gatunków roślin i zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem z nielegalnych źródeł.

Data publikacji: 2003-10-29