Elektroniczny nabór do MDK i Domu Harcerza

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W poniedziałek, 22 maja 2017 r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. W tym roku po raz pierwszy będzie prowadzony w formie elektronicznej.

Rodzice kandydatów lub kandydaci pełnoletni mogą ubiegać się o przyjęcie do  dwóch placówek oświatowo-wychowawczych, w których organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia – Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza. Wnioski można składać do 13 czerwca 2017 r.

Elektroniczna rekrutacja do placówek trwa od 22 maja do 13 czerwca 2017 r.  Obejmuje ona wprowadzanie danych kandydatów do systemu i składanie wniosków o przyjęcie kandydata do placówki.

Aby kandydat wziął udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic lub pełnoletni kandydat zobowiązany jest do:

1)      wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do placówki;

2)      dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie kandydata do placówki:

Pierwszy sposób: 

Rodzic/kandydat pełnoletni wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (torun-pozaszkolne.pzo.edu.pl ), drukuje go i podpisuje. Następnie udaje się do wybranej placówki w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic/kandydat pełnoletni  jest zobowiązany dostarczyć do placówki najpóźniej do 13 czerwca 2017 r.

Drugi sposób: 

Jeżeli rodzic/kandydat pełnoletni nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej  i udaje się do wybranej placówki, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w każdej placówce. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 13 czerwca 2017 r.


Do pobrania: Zasady rekrutacji do placówek na rok szkolny 2017 2018.doc


Ważne terminy:

  • 22 maja  – 13 czerwca 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do danej placówek na wybrana formę zajęć.
  • 20 czerwca 2017 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do danej placówki na wybraną formę zajęć.
  • 20 czerwca od godz.16.00 -  22 czerwca 2017 r. do godz. 16.00 – potwierdzanie woli uczestnictwa w wybranej formie zajęć w danej placówce. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
  • 23 czerwca 2017 r.  – ogłoszenie list kandydatów przyjętych  na wybraną formę zajęć.

Rodzice kandydatów/kandydaci pełnoletni mogą zapoznać się z ofertą placówek, terminarzem, kryteriami rekrutacyjnymi na rok szkolny 2017/2018 na stronie internetowej: torun-pozaszkolne.pzo.edu.pl . Tam tez dostępne będą: wniosek o przyjecie do placówki i załączniki do wniosku.

Data publikacji: 2017-05-17