Komunikat ws. listy wybranych projektów

Komunikat w sprawie ogłoszonej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich, leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego” oś Priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przebudowa ulicy Łódzkiej zostanie zrealizowana z unijnym wsparciem. Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło  4.01.2017 r. tzw. listę rankingową, na której znalazła się ta toruńska inwestycja.

Mimo, że projekt ten przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i jest w trakcie realizacji - co wpływało na przyznanie z tego tytułu dodatkowych punktów - dostał zaledwie 27% dofinansowania, tj. 10 mln złotych.

W tej chwili kwota 10 mln stanowi 58% wartości robót, jaką udało nam się uzyskać po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy. Jednak w naszej ocenie przebudowa ulicy Łódzkiej zasługuje na pełne dofinansowanie na poziomie 85%. Dlatego podejmiemy wszelkie wysiłki, aby unijne wsparcie przyznane nam zostało na takim właśnie, maksymalnym poziomie. Aby podjąć jednak dalsze kroki, musimy poczekać na pisemne uzasadnienie takiej decyzji. Po jej otrzymaniu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych i dokładnym przeanalizowaniu podejmiemy działania zmierzające do zmiany tych rozstrzygnięć. Regulamin konkursu przewiduje możliwość złożenia protestu od wyniku oceny.  Takie działania podejmiemy również w przypadku dwóch projektów, na które staraliśmy się pozyskać dofinansowanie. Chodzi o przebudowę pl. Chrapka i ul. Olsztyńskiej. Pierwszy z nich znalazł się na liście rezerwowej, natomiast nie mamy wiedzy na temat projektu dotyczącego przebudowy ul. Olsztyńskiej, poza tym, że nie znalazł się na żadnej z list. Trudno zgodzić się z takim wynikiem konkursu, tym bardziej , że wszystkie nasze projekty uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Z informacji zamieszczonej na stronie CUPT-u wynika, że  kwota przeznaczona na dofinansowanie konkursowych projektów w ramach działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich, leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, to 2 150 mln zł, zaś wartość złożonych wniosków przekroczyła kwotę 6 mld zł. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów może być zwiększona - taką informację podaje na swej stronie internetowej CUPT. Liczymy, że tak się stanie, co sprawi, że wysokość uzyskanego przez nas dofinansowania zostanie zwiększona. I o to będziemy zabiegać.

Data publikacji: 2017-01-09