Kolejne rodzinne domy

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W najbliższych dniach w Toruniu powstanie kolejna rodzina zawodowa i rodzinny dom dziecka.  Do końca 2013 roku, zgodnie z wprowadzonym Programem Gminy Miasta Toruń na Rzecz Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej, w mieście ma funkcjonować osiem rodzinnych domów dziecka i czternaście zawodowych rodzin zastępczych.

- W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o utworzenie kolejnego piątego rodzinnego domu dziecka i 14-tej zawodowej rodziny zastępczej. Rodziny przyjmą dzieci do swoich domów powiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Kazimiera Janiszewska. – Kandydaci pochodzą z powiatu aleksandrowskiego. W pierwszym etapie swojej działalności rodzinny dom dziecka przyjmie czworo dzieci.

Zadaniem gminy jest zapewnienie opieki i wychowania dziecku pozbawionemu opieki rodziny biologicznej. Obowiązek ten wynika z o wspieraniu rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej. Wybór sposobu realizacji zadania należy do samorządu lokalnego.

W naszym mieście już od 2005 r. został zatwierdzony kierunek działania zmierzający do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Dodatkowo w tym roku Rada Miasta Torunia przyjęła Program Gminy Miasta Toruń na  Rzecz Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015, w którym to określa się sposób realizacji wparcia rodziny i dziecka. Jednym z celów operacyjnych jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.

W celu rozwoju  systemu pieczy zastępczej został określony limit rodzinnej pieczy zastępczej na lata 2013- 2015. W roku 2013 planuje się, że będzie funkcjonowało ośmiu rodzinnych domów dziecka wychowujących 50 dzieci i 14 zawodowych rodzin zastępczych  wychowujących 44 dzieci.

Data publikacji: 2013-03-08