Ogłoszenie

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Prezydent Miasta Torunia informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Poniżej treśc ogłoszenia w tej sprawie, opublikowanego także w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Ogłoszenia PMT:

 

Ogłoszenie
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 1. Podstawa prawna
  Art.23 ust.1 pkt 1 w związku z art.19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13).
 2. Nazwa i adres organizatora
  Gmina Miasta Toruń w imieniu, której działa Prezydent Miasta Torunia,
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
  Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,  przy ul. Sienkiewicza 24/26 jako podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.
  Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczyć będzie sieci komunikacyjnej obejmującej przewozy autobusowe i transport inny szynowy miasta Torunia.
 5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy.
  14 grudnia 2012 r.
 6. Zmiana informacji.
  Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz.13) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia.
  1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
  2) Biuletyn Informacji Publicznej (strona internetowa: www.bip.torun.pl).
  3) Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miasta Torunia.
  4) Strona internetowa organizatora.

/-/ Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Data publikacji: 2011-11-14