Po kontroli w MZD

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Komunikat po kontroli doraźnej w Miejskim Zarządzie Dróg, przeprowadzonej w terminie 5 września – 15 grudnia 2016 r.

Referat Kontroli Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia przeprowadził w dniach 5 września – 15 grudnia 2016 r. na podstawie Upoważnienia Nr 53.2016 kontrolę doraźną w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu, w zakresie prawidłowości funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP), w szczególności udzielania zwolnień z opłat za okres od 2014 r. do sierpnia 2016 r., w tym:

  • Ustalenia systemu funkcjonowania zasad przy udzielaniu zwolnień z opłat w SPP,
  • Badania udzielonych zwolnień w okresie 2014 r., 2015 r. oraz od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016 r.,
  • Analizy uwag/spostrzeżeń przedstawionych przez pracownika SPP, w tym ustalenia właścicieli pojazdów na podstawie rejestru prowadzonego w Wydziale Ewidencji
     i Rejestracji,
  • Zestawienia z uwzględnieniem kategorii udzielonych zwolnień w SPP w okresach kwartalnych za lata 2014-2015 oraz od 1 stycznia do 31 sierpnia 2016.

Protokół  z czynności kontrolnych złożono w dn. 29 grudnia 2016 roku. Dyrektor MZD złożył zastrzeżenia do ustaleń protokołu z kontroli 12 stycznia 2017 roku. Odpowiedź na zastrzeżenia dyrektora MZD złożono 19 stycznia 2017 r., tego samego dnia dyrektor MZD podpisał protokół kontroli.

W zaleceniach pokontrolnych Prezydent  Miasta Torunia zobowiązał dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu do:

1. Przygotowania i przedłożenia Prezydentowi Miasta Torunia, w celu wystąpienia  z inicjatywą uchwałodawczą,  projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 281/03 Rady Miasta Torunia z dnia  4 grudnia 2003 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania,  opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego  parkowania w mieście Toruniu. (ze zm.)  w zakresie:

a) ścisłego zdefiniowania pojęcia: „służba miejska”, w tym ujęcia katalogu osób i podmiotów istotnych dla funkcjonowania miasta,

b) wprowadzenia jednolitych  zasad przyznawania i dokumentowania abonamentów oraz zezwoleń,

c) usunięcia z Regulaminu funkcjonowania SPP w Toruniu, zapisu: ,,bez względu na zgodność parkowania z przepisami o ruchu drogowym ”,

d) wprowadzenia wzorów druków abonamentów i zezwoleń, zawierających m.in. podstawy prawne zwolnienia i zastosowania zerowej stawki opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania,

e) wprowadzenia wzoru rejestru zawierającego ewidencję abonamentów i zezwoleń.

2. Wdrożenia procedury obejmującej:

a) zabezpieczenie druków abonamentów i zezwoleń mających przymiot druków ścisłego zarachowania, w sposób trudny do kopiowania/fałszowania, ,

b) zasady dostępu inkasentów i kontrolerów pracujących w Strefie Płatnego Parkowania do rejestrów abonamentów i zezwoleń, w celu jednoznacznej weryfikacji prawdziwości abonamentów i zezwoleń umieszczonych w pojazdach parkujących w SPP,

c) zasady weryfikacji wniosków o abonamenty i zezwolenia przez etatowych pracowników MZD je wydających.

3. Powierzania zadania weryfikacji wniosków o abonamenty i zezwolenia oraz ich udzielania, a także prowadzenia rejestrów zawierających ewidencję, tylko upoważnionym, etatowym pracownikom MZD.

4. Zobowiązania określonych etatowych pracowników MZD do rzetelnego prowadzenia:

  • dokumentacji źródłowej – składanych wniosków, innych dokumentów uzasadniających wydanie abonamentu lub zezwolenia,  ustalenie opłaty w określonej wysokości, zwolnienie z opłaty lub zastosowanie zerowej stawki,
  • rejestru zawierającego ewidencję abonamentów i zezwoleń.

5. Zobowiązania określonych pracowników MZD do:

a) okresowej, nie rzadziej  niż raz na kwartał, kontroli prawidłowości wydanych  zezwoleń i abonamentów w konfrontacji z prowadzonymi rejestrami,

b) wnikliwego analizowania wszystkich przypadków anulowania ustalonej opłaty dodatkowej, w ramach kontroli zarządczej.

6. Zintensyfikowania pracy związanych z zawarciem umowy z wyspecjalizowaną firmą windykacyjną w celu skutecznego egzekwowania ustalonych opłat, w tym dodatkowych od cudzoziemców.

7. Szczegółowego określenia, przy udziale audytora wewnętrznego, obszarów ryzyk oraz  przepływów środków pieniężnych występujących  w działalności Strefy Płatnego  Parkowania.

8. Rozważenia zasadności korzystania z posiłków regeneracyjnych dla kontrolerów SPP –  mężczyzn, zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań przez  wyspecjalizowaną firmę.

Ponadto Prezydent Miasta Torunia polecił dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu:

1. Wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do wskazanych w protokole kontroli, pracowników MZD w Toruniu, wydających / podpisujących zezwolenia/abonamenty zwalniające bez podstawy prawnej, z opłat za parkowanie   pojazdów  samochodowych w strefie  Zespołu  Staromiejskiego.

2.  Wyciągnięcie konsekwencji służbowych  w stosunku do wskazanych w protokole kontroli, pracowników MZD w Toruniu, nadzorujących pracę pracowników wydających/ podpisujących zezwolenia/abonamenty zwalniające bez podstawy prawnej, z opłat za parkowanie  pojazdów  samochodowych w strefie  Zespołu  Staromiejskiego.

3.  Podjęcie czynności w celu uzyskania od osób, które anulowały opłaty dodatkowe bez podstawy prawnej, odszkodowania w wysokości utraconych wpływów z tego tytułu (1 400,00 zł ).   

W celu wyeliminowania nieprawidłowości, dyrektor MZD został zobowiązany do zwiększenia nadzoru nad działalnością MZD w szczególności Strefy Płatnego Parkowania,  jak też przestrzegania przepisów w zakresie całości gospodarki finansowej, gdyż przeprowadzona kontrola nie była kontrolą kompleksową, a tym samym nie objęła wszystkich zagadnień dotyczących funkcjonowania  jednostki.

Jednocześnie dyrektorowi MZD przekazano przypomnienie, że do obowiązków kierownika jednostki należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawa i inne akty normatywne były na bieżąco analizowane i uwzględniane w regulacjach wewnętrznych.


Data publikacji: 2017-01-26