Obszary do rewitalizacji

Obszary do rewitalizacji

Bydgoskie Przedmieście, Podgórz i Stare Miasto – to obszary w Toruniu, które zostały zaproponowane do rewitalizacji. Jeśli radni przyjmą uchwałę, daje to w przyszłości możliwość skorzystania z unijnego dofinansowania.

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Torunia, 29 grudnia 2016 r., radni pochylą się nad uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia.

- Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji to pierwszy etap dojścia do uchwalenia gminnego programu rewitalizacji Torunia do roku 2023.mówi dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia Maja Lewandowska-Robak. Bydgoskie Przedmieście, Podgórz i Stare Miasto to obszary, które wskazaliśmy do rewitalizacji. Jeżeli uchwała zostanie przyjęta w tej postaci, będzie to oznaczało, że na obszarze tych trzech jednostek będzie można korzystać ze specjalnego dofinansowania unijnego, przy czym to nie tylko gmina będzie mogła korzystać, ale również inni beneficjenci, np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie czy organizacje pozarządowe.

Na wniosek Prezydenta Miasta rada w drodze uchwały wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie miasta.

Jednym z kroków było opracowanie diagnozy. Zadaniem analizy było wskazanie miejsc na terenie miasta, na których koncentrują się problemy społeczne wraz z problemami z co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

W pierwszej kolejności należało skupić się na ocenie występowania problemów z zakresu np. bezrobocia, ubóstwa, starzenia się społeczeństwa, zagrożenia bezdomnością, stygmatyzacji społecznej i wykluczenia, ponieważ działania rewitalizacyjne, co do zasady, mają przyczyniać się do niwelacji lub zastopowania negatywnych zjawisk społecznych, a w dalszej kolejności wyciągnięcia obszaru ze stanu kryzysowego. W momencie dokonania podziału obszaru zdegradowanego, należy wyznaczyć w jego granicach obszar rewitalizacji, który charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy. W przypadku obszaru rewitalizacji ustawa ogranicza jego zasięg tak, aby nie obejmował więcej niż 20% powierzchni gminy oraz nie był zamieszkały przez więcej niż 30 % mieszkańców gminy.

Do analizy zjawisk społecznych wybrano następujące wskaźniki: udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze, udział kobiet bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych na danym obszarze, udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze oraz udział osób objętych wyrokami eksmisyjnymi w ludności ogółem na danym obszarze.

Do analizy zjawisk pozaspołecznych w zakresie zdegradowania infrastrukturalnego danej jednostki wybrano wskaźnik dotyczący liczby budynków, budowli, których stan konstrukcji ogranicza lub uniemożliwia ich użytkowanie względem ogółu tych obiektów danego obszaru.

Jako obszar zdegradowany uznano wyłącznie jednostki, które w przypadku co najmniej trzech wskaźników przyjęły wartości mniej korzystne niż średnia wartość dla miasta. Wobec tego, jako obszar zdegradowany wytypowano: Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Stare Miasto, Grębocin nad Strugą, Rudak oraz Jakubskie Przedmieście.  

Wytypowany obszar zdegradowany zajmuje 25,9% powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez 28,8% mieszkańców gminy, zatem nie może w całości zostać uznany za obszar rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej diagnozy wskaźnikowej oraz limity obszarowe i ludnościowe wynikające z obowiązujących dokumentów, wskazano obszar rewitalizacji, w granice którego wchodzą następujące jednostki strukturalne: Bydgoskie Przedmieście, Podgórz oraz Stare Miasto. Wytypowany obszar rewitalizacji zajmuje 15,2 % powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez 21,9 % mieszkańców gminy.

W projekcie uchwały wprowadzono zapis dotyczący prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Przeprowadzone zostały również konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia. Konsultacje ogłoszono 31 października 2016 r. Rozpoczęto je 8 listopada. Łącznie złożono 43 formularze konsultacyjne. W ramach procesu partycypacji społecznej zorganizowano również dwa spotkania konsultacyjne. W wyniku konsultacji zapisy projektu uchwały nie uległy zmianie.

Przyjęcie uchwały pozwoli na kontynuację prac nad gminnym programem rewitalizacji oraz w dalszej kolejności realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze miasta Torunia, wymagającym działań naprawczych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stanowi zakończenie pierwszego etapu opracowywania gminnego programu rewitalizacji.

 

Data publikacji: 2016-12-22