Kup nieruchomość od miasta

Kup nieruchomość od miasta

Toruń planuje sprzedaż nieruchomości przy Strudze Toruńskiej oraz sprzedaż lub zamianę budynku położonego przy ul. Wielkie Garbary 2.

Nieruchomość położona przy ul. Wielkie Garbary 2 w Toruniu znajduje się w ofercie inwestycyjnej Gminy od 2009 r., ostatnio w trybie naboru ofert na zamianę za lokale mieszkalne. Obecnie, w związku z mniejszą podażą gminnych kamienic oraz dzięki planom sprzedaży sąsiadującego „Browaru” kamienica pozostająca własnością Gminy zyskała na atrakcyjności i stała się przedmiotem zainteresowania inwestorów.

Uchwała, zakłada alternatywne formy rozdysponowania nieruchomości, co daje możliwość zastosowania procedury przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości lub zamiany za lokale mieszkalne. Takie rozwiązanie daje możliwość zmiany formy zbycia po przeprowadzeniu jednego lub więcej przetargów na sprzedaż. W tym przypadku Prezydent Miasta Torunia zamierza, w pierwszej kolejności, przeznaczyć nieruchomość  do sprzedaży, a w przypadku braku zainteresowanych do zamiany za lokale mieszkalne.

Oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa nieruchomości wynosi aktualnie 1.948.00,00 zł, co w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej budynku (1.789m2) daje kwotę 1.089,00 zł. Prezydent ustalił cenę wywoławczą na kwotę 2 mln zł. W przypadku zamiany za lokale mieszkalne sposobem rozdysponowania będzie publiczny nabór ofert na zamianę za lokale mieszkalne, stosowany już wcześniej przez Gminę przy zbywaniu kamienic położonych w obrębie Starego Miasta.

Gmina Miasta Toruń jest również właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej Przy Strudze Toruńskiej w Toruniu o powierzchni 0,0069 ha. Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Olsztyńską, Olimpijską, Szosą Lubicką oraz linią kolejową relacji Toruń-Sierpc, dla której ustalono przeznaczenie podstawowe: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” oraz przeznaczenie dopuszczalne „usługi (z wyłączeniem usług kolidujących z funkcją mieszkaniową), obiekty małej architektury, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna.”.

Decyzją Prezydenta Miasta Torunia z 27 września 2016 r. nieruchomość została wydzielona z działki oznaczonej geodezyjnie nr 274/1 o powierzchni  0,0203 ha. W wyniku podziału powstały dwie działki geodezyjne: działka nr 274/3 i działka nr 274/4. Wskazano, iż działka gruntu nr 274/1 nie jest działką budowlaną, a nowopowstałe działki powinny być przeznaczone do zbycia w drodze przetargów ograniczonych – na uzupełnienie sąsiednich nieruchomości.

Zainteresowani zakupem działki gruntu nr 274/3 - właściciele dwóch nieruchomości przyległych – złożyli wnioski o jej sprzedaż. Na tej podstawie oraz na podstawie opinii, iż działka gruntu nr 274/1, z której powstała działka, nie jest działką budowlaną, Prezydent Miasta Torunia, 11 maja 2016 r. podjął decyzję o podjęciu działań zmierzających do sprzedaży części gruntu gminnego położonego Przy Strudze Toruńskiej w Toruniu, stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 274/1, w trybie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, położonych przy ul. Krakowskiej 71B (dz.707/3) i ul. Krakowskiej 73 (dz.272/19). Prezydent Miasta Torunia ustalił cenę wywoławczą w pierwszym przetargu na poziomie 25.000, zł brutto, co stanowi 362 zł/m2.

Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy Strudze Toruńskiej w Toruniu oraz sprzedaży lub zamiany nieruchomości położonej przy ul. Wielkie Garbary 2 przyjęli radni podczas 34. Sesji Rady Miasta Torunia, 26 stycznia 2017 r.

 

Data publikacji: 2017-01-26